אילו מציאות שלו ואילו חייב להכריז – בבא מציעא פרק ב משניות א-ב

במשנת בבא מציעא מובאות שתי משניות ובהן אוסף פריטים שונים שעל חלקם יש חובת השבה וחלקם שייכים למוצא. מהו ההבדל בין שתי הקבוצות? לפריט מצורפת מצגת המבהירה את השאלות הללו ונותנת להם מענה.

< 1 דקות

משנה א

אילו מציאות שלו ואילו חייב להכריז?

אלו מציאות שלו: מצא פרות מפזרין, מעות מפזרות, כריכות ברשות הרבים,

ועגולי דבלה, ככרות שלנחתום, מחרוזות שלדגים, וחתיכות שלבשר,

וגזי צמר הבאות ממדינתן, ואניצי פשתן, ולשונות שלארגמן – הרי אלו שלו; דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר: כל שיש בו שנוי חייב להכריז.

כיצד? מצא עגול ובתוכו חרס, כיכר ובתוכו מעות.

רבי שמעון בן אלעזר אומר: כל כלי אנפוריא אינו חייב להכריז.

 

משנה ב

ואלו חייב להכריז.

מצא פרות בכלי או כלי כמות שהוא.

מעות בכיס או כיס כמות שהוא.

צבורי פירות. צבורי מעות. שלשה מטבעות זה על גב זה.

כריכות ברשות היחיד. וכיכרות של בעל הבית.

וגיזי צמר הלקוחות מבית האומן.

כדי יין. וכדי שמן.

הרי אלו חייב להכריז.

 

משנה בבא מציעא פרק ב משניות א-ב