דין ויושר לימוד הברייתות – בבלי סנהדרין ו ע"ב

בסוגיה מובאות שלוש דעות בשלוש ברייתות שונות. במצגת המצורפת נבחן את הברייתות ונציג את המבנה המשותף של שלושתן.

< 1 דקות

ללימוד הברייתות ניתן להשתמש במצגת:

דין או פשרה – בבלי סנהדרין ו עמוד ב – עמוד 85-86

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר: אסור לבצוע,

וכל הבוצע – הרי זה חוטא,

וכל המברך את הבוצע – הרי זה מנאץ,

ועל זה נאמר "בצע ברך נאץ ה' " (תהלים י ג),

אלא: יקוב הדין את ההר,

שנאמר "כי המשפט לאלהים הוא" (דברים א יז),

וכן משה היה אומר יקוב הדין את ההר,

אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלום,

ומשים שלום בין אדם לחבירו,

שנאמר "תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון" (מלאכי ב ו).

רבי יהושע בן קרחה אומר: מצוה לבצוע,

שנאמר: "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" (זכריה ח טז).

והלא במקום שיש משפט – אין שלום,

ובמקום שיש שלום – אין משפט.

אלא איזהו משפט שיש בו שלום – הוי אומר: זה ביצוע.

וכן בדוד הוא אומר "ויהי דוד עושה משפט וצדקה", (שמואל ב ח טו)

והלא כל מקום שיש משפט – אין צדקה,

וצדקה – אין משפט,

אלא איזהו משפט שיש בו צדקה – הוי אומר: זה ביצוע.

רבי שמעון בן מנסיא אומר: שנים שבאו לפניך לדין,

עד שלא תשמע דבריהן,

או משתשמע דבריהן ואי אתה יודע להיכן דין נוטה –

אתה רשאי לומר להן: צאו ובצעו.

משתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה –

אי אתה רשאי לומר להן: צאו ובצעו.

שנאמר "פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש" (משלי יז ד),

קודם שנתגלע הריב – אתה יכול לנטשו,

משנתגלע הריב – אי אתה יכול לנטשו.