הזמרה בבית הכנסת

במקום אמירה פשוטה של התפילה באה במרוצת הזמן זמרה רבת-אמנות ורבת-גוונים. כיצד התחוללה תמורה זו ומה מקור הניגונים המשמשים בעבודת בית-הכנסת - אלו בעיות שחלוקות בהן הדעות. מאמר זה מבקש להציע תשובות אפשריות.

< 1 דקות

(1)

במקום אמירה פשוטה של התפילה באה במרוצת הזמן זמרה רבת-אמנות ורבת-גוונים. כיצד התחוללה תמורה זו ומה מקור הניגונים המשמשים בעבודת בית-הכנסת, אלו בעיות שחלוקות בהן הדעות וספק רב אם יהיה עוד בידנו ללבנן.1 הדעת נותנת, שיש לבקש קשר בינה לשירת מקהלת הלויים בבית-המקדש: אך אין בשום פנים אם זמירות הלויים היו מורכבות מרציטטיבים או ממנגינות, וכמה מאלה נמסרו מדור לדור.2 ברי, שמעולם לא היו בנמצא מנגינות כתובות,3 וכן שלאחר חורבן הבית בטלה כמעט כל אפשרות להשמיע את הזמרה המסורתית. ואמנם, ייתכן שלגבי אותם חלקי התפילה הקשורים בעבודת בית-המקדש, כגון המזמורים, ברכת-הכהנים, הקפת חג הסוכות, נשתמרו מכוח המסורת כמה מנגינות.4 לאור העניין הרב שעורר כל פרט הקשור בעבודת בית-המקדש אפשרות זו אפילו מתקבלת על הדעת, אולם אין בידנו להביא ראיה מכריעה לכך. מן התלמוד מסתבר במידה רבה של ודאות, שמחמת הדיכאון שהשתרר בלבבות, משחרב הבית ובטל קיומה של המדינה, אבדה חדוות הזמרה, ובדרך-כלל נאסר כל סוג של נגינה.5 ידיעות מבוססות על טיפוח הזמרה בימי-קדם באו לידנו רק מחוגי התיראפויטים,6 שהיו מרוחקים למדי מן היהדות הרשמית: הם השמיעו את ההימנונים שלהם בזמרה אמנותית רב-קולית.7 אין להניח שבתפוצה ההלניסטית רווחת היתה שירת המקהלה ברבים, שאילו כן היתה מגיעה אלינו ידיעה כלשהי על כך.

(2)

בית-הכנסת לא היה מעולם מחוסר-מנגינה לחלוטין, גם דרך-התפילה הפשוטה ביותר כרוכה היתה בה, שהרי הנסיון מלמד שאף הקריאה הבלתי-מאומנת לעולם מסתיימת בניגון. אם שליח-הציבור אמר איפוא את תפילותיו ברוח מרוממת וברטט פנימי, מן הסתם התעלה קולו לעיתים לצליל חגיגי. הקול הערב נדרש בראשונה משליח-הציבור בתפילת התעניות,8 שבה עליו להיות שפל-רוח ומצר בצער הרבים. ומתוך שנוכחו לדעת שאמירה עריבה מוסיפה על חגיגיותה של תפילת הציבור, התחילו להקפיד על הקול גם בתפילת-החול והמליצו על העמדת שליח-ציבור שקולו נאה. ולא בתפילה בלבד, אלא גם בקריאת התורה, הביאה הכוונה להשמעת הטקסט כפי עניינו וברוב הטעמה לידי הרצאה מגוונת וקריאה מנוגנת. בכל אלה עדיין רחוקים אנו מאוד מכל הקרוי מנגינה. אבל ברי שנעימה רציטטיבית הונהגה בזמנים קדומים.

(3)

תביעת הקריאה המלודית עולה בראשונה בסמיכות-עניין לקריאה בספרות הדתית: 'הקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר: וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים' (מגי' ל"ב ע"א). לפיכך מצוידים התנ"ך וספרות-המסורת בטעמים, ועל-פיהם מושרים הם.9 הטעמים הנספחים עד היום הזה לכל מהדורות המקרא נחשבו זמן רב כשייכים מכלתחילה לנוסח המקרא, אך סימנים אלה עצמם אינם מוקדמים מן המאה הששית והשביעית לערך, והשיטה המקובלת בתוכנו היום לא התפתחה אלא בהדרגה10 משמעותם של הטעמים היא פרשנית יותר משהיא מוסיקלית,11 אבל ניתן בהחלט לכרוך את הקאנטילציה המקובלת בטעמים השומרים כמוה על חלוקת המשפט ועל המקצב. בדרך זו נאצלה לכל טעם משמעות של תו, ויותר מכן: על הרוב, משמעות של פסוק מוסיקלי. לא כל ספרי המקרא נקראו באותה נעימה. הקאנטילציה שונה לגבי התורה ולגבי הנביאים, ומשתיהן נבדל אופן-הקריאה של איכה ושל מגילת-אסתר: ואפילו בתוך התורה משמש פה ושם בימים מיוחדים ניגון-קריאה אחר. נמצא שלא תמיד יש לטעם אחד משמעות מוסיקלית אחת. ולא עוד אלא בארצות שונות נתפתחו נוסחים שונים של הניגון. עד היום מבדילים בין הניגון האשכנזי לבין הספרדי והניגון של עדות-המזרח, אך בכך עדיין לא נתמצה סדר הנוסחים השונים. בימי-הביניים כונתה נגינה זו 'טרופ', כשם שגם בכנסייה כונתה הזמרה רבת החיות המלודית בשם 'טרופוס':12 בהוראת ילדים נהוג היה אופן נגינה מיוחד הנודע בשם 'טרופ-של-החדר',13 ור' יעקב מולין קורא היה את פרקי המקרא הנקראים בראש-השנה וביום-הכיפורים בטרופ זה המקובל עד היום. עדיין אין מחוור לנו עד כמה מושפעים נוסחי הקאנטילציה השונים בקריאת כתבי-הקודש מן המוסיקה של הסביבה, ואם ניתן לגלות קו-יסוד משותף בדרכי פיסוקם. עדיין החומר שלפנינו מצומצם מכדי אפשרות הכרעה מבוססת.14

(4)

זמן רב הושמעו גם התפילות בקאנטילציה המסורתית. הוקרת הקול הערב מתרבה ככל שאנו מתקרבים לסיום התקופה התלמודית. במס' סופרים נדרשת בשעת הוצאת התורה 'נעימה'.15 הפועל 'נגן' בתרגום הארמי לנביאים לשונו: 'פייט', והשם 'חזן', שלבסוף ננקט לכינויו של שליח-הציבור, נגזר מלשון 'חזנות', 'חיזאנה' בלע"ז. בכך ניתן בידנו המפתח להסברת הנהגתה של הזמרה המלודית בתפילות. הפייטנים הם שהעשירו את עבודת בית-הכנסת לא רק ביצירותיהם אלא גם באופן השמעתן החדש. יצירותיהם היו שירי-זמרה מובהקים, ואלה הושרו על-ידי המחברים בעצמם. מסתבר שהדחיפה לכך באה להם מן הכנסייה המזרחית. 'כשם שתפוצת שירת-הכנסייה הסורית, היוונית והלטינית, חוללה בתוך היהדות את התשוקה לפאר את תפילת-ישראל בתפילות מפויטות, כן מן הסתם יצא גם מצליל שירי הכנסייה על ניגוניהם החגיגיים כוח-דחיפה אל זמרת בית-הכנסת',16 ודאי שגם כיסופיהם של בעלי-הסוד17 בראשית תקופת הגאונים עשו לפיתוחה ולהפצתה של הזמרה: תמיד היתה זמירת מזמורים חביבה על בעלי-הסוד. 'העפלתו של ישראל להחרות-החזיק אחרי צבאות שמי מרום היא אחד הנושאים החביבים ביותר על ה"היכלות" שבהן שר אפילו כיסא-הכבוד עצמו'. כמו כן מייעץ לימים ר' יהודה החסיד להתפלל ב'ניגון שנעים ומתוק בעיניך',18 ניגון המעמיק את עיון התפילה ומעורר את הלב למרר בבכי ולצהול בשמחה. זמרת בית-הכנסת זכתה להכרה משום שהיא משפיעה לטובה על הרגש. כיוון שהזמרה רוממה את נפש המתפללים ומשכה אותה במעופה, עוררה בה כוונת-הלב, מכאוב וחדווה, היו הם מתעלמים מן המקובל ומן המסורת העוינת לזמרה. גדולי החכמים פסקו שלצרכי התפילה ולהאדרת שם שמים מותר לשיר, ולימים אף קבעו כי מצוה היא לשיר.19 ואפילו הרמב"ם, שהיה מתנגד מושבע של כל דרכי הזמר, לא יכול לעמוד בפני הלך-הנפש ששרר באומה כולה ובעל כרחו התיר את הניגון לשם שמים.20 מרובה היה הקטרוג על השיבושים שנגרמו על-ידי הזמרים ועל הגזמותיהם, אבל הזמרה כשלעצמה, לא זו בלבד שנהגו בה סובלנות, אלא אף המליצו עליה 'משום שהיא נוגעת ללב'. 'פיוט ופזמון לא היו רק קוראים מן הכתוב אלא משמיעים ברציטטיב, ובחלקם אף במנגינה. היה קיים ביצוע זמרתי ליוצר, אופן,מאורה וכו', לקרובה, לפיוטים הארמיים ועוד, וכן ל"עבודה", לסליחה ולקינה'.21 את הלחנים, שבהם יש לשיר כל פיוט, היו מציינים בכתבי-היד בהתחלתם, ובספרים המודפסים עדיין מצויים מקצת מן הציונים האלה. עד היכן הגיעו הדברים מוכיחה העובדה, שלפעמים היו מדלגים על פיוט כלשהו משום שנשתכח ניגונו. הלחנים שנקבעו לפיוטים מקורותיהם שונים ומשונים:22 אתה מוצא ביניהם נעימות של שירי-עם ושירי-אהבה מכל הארצות, ואין כל ספק שלעתים הועתקו ניגונים של מזמורי כנסייה, שהרי האמנות אינה יודעת גבולות ואינה מצטמצמת לחוגים נפרדים. החזנים נטלו בלא חשש מכל הבא ליד, וכבר בתקופה מוקדמת שומעים אנו תלונות על ריבוי שירי נכרים, שהסתננו אל בית-הכנסת.23 אבל אפילו קובלנה זו אינה מיוחדת ליהודים, שכן סופרי הכנסייה מתריעים שיותר מדי מוסיקה חילונית מעורבת בליטורגיה הנוצרית.24 קיימים היו גם לחני-מופת: הניגונים העבריים והזרים הידועים והרווחים שימשו כמנגינות למזמורים רבים אחרים. העובדה, שחלק ניכר מזמרת-הפיוט נשאל מחוגים לא-יהודיים, הוכחה לחלוטין, ללא עוררין, ונשאלת בעצם רק השאלה מה כמותן של מנגינות בית-הכנסת שיסודן במסורת היהודית. כי אין להתעלם גם מפרט זה, שמנגינות רבות יש להן אופי מיוחד בתכלית שאין אתה מוצא כמותו בשום מקום, ובוודאי שרשן במסורת עתיקה.25

(5)

ההנאה מן הזמרה לא פסחה גם על תפילות-היסוד,26 וניגוני-פיוט מסוימים הועתקו אל פרקי-תפילה אחדים: השתמשו בנעימה המקובלת של קריאת-התורה, או חיברו ניגונים חדשים. כמעט לכל פרק-תפילה נוצר לחן מיוחד ורציטטיב מיוחד לשבתות ולמועדים. ביחוד חביבה היתה עליהם השירה בפתיחת התפילה ('פסוקי דזמרה') והאריכו בה. ברגנשבורג ארכה בשבתות הפיסקה האחת 'ברוך שאמר' שעה תמימה, וזמן לא פחות הקצה לה ר' ישראל איסרלין בוינר-נוישטאט בזמן שבין ראש-חודש אלול לבין יום-הכיפורים. גם בארצות-המזרח ארכה קריאת פסוקי-דזמרה סמוך לשנת 1200 יותר משעה. על תכניתו העשירה של חזן ועל כלל פעולתו מספק לנו עמנואל הרומי ב-1300 תמונה ציורית בשימו בפי חזן את דברי ההתרברבות הבאים: 'ואני בעת אומר קדושה רבה – או יוצר או קרובה – ייבקעו כל מעיינות תהום רבה – ובעת אשר אתפלל ביום הכיפורים – ואקרא המגילה בפורים – ואומר 'אין כמוך' בשלוש רגלים – או אקרא מזמור בספר תהילים – יחרדו לקולי בני-אלים – ובעת אשר אומר חזון ישעיה – ואקרא בקינות ובדברים רעים שבירמיה – תראה כל לשון דומיה וכל עין בוכיה'.27 הניגונים לתפילות-היסוד נחקקו בלבות אנשי הקהילות, ואף כי לא נרשמו, בכל זאת נתגבשה צורתם עד כדי כך ששוב לא סטה איש מן המנגינות המקובלות. בגרמניה היו מבדילים עוד במאה הי"ד והט"ו בין נגינות ארץ הרינוס לבין נגינות רגנשבורג ואוסטריה. ר' יעקב מולין מציע להקפיד היטב על הניגונים המקובלים בכל קהילה וקהילה ולא להמירם בניגונים זרים, והפוסקים האחרונים שמרו אמונתם לו. תלמידיו רשמו בדיוק באיזה לחן זימר ר' יעקב מולין את פרקי-התפילה השונים בחגים השונים, וכיוון שרבים נהגו על-פיו, הרי ניתן להעלותו על נס כיוצר זמרת בית-הכנסת הנהוגה באשכנז. גם היהודים הפורטוגזים שקדו מאוד על זמרת התפילות: הם הבחינו בין שמונה-עשר לחני-יסוד, שכל אחד מהם ניתן לארבעה גיוונים.28 בגרמניה לא הסתפקו בכך. בוורמס, למשל, נזכרים במאה הי"ז לחנים ל'שמע' שלפני ברוך-שאמר, ל'ברוך שאמר' בשבתות ובחגים, לפסוקי דזמרה בשבתות, בראשון ובאחרון של פסח, ליום כ"ג אייר שהוא יום גזירת תתנ"ו, לחודש אב וכו':29 בפולין היו, כנראה, להוטים אחרי הזמרה עוד יותר,30 והותר לחזנים לקרוא דרור לדמיונם באין עוצר וליצר זמרה שנתכנה 'פלפול בלבוש של מוסיקה'. בדומה לפלפול הועתקה גם זמרת בית-הכנסת למערב לרעת הקהילה ולרעת תפילתה,31 כי 'זמרה' זו של אותם חזנים שלא היו מצויים לא אצל המוסיקה ולא אצל הלכות הלשון העברית נעשתה עיקר, ואילו התפילה עצמה נדחקה לקרן-זוית ונוסחה שובש ללא רחם.32

(6)

זמרת בית-הכנסת היתה בדרך כלל זמרת-סולו, הקהל הרבה ללוות את החזן, אך לא במקהלה מאומנת, אלא בהפסקות שרירותיות ושלוחות-רסן שהפריעו את זמרתו. גם העניות באו ללא סדר וללא תואם. לעתים רחוקות ביותר, בהזדמנויות חגיגיות, כגון ביום הכתרת ריש-גלותא הופעלה בבגדד בתפילת-השבת מקהלה ('בחורים').33 גם בימי-הביניים נהגו כך במקרים בודדים: באיטליה, למשל, סייעו זמרים אחדים לחזן בימים הנוראים.34 משגה מוזר היתה הנהגת 'משוררים' (נערי-מקהלה)בפולניה,35 מנהג שנשתמר במזרח-אירופה והשפיע גם בגרמניה במשך מאות שנים השפעתה מזיקה על תפילת-הציבור. משני צדי החזן התייצבו זמרים וליוו את ניגוניו זה בקול גבוה וזה בקול נמוך – לפיכך קראו להם ה'זינגר' וה'בס', ברגעי ההפסקה בשירת החזן היו השניים משמיעים קולם כליווי ופעמים אף ביצעו קטעי יצירות קטנות משלהם עצמם. סוג זה של זמרה אפשר היה לשמוע בכל אחד מבתי-הכנסת עד לאמצע המאה הקודמת (בברלין, למשל, היתה נהוגה עוד בשנת 1840),36 והיא הוסיפה על האנדרלמוסיה וחוסר-הטעם.37 זמרה רבקולית לפי כללי האמנות טופחה בחוגים יהודיים בראשונה באיטליה. שלמה דה-רוסי הדפיס (בשנת 1623-1622) בספרו 'השירים אשר לשלמה', שהוא הפרסום הראשון של תווים לשירים עבריים, [33] שירים [הכוללים פרקי תהילים, תפילות ופיוטים] עם מנגינות לכמה קולות.38 בעיקר השתדל להנהיג שירת-מקהלה מסודרת.39 מה הצלחה נודעה לשאיפות אלה, שוב אין בידנו לקבוע: מכל מקום, הזמרה בקהילות איטליה מעולם לא היתה פרועה כמו בבתי-הכנסת שבארצות-הצפון.40

(7)

בגרמניה חלה מהפכה בתקופה שלאחר מנדלסון משנתעדן טעמם של היהודים והזמרה הפולנית המקובלת הרתיעה אותם. אז הוכר הצורך להשיב לזמרת בית-הכנסת את סדרה ואת כבודה. כאמצעים לשיפור הזמרה שימשו בראש ובראשונה הנהגת שירת הקהל וליווי-העוגב.41 מכל החידושים הכרוכים בשמו של ישראל יעקבזון אין לך אחד שעורר התנגדות עזה יותר משעוררה הנהגת העוגב. ראו בכך התקפה קטלנית על היהדות המסורתית ועקירת נשמתה של עבודת בית-הכנסת, ואף כי המחלוקת נטושה זו כמאה שנה, עדיין לא ניטל עוקצה. נודעה איפוא לעוגב משמעות שאינה מגיעה לו: מאמצעי, שאין לשפטו אלא מבחינת האסתטיקה והיעילות, נהפך לסלע-המחלוקת של הזרמים הדתיים היריבים. יעקבזון התכוון להמיר את זמרת שליח-הציבור בזמרת הקהל, להקנות לזמרה הרבקולית תשתית איתנה על-ידי ליווי בעוגב ולהשיג בכך אחידות-יתר של צליל ומקצב. בכך נתבטלה כליל הנגינה המסורתית של בית-הכנסת, שכן שירי הקהל החדשים לא היה להם קשר כלשהו לא עם העניות ולא עם המנגינות המסורתיות: נמצא שהעשרה ודאית זו באמצעות היסוד החדש, זמרת הקהל, גררה את דלדול הלחנים. התחיה האמיתית של זמרת בית-הכנסת באה בזכותו של שלמה זולצר (1890-1804), שכל הכשרונות הדרושים לכך נתאחדו באישיותו איחוד הארמוני: גניוס מוסיקלי, קול בלתי-רגיל ושרשיות ובקיאות עמוקה בנגינות המסורתיות. הגורל העמידו במקום מצוין, כי זימן לו כר נרחב לפעולה בוינה של בטהובן ושוברט. כך נעשה זולצר לחלוצה של זמרת-בית-הכנסת המודרנית, וספרו 'שיר ציון' הוא ספר-היסוד שממנו שאבו את השראתם כל הבאים אחריו. חשיבותו של זולצר בכך שהוא היה הראשון שניפה ניפוי ביקורתי את הנגינות המקובלות, ביער את הפסולות והשלים את החסר בקומפוזיציות משלו. כך רשם את הניגונים היהודיים המסורתיים בכתב- תוים, עיצב את דמותם על-פי חוקי מדע-המוסיקה, עד שנעשו מלודיים וריתמיים. לבסוף הביא את מוסד המקהלה של בית-הכנסת לידי פריחה בלתי-רגילה בהמציאו שירות שלא זו בלבד שהיו ברמה אמנותית אלא גם ספוגים רוח ישראל סבא ורוממות דתית אמיתית. מנגינותיו של זולצר הושמעו בבתי-הכנסת של העולם כולו והפיחו שאיפה דומה ביוצרים עמיתיו. ברוחו פעל מוריץ דויטש בברסלאו (1892-1818), הוא שקד במיוחד על ההכשרה העניינית והמקצועית של חזנים והגיש להם בספרו 'Vorbeterschule' אוסף שלם של 'ההנגנות הישנות של בית-הכנסת' את זמרת הקהל טיפחו 'Braunschweiger Gesange' מאת ה. גולדברג, שהגיש את פרקי-התפילה בעיבוד מוסיקלי לא-מסובך, חדקולי ולכל המרובה דוקולי, ובכך איפשר זמרה בציבור גם בקהילות שלא יכלו או לא רצו לקבוע מקהלה. יורש לזולצר כערכו היה לואי לוואנדובסקי (1894-1823), מנצח-מקהלה בברלין (מאז 1840), שפעל גדולות לפיתוח שירת המקהלה והקהל. בספרו 'קול רנה ותפלה' שקד קודם כול שקידה מעולה על הרציטטיבים לחזן. הוא העתיק אותם בדייקנות בצורה מוסיקלית בלי לערטלם מאופיים היהודי הסגולי. עם זה הגיש שירות דוקוליות לשימושן של קהילות קטנות, שירות 'המצטיינות במלודיקה ובהרמוניה שוטפת'. את מלוא שיעור-קומתו המוסיקלי גילה בחיבוריו לשבתות ולמועדים למקהלה בארבעה קולות, הכלולים בספרו 'תודה וזמרה'. כאן יצר מנגינות רבות מצוינות ביפין המושלם ומפועמות רוח דתית עמוקה. הוא שיכלל את כל עבודת בית-הכנסת בשביל קהילת ברלין, לחזן, למקהלה ולעוגב, והקומפוזיציות שלו נפוצו עד למרחקים ונתחבבו ביותר. מנגינותיו של לוואנדובסקי קירבו אל כל בני עדתו את אוצרות-ההגות של האבות, ושימשו מליץ נאמן לבשורות הנביאים שכל תפילת ישראל מושתתה עליהן. בדומה פעלו מלחינים רבים אחרים לעידון התפילה בציבור על ידי עיבוד מנגינות ישנות ויצירת ניגונים חדשים. נגינותיהם של הפורטוגזים מצאו בפרדריגו קונסולו כרוז ומפרש נלהב וטוב-טעם.42 וכן נמשכת זה עשרות שנים פעולה לעידונה של זמרת בית-הכנסת, וחשיבות יתרה מיוחסת להכשרה המוסיקלית של החזנים ולהקמת מקהלה מאומנת. הנסיון הוכיח שהצלילים העתיקים רוויי-הערגה שרשם עמוק בלב העם והם עצם מעצמיה של תפילת-הציבור. מצד אחר מביאה מגמת הקידמה לידי דחיקת הזמרה בעבודת בית-הכנסת מפני פיתוח יתר של ליווי כלי-הזמר ופישוט נוסח התפילה. אולם יהיה סופו של תהליך התפתחות זה אשר יהיה, המוסיקה אינה תכלית לעצמה בבית-הכנסת אלא אמצעי להשגת מטרותיה של תפילת-הציבור. תעודתה של עבודת בית-הכנסת, עתה ולעתיד לבוא, היא לכנס את הקהל להתייחדות בציבור, לרומם רוחו אל אבינו שבשמים ולהשקותו ממעיין קדשו הנצחי.