המחלוקת על המחלוקת – טוב או רע?

לימוד סוגיית הגמרא בעירובין על הכרעת המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל.

< 1 דקות

האם המחלוקת היא תאונה או מתודה לכתחילית? הרמב"ם הבין שבבסיסו של דבר לא אמורה להיות מחלוקת אלא שתלמידי החכמים לא משמשים כל צרכם וטועים. בניגוד לכך, המהר"ל, הרב קוק ועוד רבים הלכו בדרך של "אלו ואלו" המבארת את המחלוקת כביטוי של המורכבות ושל הבחינות השונות של האמת.

בשיעור זה שואל הרב יובל שרלו היכן מציבים את גבולות הלגיטימציה בין המחלוקת ובין פריצת הגבולות של היהדות. כתשובה מציין הרב שרלו כלים מספר שמדריכים אותנו בהתמודדות עם השאלה הגדולה.