השבת אבדה – השוואה לחוקי המזרח הקדמון

חוקים המחייבים אדם להשיב אבדה מופיעים גם בחוקי המזרח הקדום. בפריט זה מוצגים שני קבצי חוק קדומים העוסקים באבדה.

< 1 דקות

מעניין להשוות את חוקי התורה בעניין השבת אבדה לחוקים אחרים במזרח הקדמון.

קובץ חוקים מוכר מהמזרח הקדמון הוא "חוקי חמורבי" –

חוקי חַמוּרָבִּי הם קודקס החוקים הנרחב ביותר בין חוקי המזרח הקדמון, 282 חוקים החרוטים על אסטלה מאבן מהמאה ה-18 לפני הספירה.

חמורבי היה מלך בבל שחי במאה ה-18 לפנה"ס (1792–1750 לפנה"ס), מהשושלת הבבלית הראשונה, ובתקופת מלכותו הוא חוקק והנהיג קובץ חוקים זה.

לפניכם סעיפים אחדים מתוך חוקי חמורבי העוסקים בהשבת אבדה.

9 – איש אשר אבד מרכושו מאומה, ומצא את אבדתו בידי איש אחר, ואמר האיש אשר בידו נמצאה האבדה: מוכר מכרה לי ואף בפני עדים קניתיה, ובעל האבדה אומר: אביא עדים אשר יזהו את האבדה כרכושי. המחזיק – הקונה יביא את המוכר אשר ממנו קנה, ואת העדים אשר בפניהם נקנה, וגם בעל האבדה יביא עדים למען יזהו את האבדה…

10 – אם לא יביא הקונה את המוכר ואת העדים אשר בפניהם קנה, אך בעל האבדה יביא את העדים שיזהו את אבדתו. הואיל והמחזיק באבדה גנב הוא – מות יומת, בעל האבדה את אבדתו יקח.

11 – אם לא יביא הטוען כבעל אבדה את העדים לזהות אבדתו, נוכל הוא ומוציא דיבה – מות יומת.

מקור נוסף להשוואה הוא חוקי החתים. האימפריה החתית שכנה באזור טורקיה של ימינו. בתחילת המאה ה-20 נחשפה בחפירות ארכאולוגיות עיר הבירה החתית ובה אלפי לוחות סין כתובים, ביניהם גם לוחות הכוללים חוקים.

60 – איש כי ימצא שור ואת תַו בעליו הסיר, ובעליו עקבו ומצאו, שבעה בקר יתן…

45 – איש כי ימצא כלים, השב ישיב אותם לבעליהם והוא יגמול לו. אם לא ישיבם – גנב הוא.

45 (נוסח מאוחר) – איש כי ימצא כלים, או שור, או כבשה, או סוס, או חמור, יוליכם לבעליהם והוא יגמול לו. אם לא ימצאו הבעלים, יעיד הוא עדים עליו, ואם לאחר מכן ימצאו הבעלים את אבדתם, השב ישיב כל מה שנשחת מהאבדה. אך אם לא יעיד עדים עליו ולאחר מכן הבעלים את אבדתם ימצאו, גנב הוא – שלושה ישלם.

71 – איש כי ימצא שור, סוס או פרד, לחצר המלך ינהגנו. אם בכפר ימצאנו, הזקנים יועידוהו לו, והוא יכול לרתום אותו; וכאשר בעליו ימצאנו, את אבדתו יקח – מעשה גנבה אין פה. אם הזקנים לא הועידוהו לו – לגנב יחשב.

 

הציטוטים של חוקי חמורבי ושל החוקים החתיים לקוחים מהספר "קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון" של אברהם לבנון (עמ' 78, 155, ו-159-158).

******************

  • בחרו מקרה אחד שבו אדם מצא מציאה ונסו להשוות בין שלוש מערכות החוקים: החוק ב"חוקי חמורבי", החוק החתי והחוק כפי שהוא מתואר בספר הלימוד.
  • חשבו מהו ההבדל בין החוקים מבחינת מהותם, האם ניתן לזהות עיקרון שיכול להסביר את ההבדל שמצאתם בסעיף הקודם.