חיי יחיד מול חיי רבים – דף עבודה

שאלות הנחיה לפרק ג'

< 1 דקות

תוספתא – מעשה בסיעה של בני אדם. עמוד 82

*תוספתא . תוספת למשנה. קובץ טקסטים מתקופת המשנה שלא נכנסה לששת סדרי המשנה אלא קובצה בנפרד.

 

מהי הסיטואציה בה עוסק הקטע ? ________________________________

 

מהם הערכים המתנגשים בדילמה ? ________________________________

 

כיצד לדעת הקטע יש לנהוג במקרה זה (בדרך כלל) ? ________________________________

מה משמעות הביטוי 'אבל אם יחדוהו להם' ? ________________________________

מיהו שבע בן בכרי ? (קרא בע"מ 83) ________________________________

הסבר במילים שלך, מהן שתי האפשרויות להבין את הדוגמא של שבע בן בכרי ?
א. 'יחדוהו לו' ________________________________

ב. 'בן מוות' ________________________________

מדוע במקרה שמסגירים אדם 'בן מוות' אין פגיעה בעיקרון 'אין מסגירים נפש בפני נפש ?
____________________________________________________________________________________________________________

סיפורו של עולא בר קושב – עמ' 90-89

1. הסיפור מהתלמוד מתחלק לשני חלקים:
א. פיסקה ראשונה ושניה. הנושא ___________________________
ב. פיסקה שלישית. הנושא ___________________________
2. בחלקו הראשון של הסיפור.
מהי הסיטואציה ? __________________________________________________________________________________________________
מהם הערכים המתנגשים ? _______________________________________
מה עשה ר' יהושע בן לוי ? _______________________________________
3. האם ר' יהושע נהג ע"פ התוספתא ? כן / לא נמק _____________________________________________________________________________________
4. בחלקו השני של הסיפור.
מה משמעות הביטויים:
"ולא משנה עשיתי ?" ______________________________________________
"וכי משנת חסידים היא "? ___________________________________________
5. מה תגובתו של אליהו הנביא ? ________________________________________
מה הנימוק של אליהו ? _____________________________________________

פרשנות ר' מנחם המאירי – עמ' 91

1. כיצד היה על ר' יהושע לנהוג (ע"פ מידת החסידות) ?
א. ____________________________________________________________
ב. ____________________________________________________________
ג. ____________________________________________________________

2. מהי התשובה הנוספת המובאת במדרש בראשית רבה ?
_____________________________________________________________

רמב"ם – פסק הלכה – עמ' 92-93

 

האיום: תנו לנו אחד מכם (כלשהו) ונהרגהו תנו לנו פלוני
(שם מסוים) והרגנו.
 
מעמדו המשפטי של המבוקש: אין מבוקש מסוים אינו חייב מיתה
כשבע בן בכרי
חייב מיתה
כשבע בן בכרי
הלכה:

 

     
הנימוק:

 

     

 

1. איזו תוספת יש בדברי הרמב"ם, שאינה מפורשת בדברי התוספתא ?
__________________________________________________________________
2. מה דעתך, האם התוספת של הרמב"ם הגיונית, נמק ? __________________________
____________________________________