לפנים משורת הדין – לקט מאמרים

האם בקיום "לפנים משורת הדין" אין פגיעה במידת הדין? האם אין התנגשויות בין שני הערכים הללו? הפריט מפנה לשני מאמרים הדנים בנושאים אלו.

< 1 דקות

במאמרו – שורת הדין ולפנים משורת הדין – "ועשית הישר והטוב בעיני ה'", דן רפאל יעקובי, שופט בית המשפט השלום בירושלים, בצורך לנהוג לפנים משורת הדין במהלך הדין ובהתנגשות של עיקרון זה עם הדין. המאמר פותח בשאלה אם מותר לשופט לכפות עשיית לפנים משורת הדין כפסק של בית הדין.
המאמר עוסק גם בצורך להימנע מקיום "לפנים משורת הדין" כאשר זו פוגעת באחרים. כך, למשל, "חסיד שוטה" שפוגע באחרים בשביל לקיים את חסידותו. המאמר מסיים בהתייחסות בית המשפט הישראלי לנושא ומראה שלמרות ההתנגדות הברורה לפסיקה לפנים משורת הדין יש פסיקות שכן הולכות שלא על פי הדין הנקוב.

ד"ר מיכאל ויגודה, במאמרו "ודל לא תהדר בריבו", מברר את השאלה אם מצבו הכספי של הנאשם יכול לשמש כעילה להפחתה בעונשו.
מחד גיסא הוא מעלה את חשיבות ההקפדה על הצדק ועל העמידה השווה בפני החוק, מאידך גיסא הוא מעלה את הצורך לפסוק לפנים משורת הדין כחלק מהתנהגות של חברה מתוקנת אשר אינה מפנה עורף לאנשים החלשים כלכלית. במסגרת זו המאמר מציג כמה התייחסויות של חכמי ימי הביניים לדילמה זו.