מה אכפת לי – המשל והנמשל בסיפור הספינה והקודח

ניסיון ללמוד את המשל והנמשל על הספינה והקודח.

< 1 דקות

משל הספינה והקודח – משל ונמשל

המשל מובא ביחידה בעמ' 24 (ויקרא רבה, פרשה ד):

תני ר' שמעון בן יוחי: משל לבני אדם שהיו נתונין בספינה
ונטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו.

אמרו לו חביריו: למה את עושה כן?

אמ' להן: מה איכפת לכם לא תחתי אני קודח?

אמרו לו: מפני שאתה מיציף עלינו את הספינה.

בראשית הפרק מובא משל על אדם שקדח בספינה.
לימוד מְשָלים בכלל והמשל הזה בפרט מצריך לימוד יסודי ומעמיק של המשל ושל נמשלו.

להוראת המשל ניתן להיעזר במצגת שבה ביררנו את הקשר שבין המשל לנמשל, ובה הצגנו עקרונות בדרכי לימוד משל.

למצגת