מים לשניים – דף עבודה

שאלות הנחיה לפרק א'

< 1 דקות

'ובחרת בחיים' – פרק א' מים לשניים עמ' 24-20.

דילמה מוסרית – שאלה מעשית המחייבת קבלת החלטה, שיש בה התנגשות בין שני ערכים.

 

1. קרא את הברייתא מים לשניים:
א. מהו האירוע / הסיטואציה ? ___________________________________________

משמעות המילה קיתון _________.
ב. מהן שתי האפשרויות לפתרון:
אם _________________ אז ____________________________
אם _________________ אז ____________________________

ג.מהי השאלה המעשית ? ______________________________________________
ד. מיהו בעל הדילמה ? _________________

ה. הערכים המתנגשים: _________________ לעומת _______________________
ו. העמדות הנזכרות בברייתא
בן פטורא _______________ הנימוק ________________________________
ר' עקיבא _______________ הנימוק ________________________________
ז. הסבר את הפסוק "וחי אחיך עמך" בהקשר זה ________________________________
פסוק זה היה יכול לתמוך הן בבן פטורא והן בר' עקיבא:
"וחי אחיך עמך" (ויקרא כ"ה,36)
סמן קו מתחת למילה שתדגיש את התמיכה בבן פטורא ובשני קווים את המילה שתדגיש את התמיכה בר' עקיבא. איזו פרשנות מתקבלת ע"פ הברייתא ? ____________________________________

 

2. קרא את הקטע הוגים ציוניים – רגש או צדק עמ' 27-25
א. מהי עמדתו של 'אחד העם' ______________________________________________
הנימוק __________________________________________________________
עם מי מבעלי הדעה בבריתא הוא מזדהה ________________
עמדה זו מדגישה את הרגש או השכל ? ________________
ב. מהי עמדתו של י. דמיאל _______________________________________________
הנימוק___________________________________________________________
עם מי מבעלי הדעה בברייתא הוא מזדהה ________________
עמדה זו מדגישה את הרגש או השכל ? __________

 

3. קרא את הקטע פילוסופים יוונים – הטובע הנאחז בקרש. עמ' 30-28.
א. הסיטואציה _____________________________________________________
ב. במה דומה הסיטואציה לסוגית 'מים לשניים'? ________________________________
במה שונה ? ______________________________________________________
ג. לחייו של מי יש קדימות לפי:
הקטון ______________________
קרניאדס ____________________
ד. האם הכלל שניסח ר' עקיבא 'חייך קודמים לחיי חברך' מאפשר לחזק להפיל את החלש מעל הקרש כפי
שמציע קרניאדס ? ______ נמק_____________________________________________
_____________________________________________________________________

 

4. קרא את הקטע על קדימות בטיפול רפואי. עמ' 36-41
א. הסבר את מצבי החולים הבאים:
ספק מסוכן _______________________________________________________
ודאי מסוכן _______________________________________________________
ב. מהי הסיטואציה שהובאה לפני הרב ולדנברג עמ' 37 ?
_______________________________________________________________
ג. הרב ולדנברג מתייחס לשני פוסקים / רבנים קודמים לו:
'פרי מגדים' שקבע 'ודאי דוחה את הספק'. הסבר במילים שלך _______________________
רדב"ז קבע 'ספק שלו עדיף מודאי של חברו'. הסבר במילים שלך ____________________
ד. הרב ולדנברג פותר את הסתירה בכך שמראה שמדובר בתנאים שונים:

 

ודאי דוחה את הספק

ספק שלו עדיף על ודאי של חברו

הרב הקובע

תוספת הרב ולדנברג

מושגים:

  • דילמה מוסרית
  • משנה
  • בריתא
  • ר' עקיבא
  • אחד העם
  • אתיקה רפואית
  • שו"ת.