משימה: פערים בין יהודים וערבים?

משימה בנושא הזכות לשוויון, פערים בין יהודים וערבים ומאבקי חלוקה והכרה.

< 1 דקות

חלק א'

א. ממחקרים העוסקים בחברה הישראלית עולה כי עדיין קיים פער ניכר בין יהודים לערבים בכמה תחומים, כגון – בריאות, דיור ורווחה. התבוננו בנתונים שבטבלה והציגו שני תחומים שבהם, לדעתכם, גדול הפער בין יהודים לערבים.

ערבים

יהודים

 

הקצאות מכלל הבנייה הציבורית למגורים (על פי היחס המספרי באוכלוסייה – מצב אופטימלי הוא 85:15)

7.5%

 

 

92.5%

 

 

שיעור השתתפות גברים בכוח העבודה  

(מתוך כלל הגברים הערבים)

60.1%

 

 

60.7%

 

 

שיעור השתתפות בני  44-33 בכוח העבודה (מתוך כלל הגברים הערבים)

56.7%

 

 

84%

 

 

שיעור השתתפותם של ערבים בקרב המועסקים בשירות המדינה  למגורים (על פי היחס המספרי באוכלוסייה – מצב אופטימלי הוא 85:15)

6%

 

 

94%

 

 

ההוצאה הציבורית הממוצעת השנתית לרווחה לנפש

360 ₪

 

 

527 ₪

 

 

 

(עמותת סיכוי, 2009)

ב. הסבירו כיצד, לדעתכם, משפיע הפער בין יהודים לערבים על החברה הישראלית כחברה דמוקרטית ומודרנית בכל אחד מהתחומים שהצגתם בסעיף א. נמקו את תשובתכם תוך עיון בנתונים המופיעים בטבלה.

 

חלק ב'

למרות קיומם של פערים בין ערבים ליהודים, חשוב להבחין גם בתמורות ובשינויים החיוביים בחברה הערבית בישראל בתחומים רבים. הטבלה הבאה מציגה חלק משינויים אלו. עיינו בטבלה וענו על השאלות:

א. באיזה תחום חל שיפור ניכר? נמקו את תשובתכם ונסו לשער מהם הגורמים לשינוי (שינויים פנימיים בחברה הערבית, תהליכי מודרניזציה, שיפור במתן השירותים והתקציבים מהמדינה וכדומה).

ב. על מה מעידים, לדעתכם, הנתונים על השינוי בשיעור העוסקים בחקלאות ושיעור המועסקים במשלח יד אקדמי? נמקו.

מגמות של שינוי בתחומים שונים בחברה הערבית

תוחלת חיים (בשנים)

1975

1985

1990

2000 

2006

גברים  

68.1

72

73.1

74.6

74.6

נשים  

71

75.8

75.9  

77.9

78.1

רמת השכלה   

1961 

1975 

1994   

2000 

2007   

תיכונית

7.6%

21.7%

46.2%

48.7%

53.3%

על-תיכונית

1.5%

4.5%

11.2%

21.1%

19.3%

עיסוק בחקלאות  

1958

1975

1985

2000

2007

  

41.5%

16.6%

10.3%

2.3%

1.9%

משלח יד אקדמי (לא כולל מורים)

0%

1.3%

2.5%

7.1%

7.5%

עיסוק במקצועות חופשיים

4.1%

7.8%

9.1%

10%

11.7%

 

חלק ג' - לקראת שוויון לחינוך הערבי-פלסטיני בישראל / ד"ר יוסוף ג'בארין

החוויה הייחודית של התלמידים הערבים-פלסטינים, המונים כיום כרבע מכלל התלמידים בישראל, מתנהלת בסביבה של פיגור כלכלי-חברתי, חוסר שוויון בחלוקת העוגה התקציבית ומציאות קשה של העדפה תרבותית בתכנית הלימודים. יותר ממחצית מהמשפחות הערביות נמצאות מתחת לקו העוני, יותר מפי שלושה מהמשפחות היהודיות ביחס למספרן באוכלוסייה. השקעות המדינה בתלמידים ערבים נמוכה בהרבה מההשקעה בתלמידים יהודים. למעשה, הנתונים העדכניים בנושא בחינות הבגרות וההצלחה בבחינות כניסה לאוניברסיטאות מלמדים לא רק על הפער שקיים בין תלמידים יהודים לערבים, אלא גם על כך ששיעור ההצלחה של התלמידים הערבים הולך ומתדרדר, ואילו שיעור הצלחתם של התלמידים היהודים נשאר קבוע.

בנוסף לחוסר שוויון בחלוקה התקציבית, לייצוג חסר בוועדות לתכניות לימודים, למחסור בכיתות לימוד, תשתיות לימודיות וספרי לימוד, על התלמידים הערבים-פלסטינים ללמוד על פי תכניות לימודים החסרות רגישות לזהות, לתרבות, להיסטוריה ולמורשת הערבית-פלסטינית […] (שירות החדשות "קומון גראונד – מזרח תיכון", 12.10.2009)

  • ציינו באילו נושאים הקשורים למאבקי חלוקה עוסק ד"ר ג'בארין בקטע. נמקו את תשובתכם.
  • ציינו באילו נושאים הקשורים למאבקי הכרה עוסק ד"ר ג'בארין. נמקו את תשובתכם.
  • בחרו מתוך הקטע את אחת הטענות שמעלה ג'בארין והסבירו את עמדתכם עליה.
  • חפשו באתר משרד החינוך עובדות המאוששות או מפריכות את דברי הכותב.

(מתוך: יולי חרומצ'נקו, עירית הרבון ומיכל ברק, הערבים אזרחי ישראל, משרד החינוך והמרכז לטכנולוגיה חינוכית)