סיפור ר' חייא בר אשי וחרותא

קריאה בסיפור אגדה בתלמוד הבבלי בו יצר הרע מתחפש לזונה.

< 1 דקות

ר' חייא בר אשי שפרש מאשתו ונאבק ביצר הרע, מפותה ע"י אשתו המתחפשת לזונה.
מתוך עיון בסיפור והשוואה לשירים של אדמיאל קוסמן ואגי משעול, מתפתח דיון בשאלות של מיניות וזוגיות.

מקור נלמד: בבלי קידושין פא ע"ב

משתתפים: המשוררת אגי משעול, פרופ' אדמיאל קוסמן

המקור הנלמד:

ר' חייא בר אשי היה רגיל
כל זמן שהיה נופל על פניו לומר:
"הרחמן יצילני מיצר הרע".
יום אחד שמעה אותו אשתו.
אמרה: "הואיל וזה כמה שנים שפרש ממני
מה הטעם שהוא אומר כך?"
יום אחד היה לומד בגינתו.
קשטה עצמה וחלפה וחזרה שוב לפניו.
אמר לה: מי את?
אמרה: אני חרותא שחוזרת מהיום.
תבעה
אמרה לו: הבא לי את הרימון הזה שבראש העץ.
קפץ, הלך והביא אותו לה.
כשבא לביתו היתה מסיקה את התנור
עלה וישב בתוכו.
אמרה לו: מה זה?
אמר לה: כך וכך היה מעשה.
אמרה לו: אני הייתי.
אמר לה: אני, מכל מקום, לאיסור התכוונתי.

תרגום

רבי חייא בר אשי הוה רגיל
כל עידן דהוה נפל לאפיה הוה אמר
הרחמן יצילנו מיצר הרע
יומא חד שמעתינהו דביתהו
אמרה מכדי הא כמה שני דפריש ליה מינאי
מאי טעמא קאמר הכי
יומא חדא הוה קא גריס בגינתיה
קשטה נפשה חלפה ותנייה קמיה
אמר לה מאן את
אמרה אנא חרותא דהדרי מיומא
תבעה
אמרה ליה אייתי ניהליה להך רומנא דריש צוציתא
שוור אזל אתייה ניהלה
כי אתא לביתיה הוה קא שגרא דביתהו תנורא
סליק וקא יתיב בגויה
אמרה ליה מאי האי
אמר לה הכי והכי הוה מעשה
אמרה ליה אנא הואי
לא אשגח בה עד דיהבה ליה סימני
אמר לה אנא מיהא לאיסורא איכווני