קין והבל – על מה יכול אדם להרוג אדם אחר?

יש חור ענק בסיפור של קין והבל, והוא הסיבה לרצח שבצע קין. ונשאלת השאלה הכללית - למה בכלל רוצח אדם אדם אחר. שני חבר'ה צעירים מנסים לענות מתוך העולם שלהם, בדיוק כמו שביקש המדרש.

< 1 דקות

מדרש בראשית רבה פרשה כב

אמרו (קין והבל): בואו ונחלוק את העולם,
אחד נטל (לקח) הקרקעות ואחד נטל את המִטַלְטֵלִין (בגדים, רכוש).
זה אמר האדמה שאתה נמצא ודורך עליה – שלי!
וזה אמר מה שאתה לובש – שלי!
זה אמר: חלוץ! (פשוט בגדיך)
וזה אמר: פרח! (קפוץ באוויר)
מתוך כך: "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו".

רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר:
שניהם נטלו את הקרקעות, ושניהן נטלו את המטלטלין.
ועל מה היו מדיינין?
אלא, זה אומר: בתחומי בית המקדש ייבנה.
וזה אומר: בתחומי בית המקדש ייבנה.
ומתוך כך ויקם קין אל הבל אחיו וגו'.

ועל מה היו מדיינין?
אמר רבי הונא: תְאוֹמָה יתֵירָה (נוספת) נולדה עם הבל.
זה אומר: אני נוטלה, שאני בכור.
וזה אומר: אני נוטלה, שנולדה עמי.
ומתוך כך ויקם קין.