אוהב שלום ורודף שלום

למי צריך לומר "שלום" ומתי? מדוע חשוב לומר שלום? האם יש מקרים שבהם דווקא לא רצוי לומר שלום לאדם אחר? מעבר לנימוס, אמירת שלום פשוטה יכולה גם לקרב בין בני אדם שאינם מכירים, ולעתים אף להוביל ליישוב של סכסוך מתמשך. בשיעור הזה נדון בחשיבות השלום במובנו הפשוט ביותר – כמילה שאנו אומרים במפגש עם אדם אחר.

כיתה טשיעור אחד

מטרת הפעילות

  1. הצגת האמרה המפורסמת במסכת אבות "הוי מתלמידיו של אהרון: אוהב שלום ורודף שלום".
  2. עיון במקורות שעוסקים בשלום.
  3. דיון בחשיבות אמירת השלום.

מהלך הפעילות

חלק א: הווי מתלמידיו של אהרון

על פי המדרש, נקשרה דמותו של אהרון במושג השלום, ומסופר עליו שהיה אוהב שלום ורודף שלום.

1. בפתיחת השיעור נקרא יחד את המשנה המפורסמת במסכת אבות, הקוראת לכל אדם ללכת בדרכו של אהרון ולהיות "רודף שלום":

הלל אומר, הוי [=לשון צווי; כלומר "היה!"] מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום

(משנה, מסכת אבות, פרק ג משנה יב)

2. לאחר קריאת המשנה, נדון במליאה בשאלות הבאות:

  • תארו במילים שלכם את ההתנהגות הרצויה על פי הלל הזקן. מה הייתה כוונתו לדעתכם?
  • האם כל אחד יכול להיות "אוהב שלום ורודף שלום"?
  • מהם היתרונות ומהם החסרונות באדם שאוהב שלום ורודף שלום?

חלק ב: לימוד מקורות בתחנות

כעת, נעמיד בכיתה כמה תחנות, כאשר בכל תחנה נציג מקור קצר העוסק במושג "שלום" ולצדו שאלה לדיון.
בכל 5 דקות יתבקשו התלמידים לעבור בקבוצות מתחנה לתחנה, לקרוא את המקור ולדון בשאלה שלצדו.

תחנה 1:

רבי מתיא בן חרש אומר: הוי מקדים בשלום (כלומר, אמור לו שלום לפני שהוא אומר לך) כל אדם.
(מסכת אבות ד, כ)

שאלה לדיון: האם אתם נוהגים לומר שלום לכל אדם? מדוע?

תחנה 2:

סאלם עליכום (=שלום עליכם), בוא תגיד שלום (בוא תגיד שלום)
קח ידי ותן לי יד, ונשיר בלב אחד
סאלם עליכום, ונאמר שלום (ונאמר שלום)
(חיים חפר / בלב אחד)

שאלה לדיון: מה הקשר בין חלקי השיר? האם אמירת שלום יכולה להוביל לשירה "בלב אחד"?

תחנה 3:

כך היה אהרון הצדיק מיישב סכסוך בין שני אנשים:
שמע על שניים שהיו מסוכסכים.
היה הולך אצל אחד ואומר לו "שלום עליך רבי".
והוא היה עונה לו: "שלום עליך רבי ומורי. מה מעשיך כאן?"
היה אומר לו אהרון: "חברך שלח אותי לפייס אותך, מפני שאמר שפגע בך".
אותו אדם היה מהרהר, ועונה: "רבי, אני הוא זה שפגעתי בו".
מיד היה הולך אהרון גם אצל השני,
ואומר לו את אותו הדבר, עד שהיה מפייס ביניהם.
(על פי מסכת כלה רבתי, פרק ג)

שאלה לדיון: האם הצלחתם ליישב סכסוך בין שניים מחבריכם? שתפו את חבריכם במקרה.

תחנה 4:

כשהיה אהרן מהלך בדרך, פגע (פגש) בו באדם רשע, ונתן לו שלום
(אבות דרבי נתן)

שאלה לדיון: מדוע לדעתכם הקפיד אהרון לומר שלום גם לרשעים? האם ניסיתם פעם לומר שלום גם לאנשים שאתם מעדיפים להתרחק מהם בדרך כלל?

תחנה 5:

אמר רבי חלבו אמר רב הונא:
כל מי שיודע על חברו שהוא רגיל לומר לו שלום
יקדים ויאמר לו שלום…
ואם אמר לחברו שלום וחברו לא החזיר – חברו נקרא גנב
(על פי תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ו עמוד ב)

שאלה לדיון: האם אמרתם פעם שלום למישהו שלא החזיר לכם שלום? איזו תחושה התעוררה בכם בעקבות המקרה?

תחנה 6:

אם פוגש אדם שלא רגיל לומר לו שלום
לא יקדים ויאמר שלום לאותו אדם
משום שאולי לא יחזיר לו שלום
(על פי פירוש המהרש"א לתלמוד הבבלי במסכת ברכות, דף ו)

שאלה לדיון: למי לא כדאי לומר שלום על פי פירוש המהרש"א? מדוע? האם אתם מסכימים לדבריו?

סיכום

לסיכום השיעור, נבקש מהתלמידים להתייחס במליאה למקורות שלמדו, ונשאל:

  • מדוע חשוב לומר שלום?
  • למי אתם מקפידים לומר שלום?
  • ומתי אתם מצפים שאדם אחר יאמר לכם שלום?