השבת אבדה

שיעור זה עוסק בהשבת אבדה. נלמד את הפסוקים במקרא הקשורים להשבת אבדה (דברים כב, א-ג), ואת המשנה הראשונה במסכת בבא מציעא, פרק ב. ממקורות אלו עולה חובת השבת האבדה כאשר על האבדה יש סימן וניתן לייחס אותה בוודאות לבעליה.

כיתות ח - יב2 שיעורים

מטרת הפעילות

 1. לעורר את התלמידים לשאלת המחויבות לרכוש הזולת.
 2. להבין את פסוקי המקרא העוסקים בהשבת אבדה.
 3. להבין את משמעות הפסוקים בימינו.
 4. להכיר את המשנה הראשונה בבבא מציעא פרק ב.
 5. להבין את קריטריון הסימן כמחייב השבת אבדה לבעליה.

מהלך הפעילות

פתיח: מה עושים עם אבדה?

אפשרות ראשונה:

א. נקרין לתלמידים קטע מתוך פרק 25 בסדרה "סברי מרנן" – קישור לפרק (שימו לב, יש שתי פרסומות לפני).
הקטע המומלץ – מ 0:57 ועד 6:13.

ב. נצפה בחלק מהפרק ונבקש מהתלמידים:

 • לרשום טיעונים בעד וטיעונים נגד השבת האבדה.
 • לציין עם איזו דמות הם מזדהים.

אפשרות שנייה:

נספר לתלמידים שבדרך לכיתה מצאנו תכשיט (או כל חפץ בעל ערך שיש עליו סימנים).

נראה לתלמידים את החפץ ונשאל אותם:

 • מה לדעתם כדאי לעשות עם החפץ?
 • האם נוכל לקחת את החפץ לעצמנו?

אפשרות שלישית:

נחלק לתלמידים את דף העבודה "פתיח להשבת אבדה" ובו תיאור של כמה אירועים – קובץ וורד.

התלמידים יביעו את עמדתם בנוגע לכל אירוע.

שלב 1: השבת אבדה בתורה

 1. נחלק לתלמידים דף עבודה ובו הפסוקים מספר דברים העוסקים בהשבת אבדה – קובץ וורד.
 2. נסכם עם התלמידים את הכלל העולה מפסוקי התורה, ולפיו חובה להשיב לאדם את אבדתו ויש לשמור עליה עד שהוא בא לבקשה.

שלב 2: השבת אבדה במשנה

 1. נחלק לתלמידים דף עבודה (מצורף) ובו הקטע ממסכת בבא מציעא פרק א משנה א – קובץ וורד.
 2. באמצעות הדף נגיע עם התלמידים למסקנה שחובה להשיב אבדה שיש עליה סימן.

משחק מסכם

אפשרות ראשונה:

 1. נציג לתלמידים תמונות שונות במצגת "מציאה שלו או חייב להחזיר" – מצגת.
 2. לכל קבוצה יהיו שני שלטים "מציאה שלו" ו"חייב להחזיר". כל קבוצה תחליט איזה שלט להרים בעקבות התמונה שנראית במצגת. קבוצה שתרים שלט נכון ראשונה, תתבקש לנמק את בחירתה.

אפשרות שנייה:

 1. נחלק שוב את הדף שחילקנו בתחילת השיעור – קובץ וורד.
 2. נבקש מהתלמידים למלא אותו עכשיו, אחרי הלימוד.
 3. נבדוק ונברר:
  האם יש הבדלים בין מה שמילאו לפני הלימוד למה שמילאו אחריו?
  מה התחדש להם כתוצאה מהלימוד?