התבגרות: תהליך או מהפך?

דיון בשאלה "האם ההתבגרות היא תהליך או מהפך?" באמצעות שיח בין-דורי, התבוננות אישית וניתוח משנה כד, פרק ה, מסכת אבות.

כיתה ז2 שיעורים

מטרת הפעילות

 • התלמידים ידונו בשאלה אם ההתבגרות היא תהליך או מהפך, באמצעות בחינת החוויה האישית שלהם
 • התלמידים ישוחחו עם הוריהם על הנושא, כדי להחשף גם לחוויות ההתבגרות של ההורים מנקודת מבט רטרוספקטיבית
 • התלמידים ינתחו את משנה כד, פרק ה, מסכת אבות ויבחנו האם תכניה תואמים את מציאות חייהם

* המערך יכול להתאים ל1-2 שיעורים, בהתאם להחלטת המורה.

מהלך הפעילות

1. פתיחה:

האם ההתבגרות היא תהליך או מהפך המתרחש בבת אחת?

האם ההתבגרות מתרחשת בקצב שונה אצל כל אדם, או שיש שלבי התבגרות קבועים בגילים מסוימים?

2. מהלך הפעילות:

 • נחלק את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה תקבל דוגמה של טקס מעבר, תנתח את שלביו ואת מאפייניו ותנסח מהו המדד להתבגרות לפי טקס זה. אפשר להקרין לתלמידים את הסרטים שלהלן, ולנתח אותם במליאה. נשאל את התלמידים האם הם מזדהים עם טקסי המעבר הללו והאם לדעתם המדדים הנבחנים בטקסים הללו אכן מעידים על בגרות?
 • נקרא את המשנה עם התלמידים וננתח את שלבי ההתבגרות שהיא מציגה, על פי השאלות המנחות.
 • בעקבות המשנה נקיים דיון עם התלמידים בנוגע לשאלות: האם ההתבגרות היא תהליך או מהפך? והאם היא מתרחשת בגילים קבועים?
 • עבודה בזוגות: התלמידים יערכו התאמה של רצף ההתפתחות שמציעה המשנה לחייהם, יחליטו על אילו שלבים לוותר, אילו שלבים בהתפתחות עודם רלוונטיים, ואילו שלבים יש להוסיף.

חומרי למידה

דוגמאות לטקסי מעבר:

טקס מעבר של בנות שבט האפאצ'י משלב הילדות לשלב הבגרות (4:40 דקות. מומלץ לראות לפני ולרשום את שלבי הטקס בעברית כיון שהסרט הוא באנגלית. התכנים מאוד ברורים, אבל ההסברים מוסיפים):

טקסי מעבר של שבט הפלני מילדות לבגרות לבנים ולבנות (4:34 דקות. מהדקה השלישית יש קטעים מעט אלימים, מומלץ לצפות לפני ולהחליט האם להקרין את הסרט המלא או חלק ממנו):

שאלות מנחות לניתוח משנה כד, פרק ה, מסכת אבות (חלק מן השאלות לקוחות מספר הלימוד):

 • לפי המשנה, מה יעודו של בן חמש? מה החידוש העיקרי בחייו של בן השלוש עשרה? מהו תפקידו העיקרי של בן שמונה עשרה? מה תפקידו העיקרי של בן שלושים? מה תפקידו העיקרי של בן חמישים?
 • מהו גיל הבגרות והאחריות, לדעת המשנה? נמקו את עמדתכם.
 • האם המשנה מציגה את ההתבגרות כתהליך או כמהפך? בססו את תשובתכם על דוגמאות מהטקסט.
 • האם ההתבגרות מתרחשת בקצב אחר אצל כל אדם, או שיש שלבי התבגרות קבועים בגילים מסוימים? הציגו את עמדת המשנה ואת דעתכם.בעקבות המשנה נקיים דיון עם התלמידים בנוגע לשאלות: האם ההתבגרות היא תהליך או מהפך? והאם היא מתרחשת בגילים קבועים? לאחר מכן נעבוד בזוגות: התלמידים יבחנו את ההתאמה בין רצף ההתפתחות שמציעה המשנה לחייהם, יחליטו על אילו שלבים לוותר, אילו שלבים בהתפתחות עודם רלוונטיים ואילו שלבים יש להוסיף.

משימת סיכום לבית

שיח בין-דורי: עליכם לראיין את הוריכם ולשאול אותם כמה שאלות:

 • מהן נקודות הציון המשמעותיות בחייהם עד כה, ומדוע ובאילו גילים הן התרחשו?
 • באילו טקסי מעבר הם השתתפו? תארו את הטקסים. כיצד ההורים הרגישו בטקסים הללו והאם הם חשו שינוי לאחריהם? אם צולמו תמונות בטקסים אלה, הביאו אותן לכיתה.

סיכום

המשנה מציגה יחס מורכב כלפי ההתבגרות. מחד גיסא, היא מציגה את ההתבגרות כתהליך שבושלבים רבים, ובכל גיל האדם בשל לתפקידים שונים, יש לו מיומנויות שונות ותחומי האחריות שלו מתרחבים. מאידך גיסא, אפשר להציע גם כי טמונה בה תפיסה הרואה בשלבי ההתבגרות מהפכים: כאשר האדם מגיע לגיל מסוים הוא מוכן לתפקיד מסוים.

במהלך הלימוד והדיון ראינו כי חברות שונות תופסות את ההתבגרות בצורות שונות, ומציגות מערכת ציפיות שונה למתבגרים.

כמו כן, התחלנו לדון בשאלה האם ההתבגרות זהה אצל כל בני האדם – האם בגיל מסוים אדם מוכן לתפקיד המצופה ממנו, או שמא לכל אדם התבגרות שונה? נרחיב בנושא זה בנקודת הציון הבאה.

לסיכום היחידה יגישו התלמידים משימת סיכום – התלמיד יציע רצף התפתחות חלופי לאור לימוד המשנה והדיון שנערך בכיתה, ותשובות לשאלות שהציג להוריו. אפשר להוסיף שאלת עמדה אישית: האם לדעתך ההתבגרות היא תהליך או מהפך?