לקראת התעודה

שיעור חינוך לקראת חלוקת התעודות

מדוע אנו מחלקים תעודות לתלמידים, ומה גורם לתלמידים ולהוריהם לייחס לתעודות חשיבות רבה כל כך? לקראת חלוקת התעודות אנו מציעים להקדיש שיעור חינוך לדיון בנושא, כדי לעודד את התלמידים להרהר בחשיבות התעודה ולבחון את אופייה בעין ביקורתית.

כיתות ז - טשיעור אחד

מטרת הפעילות

ללבן עם התלמידים את מטרת התעודה בעיניהם

מהלך הפעילות

לקראת קבלת התעודות כדאי לדון עם התלמידים במשמעות התעודה ובמטרותיה. יש חשיבות לדיון זה מכיוון שהתעודה עשויה להשפיע מאוד על עתיד התלמיד בבית הספר – לא רק האם ימשיך לתיכון (בבתי ספר שש-שנתיים), אלא גם על שיבוץ לכיתה בתיכון, בחירת מגמה וכו'. כמובן, התעודה משפיעה גם על הדימוי העצמי של התלמיד.

זו הזדמנות ללבן עם התלמידים את מטרת התעודה בעיניהם, ואיך לדעתם "המערכת" (בית הספר, משרד החינוך) רואה את התעודה. התעודה אמורה לשקף את מצב התלמיד, אך בדרך כלל יש בה בעיקר ציונים והערכות של המורים לגבי הישגי התלמיד בתחום הלימודי. לכן בשיעור זה חשוב להציע גם היבטים שאינם מופיעים בתעודה אבל חשובים לתלמידים, כדי שקבלת התעודה תהיה רק חלק מתהליך של רפלקציה אישית של התלמיד למחצית והצבת יעדים למחצית הבאה.

צפייה בסרטון – מקומות נפלאים / ד"ר סוס

את השיעור נפתח בצפיה בסרטון המבוסס על ספרו של ד"ר סוס, "מקומות נפלאים".

כתיבה אישית

בעקבות הצפייה כל אחד יכתוב על דף (חשוב להדגיש שזאת כתיבה אישית, שלא צריך לשתף בה אחרים): מהו ה"הר שלי" (בספר/בסרטון נאמר שלכל אחד יש את ההר שלו, שמסמל את האתגר שניצב מולו או היעד שהוא רוצה להצליח בו). אפשר לנסח את השאלה בכמה אופנים: מה חשוב לי, מה נחשב בעיני הצלחה, מה המטרה שלי, לאן אני רוצה להגיע?

דיון במליאה

כעת נדון בשאלה: מהי מטרת התעודה לדעתכם? (בהמשך הדיון נבחין בין המצב המצוי למצב הרצוי, בהנחה שייתכן פער בין השניים).

תשובות שיכולים להציע התלמידים, והמורה יכול להוסיף:

  • מדידת הישגים שלי ביחס לכיתה / שכבה
  • מדידת הישגים שלי ביחס לעצמי
  • שיקוף מצבי הלימודי עבורי
  • שיקוף מצבי הלימודי עבור המורים
  • ראיית תמונה כוללת של הישגיי
  • קביעת מטרות למחצית הבאה לפי הקשיים וההצלחות במחצית זו.

נעבה את הדיון באמצעות מקור הלקוח מפרקי אבות:

אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק.

הוא היה אומר: אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס,

אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס,

ויהי מורא שמים עליכם.

(משנה, מסכת אבות א, ג).

משנה זו מבחינה בין עשייה לשם קבלת שכר / פרס לבין עשייה "לשמה".

  • האם לדעתכם הצלחה במבחנים ובמטלות וקבלת ציונים טובים היא ה"פרס" שבשבילו תלמידים משקיעים בלימודים, או שיש מטרה אחרת המניעה ללמידה?
  • האם לדעתכם אפשר לקיים למידה בבית הספר ללא תעודות?
  • מה חשיבות המדדים / הציונים, לדעתכם?
  • האם הציונים נועדו למורים או לתלמידים?

כעת נשאל: מה עוד הייתם רוצים שיופיע בתעודה?
מעורבות חברתית, אכפתיות, השקעה, מוטיבציה, תרומה לאווירה בכיתה.
האם לדעתכם דברים אלו מתבטאים בתעודה כפי שהיא בנויה כיום?

סיכום

עיצוב תעודה אישית

כל תלמיד יעצב לעצמו תעודה המתייחסת למדדים שונים להצלחה, ויש בה מקום להערת התלמיד. בהערה זו התלמידים יכולים לשקף לעצמם את התהליך שהם עוברים ואת מטרותיהם להמשך השנה.