קודש הקודשים

האיזור הקדוש ביותר במשכן ובמקדש

< 1 דקות

בית המקדש כפי שתואר במקרא ובספרות חז"ל, כלל שלושה חלקים – שלושה חללים: ההיכל (אולם הכניסה), הקודש, וקודש הקודשים. כלי המקדש העיקריים – ובהם מנורה, שולחן הפנים ומזבח הזהב (מזבח הקטורת) עמדו בהיכל.

קודש הקודשים היה המקום הקדוש ביותר בבית המקדש: לקודש הקודשים היה נכנס רק הכוהן הגדול, ורק פעם אחת בשנה, ביום הכיפורים. במקרא מסופר שבתקופת בית המקדש הראשון עמד בקודש הקודשים ארון הברית ובתוכו לוחות הברית (ושברי הלוחות הראשונים). אך הארון נעלם אחרי חורבן הבית הראשון בידי נבוכדנאצר, ולא היה בבית המקדש השני.