הספרים החיצוניים – פשר חבקוק

< 1 דקות

[עד אנה יהוה] שועתי ולוא
[תשמע – פשרו על מ]חלת דור
[הכוהן הרשע ועמו ועל כול הב]אות עליהם
[ואזעק אליך חמס – פשרו כיא נזע]קו על
[החמס למה תראני און וע]מ[ל תב]יט
[ושוד וחמס לנגדי – פשרו כיא ישר]אל בעשק ומעל …
יג[די]לו ח[מס ויה]י ריב
[ומדון ישא – פשרו …מר]יבה וח[טאה] הואה…
על כן תפוג תורה
[ולוא יצא לנצח משפט – פשרו] אשר מאשו בתורת אל
[כי רשע מכת]יר את הצדיק
[פשרו על הצדיק] הוא מורה הצדק
[והרשע הוא הכוהן הרשע] על כן יצא המשפט
[מעוקל כי פעל פעל בימיכם ה]לוא ת[אמינו כיא]

יסופר – [פשרו על רשעים] ובוגדים עם איש
הכזב כי לוא [האמינו את אשר ספר] מורה הצדק מפיא
אל ועל הבו[גדים בחוקי אל ובברית] החדשה כי לוא
האמינו בברית אל [ויחללו] את שם קודשו
וכן פשר הדבר [על האנשים הבו]גדים לאחרית (א)
הימים המה ערי[צים מפירי הברי]ת אשר לוא יאמינוא
בשומעם את כול ה[ברית אשר ישמע] הדור האחרון מפי
הכוהן אשר נתן אל ב[ני ישראל תור]ה לפשור [את] כול
דברי עבדיו הנביאים [אשר ב]ידם ספר אל את
כול הבאות על עמו וע[ל עירו]. כיא הנני מקים את
הכשדאים הגוי ה[מר והנמהר]
פשרו על הכתיאים א[שר המ]ה קלים וגבורים
במלחמה לאבד ר[עים וחטאים]… בממשלת
הכתיאים ור[שעים…] ולא יאמינו בחוקי
[אל… ההולך למרחבי ארץ] ל[רשת משכנות לוא לו – פשרו]…