מלון אורחים | ישראל רבינוביץ

< 1 דקות

ישראל רבינוביץ, מלון אורחים (ירמיהו ט א) , 1992, ברזל, אבן 19X40X40.