מסילת ישרים, הקדמה ‏

< 1 דקות

מתוך: משה חיים לוצאטו, מסילת ישרים, הקדמה ‏
‏"אמר המחבר: ‏
החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, ‏
אלא להזכירם אתהידוע להם כבר ומפורסם אצלם… ‏‎
כי לא תמצא ברוב דברי אלאדברים שרוב בני האדם יודעים אותם
‏…אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתותם גלויה לכו -‏
כךההעלם (ההתעלמות)מהם מצוי מאוד, והשכחה רבה. ‏
על כן אין התועלת הנלקח מזה הספר יוצא מן הקריאה בופעם אחת, ‏
כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו ‏
שלא היו בו לפניקריאתו – אלא מעט. ‏
אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה, ‏
כי ייזכרו לו הדברים האלההנשכחים מבני האדם בטבע ‏
וישים אל לבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. ‏‎
‏……………………………….‏
ואף על פי שכברקבועים בלב כל האדם הישר התחלותיו ויסודותיו, ‏
אם לא יעסוק בהם-‏
יראה פרטיו ולאיכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש בם. ‏
כי אין דברי החסידות וענייני היראה והאהבה וטהרתהלב ‏
דברים מוטבעים באדם…‏
אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם…‏
אם כן אפוא איך לאיצטרך [האדם] להוציא זמן על העיון הזה ‏
לדעת אמיתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם? ‏
מאיןתבוא החכמה הזאת בלב האדם, אם לא יבקשה?‏
‏………………………………………‏
איך תיטהר מחשבתנו, אם לא נשתדל לנקותה מן המומים ‏
שמטיל בה הטבע הגופני? ‏
והמידות כולםהצריכות כל כך תיקון והישרה-‏
מן יישרם ומי יתקנם, ‏
אם לא נשים לב עליהם ולא נדקדקבדבר דקדוק גדול? "‏