ספר חסידים

< 1 דקות

סימן ריא

 

אם ראית חסידים שלוקים, דע לך שהיה להם לבקש על אחרים שלא ילקו, או מתחברים לרשעים, או דרים בעיר עמהם. אם ראית מלך ושלטון שלוקח הרבה מס מהקהל, לפי שהיה להקהל לרחם על העניים ליתן להם צרכם, כדי שלא ילכו בעולם לקבץ, שלא ירחקו מנשותיהן ומזרעם, ולא נתנו הקהל לעניים כראוי, או מחלוקת ביניהם, או ביטול תפלות, וכתיב ((דברים כח, מז): "תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך וגו' מרוב כל ועבדת את אויביך".

 

סימן ריב

 

בעיר אחת היתה קהלה גדולה, והיו עשירים, ומחמת רוב עשרם היו מתגאים, ולא היו עוסקים בתורה כדבעי להון למיעבד, והיה שם זקן אחד וחכם, אמר להם דעו לכם אם לא תתעסקו בתורה ותחזרו בכם, תמיה אני אם לא תחרב העיר. כל זמן שאותו זקן חי בזכותו לא נעשה דבר, כשנפטר והלך לעולמו, בא מלך אחד ודחק את העיר, ונתנו את השליש ע"פ השבועה, ואמר להם השבעו לי בתורתכם שנתתם לי מכל ממוניכם שליש, באו רכילים ואמרו למלך שהטמינו תחת קרקע, כספים, אמר להם עברתם על תורתכם ונשבעתם לשקר, והוליכם בשביה והחריב העיר, לקיים דברי הזקן, כדכתיב (ישעיהו מד, כו): "מקים דבר עבדו".

 

סימן ריג

 

יש הריגת דבר או חרב שלא נגזר אלא לכלות הממזרים, וכדי שלא לביישם, שאם לא ימותו רק הממזרים היה נודע, והיתה המשפחה מתביישת מפני חברתה. ועוד יש הריגה, לפי שאבות הכשרים לא עשו סייג לדבר, וכתיב (ויקרא ו, יח): "במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת", וכתיב (קהלת ג, טז): "ומקום הצדק שמה הרשע". ועוד שאין לכשרים לדור בעיר עם הרשעים. וכן כמה ממון נאבד כשישנו עם ממון שנעשה בעולה, כדכתיב ביהושפט (דברי הימים ב כ, לז): "בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך", וזהו (משלי יג, כג): "יש נספה בלא משפט".

 

סימן ריד

 

ואם ראית מדינה שעמי הארץ בה, ויש שם שלום ושובע ואין מזיק להם מאומה, ואין בהם תורה, דע שאין ביניהם תלמיד חכם, או שיש ואינו מוכיח, שאין דומה מי שחוטא בשוגג למי שחוטא במזיד, אם כן הם כולם שוגגים. או גמילות חסדים יש ביניהם. או אהבה יש ביניהם.

 

רטו

 

אם ראית איש עשיר ומצליח, ומתחתן בו איש צדיק, ואחרי כן אינו מצליח כבתחלה, דע לך לפי שעושה רעה לאותו צדיק. ועוד לפי שכשהוא מוכיחו בדברי שמים אין נשמעין לו. ומלבן אתה למד (בראשית ל, ל): "ויברך ה' אותך לרגלי". מעשה באדם אחד שהיה מצליח בבנים ובנכסים, בא חסיד אחד ונתארח אצלו, ומן אותו היום והלאה ירד מנכסיו, והיתה קללה משולחת בביתו, ואמר האיש מאותו היום שבא החסיד לביתי אני מפסיד, לטוב קויתי ויבא רע, הרי פוטיפר נתברך בגלל יוסף ולבן בגלל יעקב, ואני להיפך. אמר החכם לאחר שעשה לבן ליעקב שלא כדין, היה יורד, שמא עשית לו שלא כדין, אמר חלילה, אמר לו החכם שמא כשמוכיח אתכם ואין אתם שומעין לעצתו, ואף על פי שאותן מעשים בידכם כשהייתם מצליחים, לאחר שהוכיח אתכם מזידים אתם, לפיכך אין הצלחה לכם. כאותה אלמנה שלא שמעה לאליהו, וכתיב (מלכים א יז, יח): "(כי) באת אלי להזכיר את עוני". אבל מי ששומע לצדיק תבא עליו ברכה.

 

רטז

 

ואם ראית רשע עשיר שמתחתנים בו גדולים, דע לך, כי העושר לא בא לידו אלא שידע הקדוש ברוך הוא אם לא יהיה לו עושר לא יתחתן בו, לכך הקדים ונתן לו העושר. לא בעבור זכותו מתחתנים בו, אלא עבור זכיות אבותיו ואמותיו, או שהיו מבזין אותו קודם לכן.