קטע מתוך ההגדה של פסח המסביר את שלושת עיקרי החג.

< 1 דקות

"רבן גמליאל אומר:
כל [מי] שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח –
לא יצא ידי חובתו (=החובה להגיד ולהסביר את עיקרי חג הפסח),
ואלו הן: פסח, מצה ומרור.

פסח (=זבח פסח), שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים – על שום מה?
על שום שֶׁפָּסַח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר:
"ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פָּסַח על בתי בני ישראל במצרים בְּנָגְפּוֹ את מצרים
ואת בתינו הציל, וייקוד העם וישתחוו".

מצה זו שאנו אוכלים – על שום מה?
על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ,
עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, וגאלם, שנאמר:
"ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות – כי לא חָמֵץ,
כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צֵידָה לא עשו להם".

מרור זה שאנו אוכלים על שום מה?
על שום שמיררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר:
"וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה,
את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך".*

* שלושת הציטוטים מן ההגדה המופיעים בקטע זה מקורם בספר שמות: "וַאֲמַרְתֶּם זֶבַח פֶּסַח…" (יב 27), "וַיֹּאפוּ אֶת הַבָּצֵק…" (יב 39), "וַיְמָרְרוּ אֶת חַיֵּיהֶם…" (א 14).