דברי ימי ישראל / צבי גרץ

< 1 דקות

בשורת אנשי-המעלה אשר בחוג הזה היה רבי עקיבא בן יוסף בלי ספק בעל הכשרונות היותר גדול, היותר מקורי, והשפעתו היתה היותר גדולה. במשך ימי חייו המעטים ארג מקרב נפשו את החוטים לאריגת העתיד. תולדות נעוריו ומהלך למודו מכסים באפלה, והם מקשטים בעדיי הדמיון: בכל-זאת מפיצות האגדות האלה אור במדה מספקת להכיר את אפלת מוצאו. על-פי אגדה אחת היה גר, ועל-פי אגדה אחרת היה משרת בבית כלבא שבוע. האגדה מוסיפה, שבת הירושלמי העשיר הזה רחשה לו אהבה, אך התנתה עמו תנאי, שילך ללמוד תורה. לכן גמר בדעתו להכנס לבית-המדרש, בהיותו בן ארבעים שנה, ויחל ללמוד ראשית למודים: עד העת ההיא היה, לפי המספר, נבער מדעת. כל העת. שארך למודו, שמרה בת-העשיר לתלמיד העני את אהבתה באמונה, למרות רצון אביה, אשר גרשה בגלל זה מביתו, ויסגירה לחיי עני ולחץ. מכל השרטוטים האלה, המצירים בשרד הפיוט, יש להחזיק רק בזה, שרבי עקיבא היה "עם הארץ" עד בואו בשנים, כי הלא הוא בעצמו אמר אחרי-כן: כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר: מי יתן לי תלמיד חכם, ואנשכנו כחמור. ושמועה אחת, שיש להאמין בה על-כל-פנים, מספרת, שאשתו היתה מוכרת את קוצות שערה, למען הספיק לו די מחיתו. את כל המכשולים, אשר היו מרכים את לב איש אחר, נצח טבעו החזק: הוא התגבר על כל המעצורים ועשה אותו למהלל באנשי החוג הזה.

 

רבי עקיבא ערך בהכרה גמורה שיטת-למוד מיוחדת לעצמה על יסוד עקרים ידועים, אשר מהם יוצאות המסקנות מאליהן, כי בכלל נוכל לחשבו למורה התורה באפן שיטתי היחידי. השיטה הזאת הביטה על חמר התורה שבעל-פה לא כעל אוצר קפוא, שאין לו היכלת להתגדל ולהתרבות, או, כמו לדעת רבי אליעזר, כעל ענין של זכרון בלבד, כי-אם חשבה, שהוא צריך להיות מטמון נצחי, אשר יכולים להוציא ממנו תמיד אוצרות חדשים, אם ישתמשו באפן הדרוש באמצעים הנכונים. כעקר ראשי בשיטתו הניח רבי עקיבא את ההנחה, כי דברי התורה, בפרט בחלקי הדינים, הם שונים לגמרי מדברי כל ספר אחר. לשון בני-אדם משתמשת מלבד במלים הנחוצות עוד במבטאים ידועים, בדברי מליצה, בכפל דברים, בקשוטים, בקצור, בצורה ידועה, שהיא כמעט מיתרה להבנת הענין, ויעודה היא רק לתפארת הלשון ולטוב הטעם. אולם בלשון התורה אין כל צורה, הכל הוא עצם: אין בה כל יתר, כל מלה יתרה, כל הברה. אין אף אות נוספת אחת: כל שנוי במבטא, כל מלת-חבור, כל תג מורה על יחס מיחד, בא לרמז, להראות על הוראה יותר עמקה. רבי עקיבא הוסיף אפוא על מדות הלל המון כללים למדרש ולהוצאת דבר מתוך דבר, והם היו כמו שרשים חדשים לתורה שבעל-פה. אם נמצאה מסקנה על-פי השמוש הנכון בכללים, אז יכלה המסקנה על-פי השיטה הזאת להיות ליסוד להוציא ממנה מסקנה חדשה וכן עד אין סוף. רבי עקיבא לא נסוג אחור מפני כל תוצאה בשיטתו זאת. האיש, שקדמו בדרך-דרש זו, נחום איש גמזו (נחמיה העמסוני), מצא למסכן דרש מלה אחת ("את") בפסוק "את ה' אלהיך תירא", מפני שממדרש זה יכולים לבוא לידי מסקנה, שיש לכבד עוד עצם אחר יחד עם האלהים, ובשעת השתערות הנצרות על אחדות האלהים לא היה דבר זה מקלי הערך. רבי נחמיה פרש בגלל הספקות האלה מדרך-דרש זו. אולם רבי עקיבא החזיק בלי כל חשש בדרש זה, ותרץ את הקשיה: גם בפסוק זה רצתה התורה לרמז, שחוב הוא לכבד יחד עם האלהים גם את תורתו (את תלמידי-החכמים).

 

רבי עקיבא סלל בשיטתו מסלה חדשה, פתח נקדות-השקפה חדשות: לתורה שבעל-פה, שעליה אמרו אחדים, שהיא הררים התלוים בשערה, ואין לה מעמד בכתוב, נתנה בזה יסוד מוסד מחלקות פסקו על-ידי זה במקצת. בני דורו של רבי עקיבא נפתעו מהחדשה הזאת, שאיננה בכל-זאת חדשה כלה, ולבותיהם התלהבו בה. הודו והכירו, שהתורה היתה משכחת או נעזבה, לולא בא רבי עקיבא ועשה לה אזנים. בהתלהבות מפלגת אמרו: דברים שלא נגלו, למשה, נגלו לרבי עקיבא".

 

כמו שהצדיק רבי עקיבא על-ידי באורים חדשים את התורה המסורה, והבטיח בזה את קיומה, כן שכלל גם את בנינה, ונתן לה סדר ומערכה. הוא הניח את היסוד לגמור את קבוץ החמר העשיר. את ההלכות למדו עד אז בלי קשר ובלי סדר, ולמען רכוש את כל החמר הרב ולשמרו, צריכים היו להיות שנים רבות בקרבת המורים, לשקוד על הלמוד בהתמדה גדולה ולזכור נאמנה את כל הפרטים. אולם רבי עקיבא הקל את למוד הדינים, בסדרו אותם לקבצות לפי שיטותיהם ובעזרו בזה לכח הזכרון. הוא ערך אותם לפי תכנם: הלכות שבת לבדן, הלכות אישות לבדן, הלכות ענשים לבדן ודיני ממונות לבדם. כה נחלק כל החמר לחלקים שוים, שכל אחד מהם נקרא בשם מסכת. בקרב כל חלק וחלק ערך את הדינים לפי המספרים, ונתן בזה ידים להקל על הזכרון.

 

 

דרך הלמוד החדש לגמרי של רבי עקיבא, שהצטין בתכנו על ידי עבוד החומר ובחיצוניותו על-ידי העריכה המסודרה, רכש לו לאט לאט, בכל ההתנגדות משני צדדים, את הכבוד היותר גדול, ושיטתו היתה המושלת בבתי-המדרש, ותגרש מפניה מעט מעט את אפן הלמוד, ששרר עד אז. שם המיסד מחדש את התורה שבעל-פה נתפרסם לתהלה עד מאד בכל קהלות-ישראל הקרובות והרחוקות. בני הנעורים, תאבי-התורה, אשר מצאו יותר טעם בהסברה חדה ובהשאוה משנון יבש של המסורה על-פי הזכרון, נקהלו אליו מכל עברים. האגדה מפליגה את מספר תלמידיו לאלפים. על-פי המספר בקר רבי עקיבא במסבת תלמידיו אלה, – מספרם היה רב על כל פנים, – את אשתו, אשר חיתה במצוקה גדולה. מחזה פגישתם צירה אגדה אחת בצבעים בהירים, מכל הסביבה נאסף קהל רב לראות את פני המורה המהלל, ביניהם היתה גם אשתו, הלבושה בגדי עניים. כאשר ראתה אותו, שמה לה ידים בחפזה בין ההמון, וקרבה אל אהוב-נעוריה, לתפוש את ברכו. התלמידים חפצו כבר להדוף את האשה המתרפקת, והנה רבם קורא להם: "הניחו לה, כי שלי ושלכם שלה הוא". מהעת ההיא והלאה חיו רבי עקיבא ואשתו בעשר. אשתו, אשר עניותה היתה לפי המספר כה גדול, עד כי לא היה לה רק תבן למשכב. הוא גם התגאה באשתו, שסבלה יסורים כה גדולים. הוא היה אומר: איזהו עשיר, מי שיש לו אשה כשרה.

 

מושבו הקבוע של רבי עקיבא היה בבני-ברק, ששם היה בית-מדרשו. אולם בתור חבר הסנהדרין היה בא לפעמים קרובות ליבנה, ורק לפעמים רחוקות היו  מקבלים החלטות בלעדיו. כאשר נחסר מקומו במועצה בשעת מדרש הלכה אחת, לא יכלו לברר את השאלה הנדונה: אז אמרו: "תורה מבחוץ".

 

התהלה והכבוד, שחלקו לו מכל עברים, לא הביאוהו כלל לידי גאוה, המלוה לא לפעמים רחוקות את התהלה: כמו אז כן עתה התנהג בענוה עם רבותיו וחבריו הקודמים.

 

 

*מתוך: צבי גרץ, דברי ימי ישראל, כרך שלישי, תירגם ש"א קמנצקי, תל-אביב: הוצאת יזרעאל, תשי"ג.


ספרו רב הכרכים של צבי היינריך גרץ "דברי ימי ישראל" שראה אור בגרמנית בשנים 1853–1876 היה המחקר ההיסטורי המקיף הראשון שנכתב בכלים של המדע המערבי והציג את תולדות היהודים כתולדות לאום שלו דינמיקת התפתחות ייחודית – הן בתקופת הריבונות בארץ ישראל הן בתקופת הגולה.

רקע

עד למאה ה-19 את תולדות היהודים בעולם המערבי חקרו בעיקר חוקרים נוצרים. אלה התבוננו בהיסטוריה היהודית כרקע וכאנטי-תזה לתהליכי גיבוש התרבות המערבית. גם כאשר החלו היהודים לכתוב את תולדותיהם בכלים של המדע האירופי, הם עשו זאת תחילה מנקודת מבט אפולוגטית, כדי להגן על תדמיתם של היהודים בעבר ובהווה.

צבי (הינריך) גרץ (1817–1891) היה ההיסטוריון היהודי הלאומי הראשון. ספרו רב הכרכים דברי ימי ישראל שראה אור בגרמנית בשנים 1853–1876 היה המחקר ההיסטורי המקיף הראשון שנכתב בכלים של המדע המערבי והציג את תולדות היהודים כתולדות לאום שלו דינמיקת התפתחות ייחודית – הן בתקופת הריבונות בארץ ישראל הן בתקופת הגולה. יתרה מזאת – הספר פנה מפורשות לקהל קוראים יהודי כדי לפתח את תודעתם הלאומית בהווה דרך הבנת עברם.

ההקשר ההיסטורי

בשנים 1820–1828 פרסם לראשונה יהודי מחקר היסטורי ובו ניסיון לחקור את תולדות בני ישראל בכלים של המדע המודרני. מחבר המחקר – מרדכי (מרקוס) יוסט קרא לספרו תולדות בני ישראל ולא "תולדות היהודים", כי סירב לאמץ את המונח לתיאור הקהילה היהודית, משום שלדעתו הייתה, מאז נפילת הבית השני, מכלול של קהילות דתיות בלבד. לדעת יוסט הייתה ההיסטוריה היהודית תולדות של התפרקות ורדיפות, והוא הדגיש בעיקר את נאמנותם של היהודים לשליטים שבחסותם חיו בתקופות שונות ובמקומות שונים בעולם. כפי שציין מיכאל מאיר: "חלוקת חומר נעשתה באופן שדמה יותר ללקט של מספר היסטוריות של יהודים בארצות שונות מאשר לקורותיו של עם אחד. הדת בלבד היא ששימשה גשר על פני מרחב וזמן" (מאיר, 1997, עמ' 134).

המפעל ההיסטורי של הינריך גרץ נוצר מתוך עמדה מחקרית ואידאולוגית הפוכה לזו של יוסט. בתקופתו של גרץ עמלו ההיסטוריונים הגרמנים ליצור סיפור לאומי אחיד שיקדם את איחוד גרמניה, שהייתה מפוצלת אז בין נסיכויות קטנות רבות. בדומה למפעלם, פרויקט המחקר של גרץ שאף לגבש נרטיב לאומי מאחד לקהילות היהודיות המבוזרות. לראשונה ניסח גרץ את תפיסתו אשר להיסטוריה היהודית במאמר שפרסם ב-1846 ובו טען: "את היהדות – ככל תופעה אנושית – יש לתפוש מתוך הטוטאליות של גילוייה ההיסטוריים ולא לאורו של ממד או היבט מצומצם אחד הנקרע שרירותית מתוך שרשרת גלגוליה" (אבינרי, 1980, עמ' 38).

בדומה לר' נחמן קרוכמל, זיהה גרץ את המהות ההיסטורית של העם היהודי בטיפוח הרעיון המונותאיסטי של האל הטרנסצנדנטי. ב-1853 מימש גרץ את תפיסתו הלכה למעשה כשפרסם את הכרך הראשון של מפעלו ההיסטורי רחב ההיקף דברי ימי ישראל (Geschichte der Juden). אך הכרך הראשון לא זכה להצלחה מסחרית והמו"ל סירב להמשיך להוציא את המחקר. באותה תקופה נוסדה החברה לקידום ספרות ישראל מייסודו של העורך, הסופר והעיתונאי לודוויג פיליפסון, והוא לקח חסות על המפעל ומימן את המשכו. עם הזמן נתגלעו מחלוקות גם בין גרץ לחברה של פיליפסון, שראשיה הסתייגו מהביקורת שהשמיע גרץ במחקרו על הרפורמה ביהדות.

רעיונות מרכזיים

כפי שציין איזמר שורש, בדברי ימי ישראל גרץ חידש בעיקר בכך ששילב בסיפור קוהרנטי אחד את ההיסטוריה החיצונית של היהודים כאומה לצד אומות העולם עם תולדות ההתפתחות הפנימית של היצירה, המחקר, ההגות וההלכה היהודית. שיטה זאת אפשרה לגרץ למקם את אירועי ההיסטוריה היהודית ואת גיבוריה בהקשר של ההיסטוריה האוניברסלית. הוא הראה כי גם בתקופת הגולה, כאשר ניטלה מן היהודים האפשרות לניהול עצמי פוליטי-מדיני, הם המשיכו להתפתח וליצור תרבות תוססת ועצמאית.

לא במקרה הכרך הראשון במפעלו המונומנטלי של גרץ, כרך שראה אור ב-1853 (ומוספר ככרך הרביעי), הוקדש לתקופת המשנה והתלמוד ועסק ברגע לידתה של היהדות הרבנית. גרץ הבליט את דמותו של ר' עקיבא כמופת למנהיג רוחני ופוליטי של העם.

לאחר מכן פרסם גרץ את הכרך השלישי (ממותו של יהודה המכבי עד חורבן הבית), ואת החמישי (מתקופת חתימת התלמוד עד פריחת התרבות היהודית בספרד), ואחריהם שישה כרכים נוספים בסדר כרונולוגי מתור הזהב בספרד עד 1848. הכרך האחד עשר והאחרון פורסם ב-1870. ב-1872 ביקר גרץ בפלשתינה כדי לאסוף חומרים ורשמים לכתיבת שני הכרכים הראשונים של מפעלו ההיסטורי, שעסקו בראשית ימיה של האומה היהודית ושלמעשה חתמו את הפרויקט כולו.

מיכאל מאיר העיר על סגנון כתיבתו ההיסטורית של גרץ:

"סיפורו המלא חיים לא היה רחוק מתיאור מתוך רומן על המאבק שבין הטוב לרע. גיבוריו היו נביאי המקרא, רבנים, פילוסופים, משוררים וידידיהם הלא יהודים של היהודים. הנבלים אצלו היו המקובלים, הרבנים, החסידים, האורתודוקסים הבלתי-מתפשרים, אנשי הרפורמה המחקים את הנוצרים ושונאי ישראל. הוא נהג לשפוט דמויות חשובות – אפיפיורים, מלכים ופילוסופים – לפי הדרך שנהגו ביהודים וביהדות. הוא בז למשומדים וביחוד לאלו שהפכו אויבים לאחיהם הקודמים לדת" (מאיר, 1997, עמ' 323).

השפעה והתקבלות

מחלוקות רבות התעוררו סביב מפעלו המחקרי של גרץ כבר בזמן פרסומו. מצד אחד היהודים הליברלים הפרו-רפורמים בגרמניה הסתייגו מנטייתו לעגן את ההיסטוריה היהודית סביב התפיסות הדתיות האורתודוקסיות ולהתנגד לרפורמה. מן הצד האחר התקיף את גרץ היסטוריון גרמני-לאומני בשם הינריך פון טריטשקה. טריטשקה האשימו בשנאת הנצרות ובעוינות לעם הגרמני. כתיבתו של גרץ שימשה לטריטשקה הוכחה כי היהודים לא יוכלו להשתלב בחברה הגרמנית ולהתבולל בה.

אף על פי כן, חוגים יהודיים שונים קיבלו את הפרויקט בהתלהבות אדירה. כבר ב-1867 נעשה ניסיון ראשון לתרגם את אחד מכרכיו לאנגלית. בהמשך תורגם הספר לצרפתית (חלקית בידי משה הס שנמנה עם מעריצי גרץ), לעברית ולרוסית. שאול פנחס רבינוביץ' סיים לתרגם את הספר לראשונה לעברית ב-1898, לאחר הקונגרס הציוני הראשון. ההיסטוריה של גרץ הניחה תשתית לגיבוש הזהות היהודית הלאומית והממסד הציוני אימץ אותה.

כשפורסם התרגום לרוסית של הספר, ב-1903, כתב זאב ז'בוטינסקי הצעיר:

"יהודים לא מכירים את תולדות היהדות אך זקוקים להן מאוד. בפני היהודים הועלתה ברירת ברזל – או לדאוג לעצמם בעצמם או להיכנע ולהימחק מפני האדמה. על כך פשרה של האמרה העתיקה: אם אין אני לי מי לי? רק הגיבוש של תודעה עצמית לאומית יכול להבריא ולהחיות את היהדות. [..] אסור שאף לא אמצעי אחד לחינוך עצמי זה יישכח, אם היהודים אינם רוצים שיישכח שמו של עמם. כל יוזמה שמובילה ליעד של חינוך עצמי זה צריכה להוות ליהודים שאלה של האינטרס הלאומי".

לקריאה נוספת

מאיר, מיכאל (1997). תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה, כרך ב'. ירושלים: מרכז זלמן שז"ר.

אבינרי, שלמה (1980). הרעיון הציוני לגווניו. תל אביב: עם עובד, עמ' 36–48.
פיינר, שמואל (1995). השכלה והיסטוריה. ירושלים: מרכז זלמן שז"ר.
Altalena, "Новые Книги", Одесские Новости, 5.5.1903.
Schorsch, Ismar (1983). "The Emergence of Historical Consciousness in Modern Judaism", Leo Baeck Institute Year book , 28 (1983), pp. 413–437.