מסילת ישרים / רמח"ל

< 1 דקות

הקדמה

אמר המחבר: החיבור הזה לא חברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פירסום גדול. כי לא תמצא ברוב דברי, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל, אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמתתם גלויה לכל, כך ההעלם מהם מצוי מאד והשכחה רבה. על כן אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת, כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חדושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו, אלא מעט. אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה. כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע, וישים אל לבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה.

ותראה, אם תתבונן בהוה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר והפקחים החריפים ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החכמות ועומק העיונים, איש איש כפי נטית שכלו וחשקו הטבעי. כי:

 

 • יש שיטרחו מאד במחקר הבריאה והטבע,
 • ואחרים יתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה,
 • ואחרים למלאכות.
 • ואחרים יכנסו יותר אל הקדש, דהיינו, למוד התורה הקדושה:
  מהם בפלפולי ההלכות,
  מהם במדרשים,
  מהם בפסקי הדינים.

 

אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולמוד על עניני שלמות העבודה, על האהבה, על היראה, על הדבקות, ועל כל שאר חלקי החסידות. ולא מפני שאין דברים אלה עקרים אצלם, כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול. ושלא ידומה חכם, שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצלו כל הדברים האלה. אך מה שלא ירבו לעיין עליו הוא מפני רוב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם, שלא יראה להם צורך להוציא בעיונם זמן רב. ולא ישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה המין כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק, וקרוב להיות גס, שאלה תראה אותם שוקדים על כל זה ולא יזוזו ממנו, עד שלפי המנהג הנוהג בעולם, כשתראה אחד מתחסד, לא תוכל לימנע מלחשוד אותו לגס השכל.

ואולם, תולדות המנהג הזה רעות מאד לחכמים ולבלתי חכמים, כי גורם שמאֵלֶּה ומאֵלֶּה יחסר החסידות האמיתי, ויהיה יקר מאד למצוא אותו בעולם. כי:

 

 • יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו,
 • ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו,

 

עד שידמו רוב בני האדם שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה ווידויים ארוכים מאד, צומות קשים, וטבילות קרח ושלג, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה.

והחסידות האמיתי, הנרצה והנחמד, רחוק מציור שכלנו. כי זה דבר פשוט, "מילתא דלא רמיא עליה דאינש, לאו אדעתיה". ואף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו ולא יכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש בם. ראה, כי אין דברי החסידות ועניני היראה והאהבה וטהרת הלב דברים מוטבעים באדם עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאו אותם בני האדם בעצמם כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות כשינה והקיצה, הרעב והשבע, וכל שאר התנועות החקוקות בטבענו. אלא, ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם, ולא יבצרו גם כן מפסידים להם שירחיקום מן האדם, ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. אם כן, אפוא, איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה, לדעת אמיתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם? מאין תבוא החכמה הזאת בלב האדם, אם לא יבקשנה?!

וכיון שכבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה ונקיונה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתועבת, כי (דברי הימים א כח ט): "כל לבבות דורש ה' וכל יצר מחשבות הוא מבין", מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן העיון הזה, והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה ה' אלהינו שואל מעמנו?! היתכן שייגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בם, בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שייכים לנו, ומה שחייבים אנו לבוראנו חובה רבה נעזבהו להרגל ונניחהו למצות אנשים מלומדה?! אם לא נסתכלנו ולא עייננו מה היא היראה האמיתית ומה ענפיה, איך נקנה אותה? ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מלבנו?! הלא תשכח ותלך, אע"פ שידענו חובתה!

האהבה, כמו כן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבנו בכח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה, איך נמצאה בנו? מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותינו עמו יתברך ועם תורתו, אם לא נשעה אל גדולתו ואל רוממותו אשר יוליד בלבנו הדביקות הזה?! איך תטהר מחשבותינו, אם לא נשתדל לנקותה מן המומין שמטיל בה הטבע הגופני?!

והמדות כולם, הצריכות כמו כן תיקון והישרה, מי יישרם ומי יתקנם אם לא נשים לב עליהם ולא נדקדק בדבר דקדוק גדול? הלא אם עייננו על הדבר עיון אמיתי, היינו מוצאים אותו על אמיתו ומטיבים לעצמנו, ומלמדים אותו לאחרים ומטיבים להם גם כן.

הוא מה שאמר שלמה (משלי ב ד): "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת ה'". אינו אומר "אז תבין פילוסופיה", "אז תבין תכונה", "אז תבין רפואה", "אז תבין דינים", "אז תבין הלכות", אלא (משלי ב ה): "אז תבין יראת ה'". הרי לך, שלהבין היראה צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. הרי איפוא במה שמלומד לנו מאבותינו ובמה שמפורסם אצל כל בן דעת דרך כלל.

או, הנמצא זמן לכל שאר חלקי העיון, ולעיון הזה לא יהיה זמן? למה לא יקבע אדם לעצמו עתים לפחות להסתכלות הזה, אם מוכרח הוא בשארית זמנו לפנות אל עיונים או אל עסקים אחרים?

והנה הכתוב אומר (איוב כח כח): "הן יראת ה' היא חכמה", ואמרו רבותינו ז"ל (שבת לא, ?): ""הן" אחת, שכן בלשון יוני קורין ל"אחת" הן". הרי שהיראה היא חכמה, והיא לבדה חכמה, וודאי שאין נקרא חכמה מה שאין בו עיון.

אך האמת היא, כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלה לדעת אותם באמת, ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת, כל שכן לקנות אותם ולהשיגם.

ומי שיתבונן בם, יראה שאין החסידות תלוי באותם הדברים שיחשבו המתחסדים הטפשים, אלא בדברי שלמות אמיתי וחכמה רבה, הוא מה שמשה רבנו, עליו השלום, מלמדנו באמרו (דברים י יב): "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את ה' אלקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצות ה' ואת חקתיו". כאן כלל כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשמו יתברך, והם: היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב, ושמירת כל המצות:

 

 • היראה היא יראת רוממותו יתברך, שיירא מלפניו כמו שיירא מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע, כל שכן בדברו לפניו בתפלה או בעסקו בתורתו.
 • ההליכה בדרכיו כולל כל ענין יושר המדות ותקונם. והוא מה שביארו ז"ל (שבת קלג, ?): "מה הוא רחום אף אתה רחום וכו'". וכלל כל זה, שינהג האדם כל מדותיו וכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. וכללו חכמינו ז"ל (אבות פרק ב): "כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם", דהיינו: כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית, דהיינו, שתולדתה חיזוק התורה ותקון אחוות המדינות.
 • האהבה: שיהיה נקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שלבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, ויצטער אם חסר זה מצדו או מאחרים, ויקנא על זה וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה.
 • שלמות הלב הוא: שתהיה העבודה לפניו יתברך בטוהר הכוונה, דהיינו לתכלית עבודתו בלבד ולא לשום פנייה אחרת. ונכלל בזה שיהיה שלם בעבודה, ולא כפוסח על שתי הסעיפים או כעושה מצות אנשים מלומדה, אלא שיהיה כל לבו נתון לזה.
 • שמירת כל המצות: כמשמעו, דהינו: שמירת כל המצות כלן בכל דקדוקיהן ותנאיהן.

 

והנה, כל אלה כללים צריכים פירוש גדול. ומצאתי לחכמינו ז"ל שכללו החלקים האלה בסדר וחילוק אחר, יותר פרטי ומסודר לפי ההדרגה המצטרכת בהם לקנות אותם על נכון. והוא מה שאמרו בברייתא, הובאה במקומות שונים בש"ס ואחד מהם בפרק לפני אידיהן, זה לשונו: (עבודה זרה כ, ב): "מכאן אמר רבי פינחס בן יאיר: "תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקדש, רוח הקדש מביאה לידי תחית המתים"".

והנה, על פי הברייתא הזאת הסכמתי לחבר חבורי זה, ללמד לעצמי ולהזכיר לאחרים תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם. ואבאר בכל אחד מהם עניניו וחלקיו או פרטיו, הדרך לקנות אותו ומה הם מפסידיו, והדרך לישמר מהם. כי אקרא בו אני וכל מי שימצא בו נחת, למען נלמד ליראה את ה' אלקינו ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו, ואשר חמריות הטבע משתדל להסיר מלבנו הקריאה וההסתכלות, יעלה על זכרוננו ויעירנו אל המצוה עלינו, וה' יהיה בכסלנו וישמור רגלנו מלכד. ותתקיים בנו בקשת המשורר האהוב לאלקיו (תהלים פו): (תהלים פו יא): "הורני ה' דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך".

אמן, כן יהי רצון.

 לפני 270 שנה יצא לאור הספר "מסילת ישרים", מדריך מעשי כיצד לחיות נכון. הכותב – אישיות מרתקת, רב, מקובל, איש אשכולות, סופר, משורר ומחזאי. ומה בספר? הצגה שיטתית ורהוטה של אורחות החיים, המדריכה את האדם במעלה תורת המידות. הספר הפך לספר המוסר הנפוץ ביותר ובעל ההשפעה הגדולה ביותר בתולדות ספרות ישראל.

רקע

מי שאי פעם עבר בתחנה מרכזית נתקל בדוכני ספרים העוסקים בשאלה מהי תכלית החיים? כיצד ואיך צריך לחיות? לפני 270 שנה יצא לאור הספר "מסילת ישרים", מדריך מעשי כיצד לחיות נכון. הכותב – אישיות מרתקת, רב, מקובל, איש אשכולות, סופר, משורר ומחזאי. ומה בספר? הצגה שיטתית ורהוטה של אורחות החיים, המדריכה את האדם במעלה תורת המידות. הספר הפך לספר המוסר הנפוץ ביותר ובעל ההשפעה הגדולה ביותר בתולדות ספרות ישראל.

צוות תרבות il

* * *

תקציר

"מסילת ישרים" הוא ספר מוסר שנכתב בעברית בידי רמח"ל – ר' משה חיים לוצאטו, ונדפס לראשונה בשנת ת"ק – 1740 באמסטרדם שבהולנד. הספר נועד לסייע לאדם לעלות ולהתעלות בהתנהגותו המוסרית, והוא מבוסס על מקור מן התלמוד הבבלי המפרט את המידות, המעלות, המובילות את האדם לעלייה הדרגתית בהתנהגות מוסרית ויראת ה' "על פי היושר והמוסר"1 – עד לדרגה של התעלות רוחנית וקדושה.2 "מסילת ישרים" בנוי בצורה שיטתית ומקיפה: הספר מציג תשע מידות (מעלות) מוסריות, וכל אחת מן המידות כוללת הגדרה והסבר, הנחיות להשגתה – ואזהרות מפני המכשולים הצפויים. מסילת ישרים נחשב לספר המוסר "רב ההשפעה והנפוץ ביותר בתולדות ספרות ישראל"3 והוא נדפס עד היום ב-150 מהדורות (בערך) ואף נתרגם לכמה שפות, ובהן אנגלית, צרפתית, גרמנית ויידיש.4

 

 

רעיונות מרכזיים

מטרת הספר

בהקדמה ל"מסילת ישרים" מציג המחבר, ר' משה חיים לוצאטו, את מטרתו בכתיבת הספר: להזכיר את המוסרשנשכח לטובת הפלפול הלמדני "כי רוב אנשי השכל המהיר והפקחים החריפים" עוסקים "בדַקוּת החכמות ועומק העיונים", ויש בהם "שיטרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע", "בפלפולי ההלכות" או במדרשים או בפסקי הדינים, ורק מעטים יעסקו בענייני חסידות ומוסר. רמח"ל מצהיר בפתיחת הדברים כי מטרת ספרו אינה "ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו" – אלא "להזכירם את הידוע להם" כדי שכל אחד "ישים אל לבו [את] חובתו אשר הוא מתעלם ממנה". וחובה זו נוגעת לדרכי ההתנהגות המוסרית ולהליכה בדרכי ה' "על פי היושר והמוסר". וכל זאת כדי להשיג את "תכלית ההטבה האמיתית" – תכלית תיקונו של האדם, שתוצאותיה – "חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות". כדי להבהיר את מטרת ספרו הציג רמח"ל בהקדמה לספרו סדרה של שאלות רטוריות, כגון: "אם לא נסתכלנו ולא עיינו מה היא היראה האמיתית ומה ענפיה, איך נקנה אותה? ואיך נימלט מן ההבל העולמי המשכיח אותה מלבנו? הלוא תִישָׁכַח ותלך אף על פי שידענו חובתה!" ועוד: "איך תיטהר מחשבתנו, אם לא נשתדל לנקותה מן המומין שמטיל בה הטבע הגופני? והמידות כולם (=כולן), הצריכות כל כך תיקון… מי יישרם ומי יתקנם, אם לא נשים לב עליהם ולא נדקדק בדבר…?" ועוד מוסיף רמח"ל ומדגיש כי "אין התועלת… מזה הספר יוצא (=יוצאת) מן הקריאה בו פעם אחת", וכי מטרת הספר אינה החידוש שבו אלא "החזרה עליו וההתמדה" כדי שהקורא יזכור את "הדברים האלה הנשכחים מבני האדם" וישים לב לחובה "אשר הוא מתעלם ממנה" ואשר נוגעת להתנהגותו המוסרית והרוחנית ולשלמות עבודת ה'.

מבנה הספר

הספר "מסילת ישרים"5 נפתח בהקדמה, ובה מציג המחבר את מטרתו בכתיבת הספר ומסביר את חובת האדם לה' ואת החשיבות של הליכה בדרכי ה' "על פי היושר והמוסר". הפרק הראשון בספר עוסק בביאור "כלל חובת האדם בעולמו", ובו מפרט רמח"ל את חובותיו של האדם בעולם – להתרחק מן "התאוות החומריות" ולהתקרב אל הטוב האמיתי – אל ה'. "ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו… הוא מתעלה, והעולם מתעלה עמו." מן הפרק השני ואילך מציג "מסילת ישרים" מבנה שיטתי ומסודר למופת, הכולל פירוט של המעלות (המידות) המוסריות, מפרט את הדרכים להשגתה של כל מעלה לצד אזהרות לקורא על המכשולים הצפויים בדרך להשגתה. לדוגמה: מידת הענווה, היפוכה של הגאווה, שעיקרה – "היות האדם בלתי מחשיב עצמו". וכדי להשיג מידה זו – על האדם להיות קודם כול "ענו במחשבתו", ויבין ש"אין התהילה והכבוד ראויים לו" וכי "אין מקום לגאווה והתנשאות". ומתוך כך יהיה מוכן לספוג עלבונות ויברח מן הכבוד – אך יחלוק כבוד לכל אדם. ומי שרכש את מידת הענווה – מסיר מדרכו מכשולים רבים "לא יבוא לידי כעס ולא לידי מריבה… אשרי מי שזוכה למידה זו."

פירוט המידות במסילת ישרים

"מסילת ישרים" מציג תשע מידות, תשע מעלות, המדריכות את האדם בהתנהגותו המוסרית והדתית ומובילות אותו באופן הדרגתי עד לדרגה העליונה ביותר – דרגת קדושה. מידות אלו מבוססות על מקור תלמודי6 ומוצגות לפי סדרן – מן הקל אל הכבד, ואלו הן:
הזהירות – "שיהיה האדם נזהר…. מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא, לבלתי עזוב נפשו לסכנות האבדון חס וחלילה."7
הזריזות – שבאה לאחר הזהירות "כי הזהירות סובב על הלא תעשה – והזריזות על הָעֲשֵׂה (עשה טוב)". והכוונה לזריזות בקיום מצוות, כדי להינצל "ממוקשי היצר הרע ולהימלט מן הרע".8
הנְקִיוּת – "היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא."9
הפרישות – להתרחק מכל דבר שעלול לגרום רעה, גם אם הדבר עצמו אינו "רע ממש" ואינו גורם רעה מיידית (לדוגמה: אכילה ושתייה).10
הטהרה – שהיא "תיקון הלב והמחשבות", כדי שמעשיו של האדם לא יודרכו על ידי היצר והתאווה אלא על ידי "החכמה והיראה", והאדם "לא ייקח מן העולם אלא [את] ההכרחי".11
ובדומה לכך מבאר רמח"ל את שאר המעלות – החסידות, הענווה, יראת החטא והקדושה – שהיא הדרגה העליונה שבה "האדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי ומתדבק תמיד בכל עת… באלוהיו12".

לקריאה נוספת

ראה עוד: רמח"ל – ר' משה חיים לוצאטו