משנה תורה לרמב"ם

< 1 דקות

הקדמת הרמב"ם לספר משנה תורה

אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך.

כל המצות שניתנו לו למשה בסיני בפירושן ניתנו. שנאמר ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה. תורה זו תורה שבכתב. והמצוה זו פירושה. וצונו לעשות התורה על פי המצוה. ומצוה זו היא הנקראת תורה שבעל פה.

כל התורה כתבה משה רבינו קודם שימות בכתב ידו. ונתן ספר לכל שבט ושבט וספר אחד נתנהו בארון לעד. שנאמר לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו וגו'.

והמצוה שהיא פירוש התורה לא כתבה אלא צוה בה לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל. שנאמר את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרו לעשות וגו'. ומפני זה נקראת תורה שבעל פה.

אף על פי שלא נכתבה תורה שבעל פה למדה משה רבינו כולה בבית דינו לשבעים זקנים. ואלעזר ופנחס ויהושע שלשתן קבלו ממשה.

וליהושע שהוא תלמידו של משה רבינו מסר תורה שבעל פה וצוהו עליה. וכן יהושע כל ימי חייו למד על פה. וזקנים רבים קבלו מיהושע. וקבל עלי מן הזקנים ומפינחס. ושמואל קיבל מעלי ובית דינו. ודוד קיבל משמואל ובית דינו. 1 ואחיה השילוני מיוצאי מצרים היה ולוי היה ושמע ממשה והיה קטן בימי משה והוא קיבל מדוד ובית דינו.

ואליהו קיבל מאחיה השילוני ובית דינו. ואלישע קיבל מאליהו ובית דינו. ויהוידע הכהן קיבל מאלישע ובית דינו. וזכריה קיבל מיהוידע ובית דינו. והושע קיבל מזכריה ובית דינו. ועמוס קיבל מהושע ובית דינו. וישעיה קבל מעמוס ובית דינו. ומיכה קיבל מישעיה ובית דינו. ויואל קיבל ממיכה ובית דינו. ונחום קיבל מיואל ובית דינו. וחבקוק קיבל מנחום ובית דינו. וצפניה קיבל מחבקוק ובית דינו. וירמיה קיבל מצפניה ובית דינו. וברוך בן נריה קיבל מירמיה ובית דינו. ועזרא ובית דינו קיבלו מברוך בן נריה ובית דינו.

בית דינו של עזרא הם הנקראים אנשי כנסת הגדולה והם חגי זכריה ומלאכי דניאל וחנניה ומישאל ועזריה ונחמיה בן חכליה ומרדכי בלשן וזרובבל והרבה חכמים עמהם תשלום מאה ועשרים זקנים. האחרון מהם הוא שמעון הצדיק והוא היה מכלל המאה ועשרים. וקיבל תורה שבעל פה מכולם והוא היה כהן גדול אחר עזרא.

אנטיגנוס איש סוכו ובית דינו קיבלו משמעון הצדיק ובית דינו. ויוסי בן יועזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים ובית דינם קיבלו מאנטיגנוס ובית דינו. ויהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי ובית דינם קבלו מיוסי בן יועזר ויוסף בן יוחנן ובית דינם. ויהודה בן טבאי ושמעון בן שטח ובית דינם קבלו מיהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי ובית דינם. שמעיה ואבטליון גרי הצדיק /הצדק/ ובית דינם קבלו מיהודה ושמעון ובית דינם. הלל ושמאי ובית דינם קבלו משמעיה ואבטליון ובית דינם. ורבן יוחנן בן זכאי ורבן שמעון בנו של הלל הזקן קבלו מהלל [ושמאי] וב"ד.

חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי והם גדולי החכמים שקיבלו ממנו ואלו הם. ר' אליעזר הגדול ור' יהושע ור' יוסי הכהן ור' שמעון בן נתנאל ור' אלעזר בן ערך. ור' עקיבא בן יוסף קיבל מר' אליעזר הגדול ויוסף אביו גר צדק היה. ור' ישמעאל ור' מאיר בן גר צדק קבלו מר' עקיבא וגם קיבל ר' מאיר וחבריו מר' ישמעאל.

חביריו של ר' מאיר הם ר' יהודה ור' יוסי ור' שמעון ור' נחמיה ור' אלעזר בן שמוע ור' יוחנן הסנדלר ושמעון בן עזאי ור' חנניה בן תרדיון. וכן קיבלו חביריו של ר' עקיבא מר' אליעזר הגדול. וחביריו של רבי עקיבא הם רבי טרפון רבו של רבי יוסי הגלילי ורבי שמעון בן אלעזר ורבי יוחנן בן נורי.

רבן גמליאל הזקן קיבל מרבן שמעון אביו בנו של הלל הזקן. ורבן שמעון בנו קבל ממנו ורבן גמליאל בנו קבל ממנו ורבן שמעון בנו קיבל ממנו ור' יהודה בנו של רבן שמעון זהו הנקרא רבינו הקדוש והוא קיבל מאביו ומר' אלעזר בן שמוע ומר' שמעון חביריו.

רבינו הקדוש חיבר המשנה. ומימות משה רבינו ועד רבינו הקדוש לא חיברו חבור שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה. אלא בכל דור ודור ראש בית דין או נביא שהיה באותו הדור כותב לעצמו זכרון השמועות ששמע מרבותיו והוא מלמד על פה ברבים. וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו כפי כחו מביאור התורה ומהלכותיה כמו ששמע. ומדברים שנתחדשו בכל דור ודור בדינים שלא למדום מפי השמועה אלא במדה משלש עשרה מדות והסכימו עליהם בית דין הגדול.

וכן היה הדבר תמיד עד רבינו הקדוש והוא קיבץ כל השמועות וכל הדינים וכל הביאורים והפירושים ששמעו ממשה רבינו ושלמדו בית דין שבכל דור ודור בכל התורה כולה וחיבר מהכל ספר המשנה. ושננו לחכמים ברבים ונגלה לכל ישראל וכתבוהו כולם. ורבצו בכל מקום. כדי שלא תשתכח תורה שבעל פה מישראל.

ולמה עשה רבינו הקדוש כך ולא הניח הדבר כמות שהיה. לפי שראה שתלמידים מתמעטין והולכין והצרות מתחדשות ובאות ומלכות רומי פושטת בעולם ומתגברת. וישראל מתגלגלין והולכין לקצוות. חיבר חיבור אחד להיות ביד כולם כדי שילמדוהו במהרה ולא ישכח. וישב כל ימיו הוא ובית דינו ולמדו המשנה ברבים.

ואלו הם גדולי החכמים שהיו בבית דינו של רבינו הקדוש וקיבלו ממנו. שמעון וגמליאל בניו. ורבי אפס. ור' חנינא בן חמא. ור' חייא ורב ורבי ינאי ובר קפרא 2 ושמואל ור' יוחנן ור' הושעיא. ואלו הם גדולי החכמים שקיבלו ממנו ועמהם אלפים ורבבות משאר החכמים.

אע"פ שאלו הי"א קיבלו מרבינו הקדוש ועמדו במדרשו. ר' יוחנן קטן היה ואחר כן היה תלמיד לר' ינאי וקיבל ממנו תורה. 3 וכן רב קיבל מר' ינאי. 4 ושמואל קיבל מרבי חנינא בר חמא.

רב חיבר ספרא וספרי לבאר ולהודיע עיקרי המשנה. ור' חייא חיבר התוספתא לבאר עניני המשנה. וכן ר' הושעיא ובר קפרא חיברו ברייתות לבאר דברי המשנה. ור' יוחנן חיבר הגמרא הירושלמית בארץ ישראל אחר חרבן הבית בקרוב שלש מאות שנה.

ומגדולי החכמים שקיבלו מרב ושמואל רב הונא ורב יהודה ורב נחמן ורב כהנא. ומגדולי החכמים שקיבלו מר' יוחנן 5 רבה בר בר חנה ור' אמי ור' אסי ורב דימי ור' אבין.

ומכלל החכמים שקיבלו מרב הונא ומרב יהודה 6 רבה ורב יוסף. ומכלל החכמים שקיבלו מרבה ורב יוסף אביי ורבא. ושניהם קיבלו גם מרב נחמן. ומכלל החכמים שקיבלו מרבא רב אשי ורבינא. ומר בר רב אשי קיבל מאביו רב אשי ומרבינא:

נמצא מרב אשי עד משה רבינו עליו השלום ארבעים דורות ואלו הן: א) רב אשי מרבא. ב) ורבא מרבה. ג) ורבה מרב הונא. ד) ורב הונא מר' יוחנן ורב ושמואל. ה) ורבי יוחנן ורב ושמואל מרבינו הקדוש. ו) ורבינו הקדוש מרבי שמעון אביו. ז) ורבי שמעון [מרבן גמליאל אביו. ח) ורבן גמליאל מרבן שמעון אביו ט) ורבן שמעון] מרבן גמליאל הזקן אביו. י) ורבן גמליאל הזקן מרבן שמעון אביו. יא) ור' שמעון מהלל אביו ושמאי. יב) והלל ושמאי משמעיה ואבטליון. יג) ושמעיה ואבטליון מיהודה ושמעון. יד) ויהודה ושמעון מיהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי. טו) ויהושע ונתאי מיוסי בן יועזר ויוסף בן יוחנן. טז) ויוסי בן יועזר ויוסף בן יוחנן מאנטיגנוס. יז) ואנטיגנוס משמעון הצדיק. יח) ושמעון הצדיק מעזרא. יט) ועזרא מברוך. כ) וברוך מירמיה. כא) וירמיה מצפניה. כב) וצפניה מחבקוק. כג) וחבקוק מנחום. כד) ונחום מיואל. כה) ויואל ממיכה. כו) ומיכה מישעיה. כז) וישעיה מעמוס. כח) ועמוס מהושע. כט) והושע מזכריה. ל) וזכריה מיהוידע. לא) ויהוידע מאלישע. לב) ואלישע מאליהו. לג) ואליהו מאחיה. לד) ואחיה מדוד. לה) ודוד משמואל. לו) ושמואל מעלי. לז) ועלי מפנחס. לח) ופנחס מיהושע. לט) ויהושע ממשה רבינו. מ) ומשה רבינו מפי הגבורה. נמצא שכולם מה' אלהי ישראל:

כל אלו החכמים הנזכרים הם גדולי הדורות. מהם ראשי ישיבות ומהם ראשי גליות ומהם סנהדרי גדולה. ועמהם בכל דור ודור אלפים ורבבות ששמעו מהם ועמהם. רבינא ורב אשי הם סוף חכמי הגמרא.

ורב אשי הוא שחיבר הגמרא הבבלית בארץ שנער אחר שחיבר ר' יוחנן הגמרא ירושלמית בכמו מאה שנה. וענין שני הגמרות הוא פירוש דברי המשניות וביאור עמקותיה ודברים שנתחדשו בכל בית דין ובית דין מימות רבינו הקדוש ועד חיבור הגמרא. ומשני הגמרות ומן התוספתות ומספרא וספרי (ומן התוספות) מכולם יתבאר האסור והמותר הטמא והטהור החיוב והפטור הפסול והכשר כמו שהעתיקו איש מפי איש מפי משה רבינו מסיני:

גם יתבאר מהם דברים שגזרו חכמים ונביאים שבכל דור ודור לעשות סייג לתורה כמו ששמעו ממשה בפירוש. שנאמר ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי. וכן יתבאר מהם המנהגות והתקנות שהתקינו או שנהגו בכל דור ודור כמו שראו בית דין של אותו הדור. לפי שאסור לסור מהם שנאמר לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. וכן משפטים ודינים מופלאים שלא קיבלום ממשה ודנו בהם בית דין של אותו הדור במדות שהתורה נדרשת בהן. ופסקו אותם הזקנים וגמרו שהדין כך הוא. הכל חיבר רב אשי בגמרא מימות משה ועד ימיו. וחברו חכמי המשנה חיבורים אחרים לפרש דברי התורה. רבי הושעיא תלמידו של רבינו הקדוש חיבר ביאור ספר בראשית. ורבי ישמעאל פירש מאלה שמות עד סוף התורה והוא הנקרא מכילתא. וכן ר' עקיבא חיבר מכילתא. וחכמים אחרים אחריהם חיברו מדרשות.

והכל חובר קודם הגמרא הבבלית:

נמצא רבינא ורב אשי וחבריהם. סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה. ושגזרו גזירות והתקינו התקנות והנהיגו מנהגות ופשטה גזירתם ותקנתם ומנהגותם בכל ישראל בכל מקומות מושבותם. ואחר בית דין של רב אשי שחבר הגמרא וגמרו בימי בנו נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר והגיעו לקצוות ואיים הרחוקים ורבתה קטטה בעולם ונשתבשו הדרכים בגייסות ונתמעט תלמוד תורה ולא נכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהיו מקודם אלא מתקבצים יחידים השרידים אשר ה' קורא בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה ועוסקין בתורה ומבינים בחיבורי החכמים כולם ויודעים מהם דרך המשפט היאך הוא.

וכל בית דין שעמד אחר הגמרא בכל מדינה ומדינה וגזר או התקין או הנהיג לבני מדינתו או לבני מדינות רבות לא פשטו מעשיו בכל ישראל מפני רחוק מושבותיהם ושבוש הדרכים. והיות בית דין של אותה המדינה יחידים ובית דין הגדול של שבעים ואחד בטל מכמה שנים קודם חיבור הגמרא. לפיכך אין כופין אנשי מדינה זו לנהוג כמנהג מדינה האחרת. ואין אומרים לבית דין זה לגזור גזירה שגזרה בית דין אחר במדינתו. וכן אם למד אחד מהגאונים שדרך המשפט כך הוא ונתבאר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בגמרא, אין שומעין לראשון אלא למי שהדעת נוטה לדבריו בין ראשון בין אחרון:

ודברים הללו בדינים גזירות ותקנות ומנהגות שנתחדשו אחר חיבור הגמרא. אבל כל הדברים שבגמרא הבבלי חייבין כל ישראל ללכת בהם וכופין כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמי הגמרא ולגזור גזירותם וללכת בתקנותם. הואיל וכל אותם הדברים שבגמרא הסכימו עליהם כל ישראל.

ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל או רובם והם ששמעו הקבלה בעקרי התורה כולה דור אחר דור עד משה רבינו עליו השלום. וכל החכמים שעמדו אחר חיבור הגמרא ובנו בו ויצא להם שם בחכמתם הם הנקראים גאונים.

וכל אלו הגאונים שעמדו בארץ ישראל ובארץ שנער ובספרד ובצרפת למדו דרך הגמרא והוציאו לאור תעלומותיו וביארו עניניו, לפי שדרך עמוקה דרכו עד למאוד. ועוד שהוא בלשון ארמי מעורב עם לשונות אחרות לפי שאותה הלשון היתה ברורה לכל אנשי שנער בעת שחוברה הגמרא.

אבל בשאר מקומות וכן בשנער בימי הגאונים אין אדם מכיר אותה הלשון עד שמלמדים אותו. ושאלות רבות שואלין אנשי כל עיר ועיר לכל גאון אשר היה בימיהם לפרש להם דברים קשים שבגמרא. והם משיבים להם כפי חכמתם. ואותם השואלים מקבצים התשובות ועושין מהם ספרים להבין מהם. גם חיברו הגאונים שבכל דור ודור חיבורים לבאר הגמרא. מהם מי שפירש הלכות יחידות. ומהם שפירש פרקים יחידים שנתקשו בימיו. ומהם מי שפירש מסכתות וסדרים.

ועוד חיברו הלכות פסוקות בענין איסור והיתר וחיוב ופטור בדברים שהשעה צריכה להם כדי שיהיו קרובים למדע מי שאינו יכול לירד לעומקה של גמרא. וזו היא מלאכת ה' שעשו בה כל גאוני ישראל מיום שחוברה הגמרא ועד זמן זה שהיא שנה שמינית אחר מאה ואלף לחרבן הבית, והיא שנת ארבעת אלפים ותשע מאות ושלשים ושבע לבריאת עולם:

ובזמן הזה תקפו הצרות יתירות ודחקה השעה את הכל ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו נסתרה. לפיכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחברו הגאונים וראו שהם דברים מבוארים נתקשו בימינו ואין מבין עניניהם כראוי אלא מעט במספר.

ואין צריך לומר הגמרא עצמה הבבלית והירושלמית וספרא וספרי והתוספתא שהם צריכין דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך ואחר כך יודע מהם הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה היאך הוא. ומפני זה נערתי חצני אני משה בן מיימון הספרדי ונשענתי על הצור ברוך הוא ובינותי בכל אלו הספרים וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בענין האסור והמותר הטמא והטהור עם שאר דיני התורה.

כולם בלשון ברורה ודרך קצרה עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל בלא קושיא ולא פירוק. לא זה אומר בכה וזה בכה. אלא דברים ברורים קרובים נכונים על פי המשפט אשר יתבאר מכל אלו החיבורים והפירושים הנמצאים מימות רבינו הקדוש ועד עכשיו. עד שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול בדין כל מצוה ומצוה ובדין כל הדברים שתיקנו חכמים ונביאים. כללו של דבר כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל אלא יהא חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה עם התקנות והמנהגות והגזירות שנעשו מימות משה רבינו ועד חבור הגמרא וכמו שפירשו לנו הגאונים בכל חיבוריהם שחיברו אחר הגמרא.

לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה. לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא בזה 1 ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם. וראיתי לחלק חיבור זה הלכות הלכות בכל ענין וענין. ואחלק ההלכות לפרקים שבאותו ענין. וכל פרק ופרק אחלק אותו להלכות קטנות כדי שיהיו סדורים על פה.

אלו ההלכות שבכל ענין וענין יש מהם הלכות שהם משפטי מצוה אחת בלבד. והיא המצוה שיש בה דברי קבלה הרבה והוא ענין בפני עצמו. ויש מהם הלכות שהם כוללים משפטי מצות הרבה אם יהיו אותן המצות כולם בענין אחד. מפני שחילוק חיבור זה לפי הענינים לא לפי מנין המצות כמו שיתבאר לקורא בו. ומנין מצות התורה הנוהגות לדורות שש מאות ושלש עשרה מצות. מהם מצות עשה מאתים וארבעים ושמנה סימן להם מנין אבריו של אדם. ומהם מצות לא תעשה שלש מאות וששים וחמש סימן להם מנין ימי שנת החמה:


משנה תורה - כך מסביר הרמב"ם את שם ספרו " "לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה--לפי שאדם קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם". על הספר ועל המניעים לכתיבתו.

רקע

אביי ורבא, ר' יוחנן וריש לקיש, מחלוקות, דיונים סוערים, שיחות ופלפולים, עולם אסוציאטיבי. כך נראה התלמוד. ולעומתו – משנה תורה לרמב"ם נטול שמות, נטול מחלוקות, בנוי לתפארת בסדר מופתי. הרמב"ם בספרו האדיר "משנה תורה" נטל על עצמו משימה כבירה – לסכם את כל הלכות התלמוד וספרות חז"ל כולה. כל מצהיר הרמב"ם: "לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה–לפי שאדם קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם". האם הרמב"ם התכוון לייתר את לימוד התלמוד? חלק מהמתפלמסים עם הרמב"ם סברו כך. לדורות ודאי שה"משנה תורה" לא החליף את התלמוד, אלא תפס מקום נכבד לצד התלמוד בספרייה היהודית שמתרקמת לאורך הדורות.

צוות תרבות il

* * *

תקציר

הספר "מִשְׁנֵה תורה"1 הוא "גולת הכותרת של יצירתו הספרותית של רמב"ם"2 ונחשב "לפסגת היצירה היהודית" בתחום ההלכה.3 "משנה תורה" הוא ספר פסיקה מיוחד במינו ורב היקף – סיכום של כל התורה שבעל פה מימי המשנה ועד ימיו של רמב"ם, ממוין לתחומים ולנושאים. רמב"ם קרא לספרו "משנה תורה" כדי להדגיש, כי ספרו הוא שני בחשיבותו לתורה: "לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה – ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם."4 הספר נכתב בעברית (ולא בערבית) בסגנון פשוט ובהיר ובניסוח פסקני, כדי שיהיה קל לרוב בני האדם לקרוא בו. משנה תורה ידוע גם בכינויו "הי"ד החזקה"5, על שום 14 (י"ד) הספרים שבו. כתיבתו של משנה תורה ארכה כעשר שנים, ובמהלך הדורות נכתבו עליו מאות ספרים המפרשים אותו, "מתווכחים" אתו או מוסיפים עליו. מיד אחרי פרסומו הכירו "כמעט ללא עוררין" כי ספר כזה לא נכתב מאז חתימת התלמוד "ועד היום עוד לא היה כמוהו".6

משנה תורה – רקע ומטרות

את המניע לכתיבת "משנה תורה" הציג רמב"ם לאור הנסיבות ההיסטוריות של דורו, בעיקר בארצות האסלאם, ועל רקע הירידה בלימוד התורה: "ובזמן הזה תקפו הצרות… ודחקה השעה… ואבדה חכמת חכמינו… לפיכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחיברו הגאונים… נתקשו (=נעשו קשים להבנה) בימינו ואין מֵבִין ענייניהם כראוי אלא מעט (=מעטים) במספר. ואין צריך לומר הגמרא עצמה, הבבלית והירושלמית7 … שהם צריכין דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך… ומפני זה ניערתי חוצני, אני משה בן מימון הספרדי, ונשענתי על הצור ברוך הוא… וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בעניין האסור והמותר, הטמא והטהור, עם שאר דיני התורה." "משנה תורה" היה בעיני רמב"ם צורך השעה, "לאור העובדה שהאומה חסרה ספר פסקים כולל"9 המיועד לציבור הרחב – בניגוד לספרי הלכות שכתבו קודמיו,10 שנועדו לשימושם של דיינים ותלמידי חכמים בלבד. לפיכך קבע רמב"ם מטרה נוספת לספרו: לחלק את כל ההלכות "לפי העניינים", ולכתוב אותן "בלשון ברורה ודרך קצרה עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכול בלא קושיה…" למעשה, עד ימי רמב"ם לא נכתב ספר שקיבץ ומיין את כל מצוות התורה יחד עם כל ההלכות הנזכרות באלפי דפי התלמוד. רמב"ם, כאמור, איתר את הצורך בספר הלכות מסוג זה, ולפיכך נמנע במתכוון מלהזכיר דעות ומחלוקות (האופייניות למשנה ולתלמוד) ולא ציין את מראי המקום של מקורותיו. הוא ביקש להציג את דבריו בניסוח פסקני ואחיד, "עד שיהיו כל הדינים גלויים לקטן ולגדול". וכל זאת – לפי התורה שבכתב ובעל פה, כפי שהיא מתבארת "מכל אלו החיבורים והפירושים הנמצאים מימות משה רבנו ועד חיבור הגמרא וכמו שפירשו לנו הגאונים בכל חיבוריהם שחיברו אחר הגמרא". וכך יהפוך "משנה תורה" לספר הפסיקה האחד והיחיד אחרי התורה – "שלא יצטרך [הלומד] אחר התורה ספר אחר זולתו".11

רעיונות מרכזיים

משנה תורה – מבנה ונושאים

המבנה והעריכה של "משנה תורה" היו אחד מחידושיו של רמב"ם. רמב"ם קיבץ את כל ההלכות והפסיקות הנוגעות לאורח החיים היהודי, של הפרט ושל הכלל, בסדר חדש – לפי נושאים ועניינים, "כמוהו ואחריו לא יהיה כן".12  "משנה תורה" ערוך בארבעה עשר (י"ד) ספרים נפרדים, ובכל ספר – מגוון עניינים הקשורים זה בזה: "אין תקדים ואין המשך למיון כזה, המושתת על יסודות ענייניים-רעיוניים והשואף לקבוע ולהאיר את מערכת היחסים שבין סוגיה אחת לחברתה".13 הספר הראשון ב"משנה תורה", ספר מדע, מציג את "כל המצוות שהן עיקר דת משה רבנו עליו השלום וצריך אדם לידע אותן תחילת הכול, כגון ייחוד השם ברוך הוא ואיסורי עבודת כוכבים".14 הספר השני, ספר אהבה, עוסק באהבת עבודת ה' והתורה15 ובו הלכות קריאת שמע, תפילה, הלכות תפילין, מזוזה וספר תורה, הלכות ציצית, הלכות ברכות וברית מילה. הספר השלישי, ספר זמנים, כולל את כל המצוות הקשורות לזמן, ובהן ההלכות הקשורות לשבת, לחגים ולמועדים וכן לימי צום ותענית. הספר הרביעי, ספר נשים, עוסק בהלכות הנוגעות לנישואים ולגירושים. הספר החמישי, ספר קדושה, כולל הלכות ביאות אסורות (=יחסי מין אסורים)16, הלכות שחיטה והלכות "מאכלות אסורים" – בעלי חיים האסורים באכילה לפי התורה. הספר השישי, ספר הפלאה, עוסק בהתחייבויות שהאדם קיבל על עצמו – כגון שבועות ונדרים. הספר השביעי, ספר זרעים, עוסק בהלכות הקשורות לעבודת אדמה בארץ ישראל – ולדאגה לנזקק, ובו הלכות תרומות ומעשרות, ביכורים ושמיטה, מתנות עניים, צדקה ועוד. הספר השמיני,ספר עבודה, מוקדש לעבודת המקדש ולקרבנות ציבור, והתשיעי – ספר קרבנות, עוסק בקרבנות של היחיד (כגון: קרבן פסח). הספר העשירי, ספר טהרה, עוסק בהלכות הקשורות לטהרות ולטומאות, וכולל הלכות טומאת מת וטומאת צרעת, הלכות מקוואות ועוד. הספר האחד עשר, ספר נזיקין, עוסק בנזקים של האדם לרכוש הזולת או לגופו, ובו הלכות נזקי ממון, הלכות גניבה, הלכות גזילה ואבידה, הלכות חובל ומזיק, הלכות רוצח ושמירת נפש. הספר השנים עשר, ספר קניין, עוסק בענייני קנייה ומכירה, וכולל גם הלכות שכנים והלכות שותפים. הספר השלושה עשר, ספר משפטים, עוסק במצוות שבין אדם לחברו שאינן קשורות לנזק לזולת – כגון: הלכות שכירות והלכות מלווה ולווה. הספר הארבעה עשר והאחרון, ספר שופטים, מציג את ההלכות שהיו בתחומי שיפוטה וסמכותה של הסנהדרין, ומסיים בהלכות מלכים. ספר אחרון זה – כמו ספר עבודה וספר קרבנות וחלקים מספר טהרה – כוללים מצוות ודינים שהם בבחינת "לעתיד לבוא" בלבד, ואינם נוהגים מאז חורבן בית המקדש השני והגלות. בכך מעיד "משנה תורה" על כוונתו של רמב"ם לחבר ספר פסיקה מקיף ובו כול הדינים וההלכות – ללא יוצא מן הכלל – "מה שצריך בזמן הגלות ומה שאיננו צריך".17

משנה תורה – מאפיינים ותכונות

בספר "משנה תורה" בולטים חמישה מאפיינים מרכזיים, המבוססים על דברי רמב"ם בהקדמתו לספר המצוות ולמשנה תורה, ואלו הם18: * ניסוח פסקני ותמציתי – "הלכה פסוקה", בלי לציין לא את "המחלוקת והמאמרים הנדחים", האופייניים למשנה ולתלמוד , ולא את מראי המקום של מקורותיו: "ולא אומר דברי ר' פלוני… אבל אזכיר חכמי המשנה וחכמי התלמוד עליהם השלום זיכרון כולל בתחילת החיבור". וכל זאת כדי "להסיר המכשלות מלפני התלמידים".19 * סידור ומיון ההלכה באופן "שהוא הראוי והיותר קל ללמוד", ולא לפי סדר המסכתות במשנה (ובתלמודים). כל עניין נחלק לפרקים, וכל פרק מחולק להלכות "כדי שיהיה נקל לדעת אותו על פה". * היקף הספר: הספר נועד להקיף את כל התורה כולה, את כל ההלכות והמצוות – "מה שצריך בזמן הגלות ומה שאיננו צריך", כולל אותן מצוות שאינן נוהגות מאז שחרב בית המקדש. * בהירות הלשון והסגנון: רמב"ם כתב ספר זה, בניגוד לספריו האחרים, בעברית, ובחר להשתמש דווקא בעברית של לשון המשנה, שכן לדעתו – כמו לדעת בלשנים אחרים בימי הביניים – הייתה לשון המשנה "צחה ומדויקת". ובאווירה התרבותית שבה חי רמב"ם, "סמכותו של ספר נמדדה, בין השאר, בטיב הלשון". ומכאן שאת ספר הפסיקה של האומה "חייבים לכתוב בלשון צחה"20, היא לשון המשנה. *שילוב ההלכה והפילוסופיה: פסיקותיו של רמב"ם במשנה תורה מלוות ב"שפע של הערות פילוסופיות, עקרונות תיאולוגיים, הנחיות רציונאליות, הערות על תולדות הדת והנבואה, על מדע ורפואה, על קידוש ה' ודעת ה' ואהבתו".21 הדיון בטעמי המצוות ב"משנה תורה" נחשב למוקד מרכזי של מיזוג ההלכה והפילוסופיה22: לפי רמב"ם, "המצוות כולן יש להן טעם, ובגלל תועלת מסוימת ציווה בהן",23 ולפילוסופיה יש מקום חשוב בהבנת טעמי המצוות.

השפעה והתקבלות

פירושים למשנה תורה

על משנה תורה נכתבו מאות ספרים במטרה לפרש אותו, להתווכח אתו או להוסיף עליו. במהלך הדורות, עוד בחיי רמב"ם, היו לספר מבקרים ופרשנים. המבקרים טענו כנגד אופיו הפסקני והאחיד של הספר, המשמיט מקורות וחילוקי דעות. ואילו הפרשנים בדקו והוסיפו מקורות והסברים לפסיקותיו של רמב"ם, "ובכך סילקו למעשה את הבסיס להתנגדות לספר וסייעו להפצתו והתקבלותו כספר הַפְּסָקִים של האומה".24 הפירושים המרכזיים של משנה תורה נקראים "נושאי כלים"25, והם נדפסים לצד הטקסט ומתחתיו, וכוללים את הפירושים האלה: מגדל עוז – פירושו של ר' שם טוב אבן גאון, מחכמי ספרד במאה ה- 14, הראשון מבין הפרשנים שאיתר וציין מקורות לפסקי רמב"ם במשנה תורה. מגיד משנה – שכתב ר' וידאל די טולושא, מחכמי ספרד במאה ה- 14, ובו ציון מקורותיו של רמב"ם לצד הסברים להכרעותיו. לידינו הגיעו פירושיו רק לשישה מתוך 14 הספרים של משנה תורה. כסף משנה – פירושו של ר' יוסף קארו למשנה תורה, הכולל ציון מקורות והסברים לפסיקתו של רמב"ם. לחם משנה – שכתב ר' אברהם די בוטון, מחכמי סלוניקי במאה ה- 16, ובו ציון המקורות שבהם השתמש רמב"ם ויישוב סתירות בין משנה תורה למקורות תלמודיים. משנה למלך – פירוש שכתב ר' יהודה רוזאניס, רב קהילת קושטא, בתחילת המאה ה- 18, והוסיף חידושים בנושאים שונים. "הגהות מַיְמוֹנִיוֹת" – פירוש שונה וקדום מכל האחרים, שכתב ר' מאיר הכהן מרוטנבורג במאה ה- 13. "הגהות מימוניות" אינו מציג מקורות או הסברים לפסקי רמב"ם, אלא מוסיף פסיקות ותשובות של חכמי אשכנז להלכות במשנה תורה (הספרדי) של רמב"ם.