פרשנות התלמוד

< 1 דקות

תלמוד בבלי בבא קמא כ.

א"ל רב חסדא לרמי בר חמא:
לא הוית גבן באורתא בתחומא דאיבעיא לן מילי מעלייתא.
אמר מאי מילי מעלייתא?
א"ל הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר או אין צריך?
היכי דמי
אילימא בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר זה לא נהנה וזה לא חסר
אלא בחצר דקיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר זה נהנה וזה חסר
לא צריכא בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר
מאי?
מצי אמר ליה מאי חסרתיך או דלמא מצי אמר הא איתהנית

פירוש רש"י

בתחומא – לא היית קרוב אצלנו שתוכל לבא. ל"א בתחומא בבית המדרש. ראשון שמעתי: ה"ג אי נימא בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר זה לא נהנה וזה לא חסר. דלא עביד למיגר זה שדר באותה חצר אינו עשוי לשכור חצרות לפי שמצויין לו בתים להשאיל או יש לו בית אחר:

זה לא נהנה – דהא שכיחי ליה בתים בחנם:

וזה לא חסר – דהא לא קיימא לאגרא ופשיטא דפטור:

זה נהנה – שהרי היה לו לשכור בית אחר:

וזה חסר – דחצרו קיימא להשכיר והוה מוגר לאחריני:

דלא קיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר – דהוה ליה זה נהנה וזה לא חסר:

מאי חסרתיך – הא בלאו הכי לא מוגרת:

הא איתהנית – דאי לאו חצר דידי הות אוגר אחריני:

פירוש בעלי התוספות

הא איתהנית. אפילו למ"ד בפ"ק דב"ב (דף יב:) כופין אותו על מדת סדום ויהבינן ליה אחד מצרא שאני הכא שהיה יכול למונעו מתחילה מלדור בביתו ולמ"ד התם מעלינן ליה כנכסי דבר מוריון משום דדמי למונע חבירו מתחילה לדור בביתו אבל הכא כבר דר. ואם תאמר ההוא דתחב לו חבירו בבית הבליעה דריש אלו נערות (כתובות דף ל:) אמאי חייב האוכל זה נהנה וזה לא חסר הוא שאם היה מחזיר היתה נמאסת ואין שוה כלום וי"ל דלא דמי הואיל ונהנה מחמת החסרון שהיה מתחילה מידי דהוי אהא דתנן מתוך הרחבה משלם מה שנהנית דאלעיסה לא מחייב דהוי שן ברה"'ר אלא אהנאת מעיו מחייב אע"פ שאם מחזירו אין שוה כלום:

פירוש רבנו חננאל

הא דאמר ליה רב חסדא לרמי בר חמא להוית גבן באורתא וכו' דברים פשוטין הן. חצר דלא קיימא לאגר וגברא דלא עביד למיגר פטור דהא זה לא נהנה שכן כל מקום ששוכן אינו נותן שכר מפני שהוא חשוב ונשוא פנים ומבקשים הכל לדור אצלם בלא שכירות. וזה לא חיסר שאינה עומדת לשכירות.

חידושי הרשב"א

אלא בחצר דקיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר האי זה נהנה וזה חסר הוא. וא"ת מה חסרו והלא לא בא להשכירו לאחרים. וי"ל חסרו שכל שאחרים רואין שזה דר שם אין באין להשכירו.


התלמוד הנו הבסיס הקאנוני שעליו מושתת השיח התורני-הלכתי לאורך הדורות. ככזה זוכה התלמוד לפרשנות משעת חתימתו ועד ימינו אלה. הערך הבא עוסק בפרשנות התלמוד.

רקע

פרשנות התלמוד הנה חלק מרצף ארוך של פרשנות שתחילתה בימי המקרא. למן המקרא ועד ימינו מתרחש תהליך שבו בשלב ראשון רובד ספרותי מסויים מפרש רובד שקדם לו ונחשב כקאנון, בשלב השני הרובד המפרש עצמו הופך לקאנון ומתפרש על ידי הרובד שאחריו וכן הלאה. כך המקרא התפרש על ידי הספרות התנאית, הספרות התנאית מתפרשת על ידי התלמוד, התלמוד מתפרש על ידי הגאונים והראשונים וכן הלאה.
בדברינו הבאים נעסוק בספרות הענפה והרחבה – פרשנות התלמוד.

הקשר ההיסטורי

פרשנות התלמוד משתרעת למן חתימת התלמוד – בסוף המאה ה- 5 ועד ימינו אלה. בהכללה גסה ניתן להציג שני מוקדים בפרשנות התלמוד לאורך הדורות – מוקד אחד – עצם הלימוד וההתעמקות בטקסט בעיקר במסגרת קיום מצוות תלמוד תורה, מוקד שני – יישומי – פרשנות הטקסט לצורך קביעת הלכה.הראשונים שעסקו במעשה הפרשנות הם גאוני בבל שבעיקר פירשו את התלמוד במסגרת תשובות לשואלים. פרשנות שיטתית ומקיפה מתחילה במאה הי"א מחוץ לגבולות בבל בשלושה מרכזים במקביל – אשכנז, ספרד וצפון אפריקה. לצד הריחוק שנוצר עם השנים מהמקור התלמודי – ריחוק של זמן, מקום, שפה ועוד, ריחוק שחייב גישור על פערים ומהווה עילה ליצירה רחבה של פרשנות, קיימות סיבות נוספות שעמדו עליהם החוקרים. כך למשל – באירופה נראה כי יש תפקיד מרכזי לכך שקיים באיזור מעבר כללי מתרבות שבעל פה לתרבות כתובה.

ניתן לסמן מספר שלבים בולטים בהתפתחות הפרשנות לתלמוד.

רעיונות מרכזיים

שלב ראשון – פראפראזה

הפירושים הראשונים לתלמוד נושאים אופי פראפרסטי. בשיטה זו הפרשן מציג בלשונו את מהלך הסוגיה כולו תוך שהוא משלב בהרצאתו הבהרות נדרשות, לעיתים יופיעו הצעות פרשניות חלופיות או הערות נוסח, אך במידה מצומצמת. המעיינים בדף התלמוד המודפס כיום יוכלו לראות שיטה זו בפירוש רבנו חננאל – מחכמי קירואן (מאה עשירית). שיטה זו לצד סיוע בהבנת הסוגיה מאפשרת חזרה מהירה על הסוגיה ונראה שזו הייתה אחת המטרות בפירושים אלו.

שלב שני – דיבור המתחיל

הפירושים הראשונים אשר התאפיינו בקו אחיד בפרשנות הסוגיה, התפתחו עם הזמן ושלבו במהלך הפירוש פרשנויות נוספות והרחבות שמעבר לקריאה רצופה של הסוגיה. שיאו של תהליך זה בא לידי ביטוי ביצירתו של גדול פרשני התלמוד – רש"י (צרפת 1040-1105).

המאפיין החיצוני הבולט של פירושי רש"י הוא הפירוש באמצעות 'דיבור המתחיל'. בשיטה זו המפרש מצטט מספר מילים מתוך הסוגיה שאליהם הוא מעוניין להתייחס בפירושו. פירושו של רש"י הוא פירוש רציף המפרש כל סוגיה במקומה. חידוש נוסף בפירושו של רש"י הוא קהל היעד – בעוד הפירושים הקודמים היו פנימיים בעיקרם – לתלמידי הישיבות שבהם נלמדו, פירושו של רש"י נועד לקהל הרחב. רש"י פירש את רוב התלמוד ואולי אף את כולו, אך לידינו לא הגיע פירוש על התלמוד כולו.

שלב שלישי – תוספות

השלב הבא בפרשנות התלמוד הוא מפעלם הקיבוצי של 'בעלי התוספות'. השם 'תוספות' מתייחס לכך שנקודת המוצא לפירושם של ה'תוספות' הוא פירוש רש"י אשר עליו נוספו מעין תוספות. אמנם ה'תוספות' הנם פירוש עצמאי המייצג שיטה ודרך השונים מהותית מדרכו של רש"י. בעוד שרש"י מציג בדרך כלל הצעה פרשנית אחת לסוגיה, דגלו בעלי התוספות בהצעת מגוון אפשרויות רחב של פירושים. מרחב הפירושים הרחב מאפשר לבעל הלכה אפשרויות פרשניות חלופיות שלעתים יקלו עליו בבואו לגזור התנהגות הלכתית במציאות משתנה. מאפיין נוסף ובולט של פירושי בעלי התוספות הוא התפיסה בדבר הרמוניזציה של התלמוד. לפי גישה זו התלמוד הינו קורפוס אחדותי אשר לא תיתכן בו סתירה פנימית. לאור זאת עסקו בעלי התוספות ביישוב סתירות המתגלות בין סוגיה לסוגיה.

שלב רביעי – חידושים

כיוון חדש בפרשנות התלמוד מופיע בספרד, כאשר פורץ הדרך הוא הרמב"ן (רבי משה בן נחמן 1195- 1270 לערך).

הרמב"ן הוא אבי ז'אנר החידושים בפרשנות התלמוד. בניגוד לפעילות בעלי התוספות שעסקו לא מעט בפרשנות שוטפת של הסוגיה, ספרות החידושים עוסקת בנקודות מסויימות בסוגיה ודנה בהם. בעלי החידושים ניגשים לקורא מתוך הנחה שהוא כבר מבין את הסוגיה וכעת יש לעסוק בסוגיות וקשיים העולים מתוך הסוגיה.

השפעה והתקבלות

פרשנות התלמוד בימינו

השלבים שהצגנו המבטאים את זרמי הפרשנות המרכזיים שהופיעו במהלך ימי הביניים מהווים את המצע ללימוד התלמוד ולפסיקת ההלכה גם בדורות שלאחר מכן.

לצד פרשנות התלמוד הקלאסית שמוצאת את מקומה בספרות הקאנונית נמשכת בימינו פרשנות התלמוד ונמהלים בה חדש וישן. לימוד התלמוד ופרשנותו נעשים במסגרות ובהקשרים שונים. בישיבות השונות בארץ ובעולם נלמד התלמוד כחלק מחובה דתית. ספרות המחקר למן המאה ה – 19 עוסקת בתלמוד מהיבטים שונים -בחינה של הרבדים השונים הסוגיה התלמודית, ריאליה של תקופת התלמוד ועיסוק נרחב בענייני נוסח.

הפרוייקט הפרשני הגדול של דורנו בתחום התלמוד הוא פירושו המקיף של הרב עדין שטיינזלץ. הרב שטיינזלץ הוציא לאור מהדורה מנוקדת של התלמוד בתוספת ביאור צמוד, הרחבות בענייני ריאליה תלמודית ועיונים נוספים.

פירושו של הרב שטיינזלץ זכה להכרה בקרב ציבור רחב ואפשר גישה לתלמוד לקהלים רבים. לצד זאת, בקרב הציבור החרדי נמתחה ביקורת על הפירוש המודרני שסטה מהעיצוב הקלאסי של דף התלמוד.

פירוש נוסף שיוצא לאור בשנים האחרונות הוא 'פירוש שוטנשטיין' בהוצאת ארטסקרול. פירוש זה בולט בבהירותו הרבה, לצד הרחבות ללומדים מעמיקים.

תופעה מעניינית היא קיומם של בתי מדרש ישראליים. תחת כותרת זו מתקיימות קבוצות לומדות אשר רואות חשיבות בעיסוק בתלמוד לא כחלק ממחקר אקדמי מחד גיסא ולא במסגרת מחוייבות דתית מאידך גיסא, אלא במסגרת תפיסה שהתלמוד חייב להיות חלק מהתשתית התרבותית של כל יהודי באשר הוא.