שולחן ערוך והרמ"א / ר' יוסף קארו

< 1 דקות

שולחן ערוך סימן א

סעיף א

יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהא הוא מעורר השחרהגה: ועל כל פנים לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללין (טור).

הגה: "שויתי ה' לנגדי תמיד", הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול; ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך. כל שכן, כשישים האדם אל ליבו שהמלך הגדול, הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר: "אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'", מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד (מורה נבוכים ח"ג פ' נ"ב).
ולא יתבייש
 מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השי"ת. גם בהצנע לכת ובשכבו על משכבו – ידע לפני מי הוא שוכב. ומיד שיעור משנתו, יקום בזריזות לעבודת בוראו יתברך ויתעלה (טור).

סעיף ב 

המשכים להתחנן לפני בוראו, יכוון לשעות שמשתנות המשמרות, שהן בשליש הלילה, ולסוף שני שלישי הלילה, ולסוף הלילה; שהתפילה שיתפלל באותן השעות על החורבן ועל הגלות, רצויה.

סעיף ג
ראוי לכל ירא שמים, שיהא מיצר ודואג על חורבן בית המקדש.

סעיף ד 

טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות בלא כוונה.

סעיף ה

טוב לומר פרשת העקדה, ופרשת המן, ועשרת הדברות, ופרשיות עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם. הגה: ודוקא ביחיד מותר לומר עשרת הדיברות בכל יום, אבל אסור לאומרם בצבור (תשובת הרשב"א סימן קמ"ד).

סעיף ו 

פרשיות הקרבנות לא יאמר אלא ביום (ועיין לקמן סי' מ"ז סעיף י"ג).

סעיף ז

כשיסיים פרשת העולה, יאמר: "יהי רצון מלפניך, שיהיה זה חשוב ומקובל כאילו הקרבתי עולה". וכך יאמר אחר פרשת המנחה והשלמים, מפני שהם באים נדבה.

סעיף ח

יאמר עם הקרבנות פסוק: "ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה'".

סעיף ט

יש נוהגין לומר פרשת הכיור, ואחר כך פרשת תרומת הדשן, ואחר כך פרשת התמיד, ואחר כך פרשת מזבח מקטר קטורת, ופרשת סממני הקטורת ועשייתו:

משנה ברורה‌

סעיף א‌

 

 

(א) לעבודת בוראו – כי לכך נברא האדם, כמו שאמר הכתוב: "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו" וגו'.

 

ואף אם ישיאנו יצרו בחורף לומר: איך תעמוד בבוקר, כי הקור גדול; או ישיאנו בקיץ לומר: איך תעמוד ממיטתך, ועדיין לא שבעת משנתך? יתגבר עליו ואל ישמע לו, ויחשוב בנפשו: אילו היה נצרך לעמוד לשרת לפני מלך בשר ודם, כמה היה זהיר וזריז לעמוד בהשכמה להכין עצמו לעבודתו; כל שכן וקל וחומר בן בנו של קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה.

 

(ב) השחר – בשל"ה כתב סוד, לחבר יום ולילה בתורה או בתפילה, הן בבוקר הן בערב.

 

ומיד כשיתעורר משנתו ואינו רוצה לישן, יטול ידיו, אף שנשאר מושכב. ומכל שכן שלא ילך ארבע אמות בלי נטילת ידים. וצריך מאד ליזהר בזה. ובזוהר הקדוש מפליג עבור זה בעונשו למאד, כי הוא משהה על עצמו רוח הטומאה.

 

ומכל מקום, חלילה לעבור שום איסור עבור חסרון נטילת ידיים, כגון לעצור עצמו מלהשתין על ידי זה, או ליקח מים שהכין חבירו עבור עצמו, אם לא שברור לו שיתן תיכף תמורתם אחרים. ויש שנכשלין בזה.

 

אם אירע שהמים רחוקים ואין לו מי שיקרבם אליו, נהגו קצת מבעלי הנפש שהולכים פחות פחות מארבע אמות. וכתב השערי תשובה על זה דלא נהירא, דעדיף יותר שילכו במרוצה, שלא להשהות רוח רעה על ידיו.

 

יש אומרים דלעניין זה אמרינן כולא ביתא כארבע אמות דמי, אבל אין לסמוך על זה כי אם בשעת הדחק.

 

אם אירע כשמשכים בלילה שאין לו מים ליטול ידיו שלוש פעמים כראוי להעביר רוח הטומאה, אף על פי כן חלילה לו לבטל מדברי תורה משום זה עד שיאיר היום, אלא יטול מעט או ינקה ידיו בכל מידי דמנקי ויברך וילמוד, כדין התלמוד והפוסקים.

 

(ג) שהציבור מתפללין – היינו אף על פי שלא יעבור זמן תפילה, מכל מקום מצווה עם הציבור. ועיין לקמן סוף ס"ק ט'.

 

(ד) הצדיקים – דהיינו שיצייר בנפשו תמיד איך שהוא עומד לפני השם יתברך, כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו. וכתבו בשם האר"י ז"ל, שיצייר שם הוי"ה תמיד נגד עיניו בניקוד יִרְאָה, כזה יִ-הְ-וָ-ה, וזהו סוד "שויתי ה' לנגדי תמיד", וזה תועלת גדול לענין היראה.

 

ויש שהיו רגילין מחמת זה לעשות מנורות של קלף מצויירים להניח בסידורים, וכותבים בהם "שויתי ה'" וגו' בן ארבע אותיות ושארי שמות, ומנורה כזה היתה נקראת בשם "שויתי". והטעם הוא בכדי שיהיה נזכר שלא לשיח שיחה בטלה בתוך התפלה מאימת השם. וכתב בשערי תשובה בשם התבואת שור שראוי לאזור חיל לבטל המנהג, כי על פי הרוב אינם משמרים את הקלף כראוי, ותשתפכנה בראש כל חוצות, וגם כמה פעמים בא לידי מחיקת השם.

 

ונראה דבמנורות הגדולות המצויירות על קלף שקובעים בבית הכנסת לפני העמוד תחת טבלא של זכוכית, שאין שייך בזה טעם הנ"ל, לית לן בה, עד כאן לשונו. והקובעין בעמוד בלא טבלא יש למחות בידם, כי על ידי הנרות שקובעין בעמוד, בא ברוב העיתים לידי מחיקת השם חס ושלום.

 

(ה) מפני בני אדם – ועל כל פנים לא יתקוטט עמהם, מפני שמידת העזות מגונה מאד, ואין ראוי להשתמש ממנה כלל, אפילו בעבודת השם יתברך, כי יקנה קניין בנפשו להיות עז אפילו שלא במקום עבודתו יתברך (ב"י). ועיין בביאור הלכה.

 

(ו) המלעיגים עליו – וכן אם הוא אדם בינוני עומד במקום גדולים, לא יתבייש מהם ללמוד ולעשות המצווה. אך אם אפשר לו לעשות המצווה שלא בפניהם, טוב יותר.

 

ומיהו בפני בינונים שילמדו ממנו, יש לומר, טוב יותר לעשות בפניהם, שילמדו ממנו לעשות כמעשהו. אך יכוין לבו לשם שמים, ולא להתפאר חלילה.

 

(ז) גם בהצנע לכת – רוצה לומר, אף בשעה שהוא בביתו בהצנע, גם כן יהיה לכתו עם ה' אלהיו, וכמו שמסיים והולך.

 

(ח) בזריזות – לאו דווקא, אלא ישהה מעט ולא יעמוד פתאום, כי זה מזיק לגוף [גיטין דף ע'].

 

טוב לומר תיכף בקומו: "מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך". ותיבת "בחמלה" יהיה באתנחתא, ו"רבה אמונתך" בלי הפסק. והוא מן הכתוב: "חדשים לבקרים" וגו', שהקב"ה מקיים אמונתו להחזיר נשמות המופקדים בבוקר.

 

ואין צריך לזה נטילת ידיים, ואף אם ידיו מטונפות, כי אין מזכיר בזה הנוסח לא שם ולא כינוי. ומכל מקום ללמוד נראה דאסור קודם שנטל ידיו, ובלאו הכי אסור קודם ברכת התורה. ועיין לעיל סוף ס"ק ב'.

 

 

סעיף ג‌

 

(ט) ראוי לכל וכו' – והמקובלים האריכו מאוד בגודל מעלת קימת חצות כי רבה היא. וכבר נדפס בסידורים סדר ההנהגה על פי כתבי האר"י ז"ל.

 

וזמן חצות הוא תמיד באמצעות הלילה ממש בכל מקום, ואפילו בלילות הארוכות או הקצרות. והיא י"ב שעות אחר חצי היום.

 

והעת להתאונן על החורבן נכון יותר שיהיה קודם חצות מעט, ומחצות ואילך יעסוק בתורה, ובסוף הלילה יבקש צרכיו. ויש אומרים אז "שומרים לבוקר". ואם הוא קרוב להנץ החמה, יאמר המזמורים לבד וידלג הקינות, ואחר כך יאמר "שומרים לבוקר".

 

ואחר התיקון, שיעור משניות קודם לכל דבר. ואם זכה לחכמת האמת, עת ההיא מסוגלת מאוד.

 

האחרונים קיבלו, מ"שכבי" עד "קומי", היינו משבועות שאומרים "שכבי" עד תשעה באב שאומרים "קומי", אין צריך לקום בלילה. ויש אומרים, מט"ו באב עד ט"ו באייר יקום. והנוהגים על פי קבלה סוברים שצריך לקום תמיד.

 

חבורה שנתחברו יחד לומר תיקון חצות בציבור, אין למונעם, ואדרבה, ברוב עם הדרת מלך. וטוב יותר שיאמרו את התיקון בבית הכנסת משיאמרוהו בחדר הסמוך לו, דבית הכנסת קדיש טפי, וגם שיהיו מעשרה הראשונים. וצריך ביחוד להזהר מאוד מאוד משיחת חולין בניעורם בלילה.

 

ומי שאינו יכול להשכים קודם אור הבוקר, מחמת שהוא חלש בטבעו, או שהוא יודע בעצמו שאם יקום באשמורת יישן בעת התפילה, מוטב לישן כל הצורך. ומכל מקום יהיה זהיר מאוד לקום שעה, ולפחות חצי שעה, קודם קריאת השַמָש לבית הכנסת, כדי שיהיה יוכל להכין עצמו להתפלל בציבור ובנקיות.

 

(י) שיהא מיצר – אבל התורה והתפילה יהיה בשמחה.

 

(יא) חורבן בית המקדש – כתב של"ה, שבכל סעודה יאמר "על נהרות בבל"; ובשבת, וכן בימים שאין אומרים בהם תחנון, יאמר "שיר המעלות בשוב ה'" וגו'. והעיקר שיידע מה קאמר, ואחר כוונת הלב הן הדברים.

 

 

סעיף ד‌

 

(יב) בלא כונה – אבל אם המרבה כיוון גם כן, המרבה טוב יותר. ואם הממעט יש לו אונס ואינו יכול להאריך, או שהוא משער בעצמו שאם יאריך – לא יהיה יוכל לכוין, וממעט בתחנונים ואומרם בכוונה, נחשב לפני ה' יתברך כמו אותו שיש לו פנאי ומאריך בתחנונים בכוונה. ועל זה שנינו: "אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוין ליבו לשמים".

 

וכן לענין תלמוד תורה העניין כן, כי הכל תלוי לפני ה' יתברך אם עושה כל אשר בכוחו לעשות. ומי שהוא בעל תורה ויש לו לב להבין וללמוד, יכול למנוע מלומר הרבה תחינות ובקשות הנדפסות בסידורים, וטוב יותר שילמוד במקומם.

 

וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי מוסר בכל יום ויום, אם מעט ואם הרבה, כי הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו. ותבלין היצר הרע הוא תוכחת מאמרי חז"ל.

 

סעיף ה‌

 

(יג) פרשת העקידה – קודם פרשת הקרבנות. ויכול לומר פרשת העקידה ופרשת המן אפילו בשבת. ואין די באמירה, אלא שיתבונן מה שהוא אומר ויכיר נפלאות ה'. וכן מה שאמרו בגמרא: "כל האומר תהילה לדוד ג' פעמים בכל יום, מובטח שהוא בן עולם הבא", גם כן באופן זה.

 

וטעם לאמירת כל זה, כי פרשת עקידה, כדי לזכור זכות אבות בכל יום, וגם כדי להכניע יצרו, כמו שמסר יצחק נפשו.

 

ופרשת המן, כדי שיאמין שכל מזונותיו באין בהשגחה פרטית, וכדכתיב: "המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר", להורות שאין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה. ואיתא בירושלמי ברכות: כל האומר פרשת המן, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו.

 

ועשרת הדיברות, כדי שיזכור בכל יום מעמד הר סיני ויתחזק אמונתו בה'.

 

ופרשת הקרבנות, דאמרינן במנחות: "זאת תורת החטאת", כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכו'.

 

(יד) ושלמים – והוא הדין פרשת תודה, דגם היא בכלל שלמים. ואחר עולה ושלמים ותודה יאמר פרשת נסכים, כי אין זבח בלא נסכים. אבל חטאת ואשם אין טעון נסכים.

 

(טו) וחטאת – עיין במגן אברהם שכתב, דאם יודע שנתחייב חטאת, יאמר פרשת חטאת קודם. ומדברי שארי הפוסקים לא משמע כן.

 

(טז) בצבור – מפני הכופרים, שיאמרו: אין תורה אלא זו. ובפרט בזמנינו. ולכך אין כותבין אותו גם כן על קונטרס המיוחד לציבור.

 

יש שכתבו דלא אסור לאומרו בציבור, אלא לקובעו בין הברכות כמו קריאת שמע; אבל קודם ברוך שאמר, מותר אף בציבור. ואנן נקטינן לאסור בצבור כלל וכלל. וביחיד, דווקא שלא בתוך התפילה; אבל לקבוע בתוך הברכות, גם ליחיד אסור [ע"ת וארה"ח].

 

 

סעיף ו‌

 

(יז) ביום – דאין הקרבנות קרבין אלא ביום. אבל פרשת הכיור ופרשת תרומת הדשן יכול לאמר קודם היום. ואם אין לו פנאי, יכול לאמר גם פרשת הקרבנות בלילה. ואם צריך עמידה, עיין בסימן מ"ח במ"ב סק"א.

 

כתב בשל"ה דבשבת ויום טוב לא יאמר יהי רצון, דאין קרבן נדבה בא בהם, אבל הפרשיות אין הפסד לאומרן, כקורא בתורה. ומכל מקום אם הוא בן תורה, מוטב יותר שיעסוק בפרשה דיומא.

 

מי שהוא אבֵל לא יאמר פרשת הקרבנות (משום שהוא אסור בתלמוד תורה).

 

 

סעיף ז‌

 

(יח) באים בנדבה – אבל אחר פרשת החטאת לא יאמר כן, לפי שאינה באה נדבה; אלא אם כן עבר עבירה שחייבים עליה חטאת. וכן אשם. ואשם תלוי, קיימא לן דאינה באה בנדבה.

 

והאחרונים כתבו בשם רש"ל דיש לומר אף לאחר חטאת ואשם יהי רצון, רק שיאמר בלשון ספק, דהיינו: "יהי רצון מלפניך אם עברתי עבירה שחייבים עליה חטאת, שיהיה זה נחשב כאלו הקרבתי חטאת"; ואם לאו, יהיה כקורא בתורה. וכהאי גוונא יאמר גם כן אחר פרשת אשם.

 

אך המגן אברהם הקשה עוד, איך יאמר "אם נתחייבתי חטאת"? הא קיימא לן לעניין חטאת דבעי ידיעה בתחילה שחטא! על כן העלה המגן אברהם, דלעניין חטאת לא יאמר כלל היהי רצון; רק לעניין אשם ודאי ואשם תלוי, יוכל לאמר יהי רצון זה דעל תנאי. אך אם ליבו נוקפו שמא עבר על חטא והיה לו ידיעה שחטא ושכח, יוכל לאמר גם כן היהי רצון אחר חטאת בדרך תנאי [שערי תשובה]:

 

 

סעיף ח‌

 

(יט) עם הקרבנות – וכהיום נוהגין לאומרו אחר פרשת התמיד.

 

(כ) ושחט אותו – דאיתא במדרש, דכל מי שאומר פסוק זה, הקב"ה זוכר עקידת יצחק.


החיבור שולחן ערוך הוא מקבץ חוקים הערוכים לפי נושאים ועוסקים בכל הרבדים של הקיום האנושי. שולחן ערוך הוא נדבך יסודי שעליו נשען עולם ההלכה היהודי.

רקע

עם היקיצה עליך לומר כך וכך, בטרם תכניס דבר מה לפיך עליך לנהוג כך וכך, בפתח הבית עליך לשים קלף שכתוב בו כך וכך וכן הלאה וכן הלאה. החיבור שולחן ערוך הוא מקבץ חוקים הערוכים לפי נושאים ועוסקים בכל הרבדים של הקיום האנושי. שולחן ערוך הוא נדבך יסודי שעליו נשען עולם ההלכה היהודי. האם שולחן ערוך הוא חלק מ"תרבות ישראל" במובנה הרחב? האם החיבור שולחן ערוך תורם גם לתרבות החילונית? הקוראים מוזמנים לשפוט.

צוות תרבות il

* * *

תקציר

ביהדות האורתודוקסית בת ימינו, המושג הלכה מתקשר כמעט מיד לספר שולחן ערוך – ספר ההלכות, הדינים והמנהגים הנפוץ ביותר שכתב ר' יוסף קארו בצפת באמצע המאה ה-16. הספר היה "בהישג ידם של הדיוטות ורבנים כאחד",1 והתקבל כספר יסוד הלכתי, בעיקר אחרי שנוספה לו המפה – הערות ותיקונים לפי מנהגי אשכנז שנכתבו בידי ר' משה איסרליש. שולחן ערוך כולל את הדינים וההלכות בארבעה תחומי חיים מרכזיים, ומכאן חלוקתו לארבעה חלקים – ארבעה "טורים". חלוקה זו מבוססת על ספר הטורים, שנכתב בספרד כ-200 שנה קודם. שולחן ערוך נחשב ל"ספר הקצר" המסכם את ספרו הגדול של קארו – בית יוסף. השם "שולחן ערוך" מבוסס על דברי חז"ל, שהשתמשו במטפורה של שולחן ערוך2 כדי להמחיש את האופן המסודר שבו מסר משה רבנו לבני ישראל את החוקים וההלכות.

רקע היסטורי

בשנת 1536 הגיע ר' יוסף קארו לארץ ישראל והתיישב בצפת, שהייתה באותה תקופה עיר מסחר מרכזית בארץ ישראל ושימשה יעד עיקרי של מגורשי ספרד ופורטוגל.3 צפת של אמצע המאה ה-16 נהנתה מפריחה רוחנית, שהייתה "מן התופעות המרכזיות בתולדות עם ישראל": נתחברו בה יצירות חשובות בתחום ההלכה, פרשנות המקרא, קבלה ופיוט. היצירה החשובה ביותר בתחום ההלכה הייתה של ר' יוסף קארו, שעמד בראש בית מדרש בצפת. הוא גם זכה לקבל סמיכה ממורו ורבו ר' יעקב בירב. עקב התנגדותם של חכמי ירושלים בוטלה הסמיכה,4 אך לא בטלה שאיפתו של ר' יוסף קארו לזכות בהכרה של כל חכמי ארץ ישראל בסמכותו. את ההכרה הזאת ביקש להשיג באמצעות ספרו בית יוסף, שעליו שקד 32 שנה, בתקווה שיהיה ספר ההלכה המוסמך והמקובל. בסופו של דבר היה זה דווקא הספר שולחן ערוך (ולא בית יוסף)5 "שהטביע חותם עמוק ביותר על תולדות ישראל", והיה הספר המשפיע ביותר מאז מִשְׁנֵה תורה שכתב רמב"ם כ-450 שנה קודם.

רעיונות מרכזיים

מטרת השולחן ערוך

שולחן ערוך נכתב כספר קודיפיקציה – ספר חוקים מפורט ומקיף המסודר לפי נושאים, במגמה "להקיף את כלל המערכת המשפטית" ולהציג את שלל הדינים ופרטי הפרטים של ההלכה היהודית באופן מדויק וברור. הספר נכתב בעקבות כמה וכמה "מאורעות מהותיים ומכריעים"6 שגרמו לקהילות שלמות לנדוד ממקומותיהן. נדודים אלו עוררו בעיות הלכתיות בשל ניגודי מנהגים בין הקהילות וריבוי ספרי פסיקה והלכה. וכך "הלך וגדל הקושי להתמצא באוצרות ספרות זו, התעצמו חילוקי הדעות ורבו הכרעות-דין נוגדות וסותרות".7 במציאות זו התעורר הצורך לארגן את ההלכה מחדש ולהעמיד קובץ הלכות בהיר, ברור וחד-משמעי. הספר הגדול שכתב קארו – "בית יוסף" – לא ענה על דרישה זו: הוא היה ארוך וכלל דיונים מורכבים שדרשו בקיאות בהלכה ובפוסקים לדורותיהם. שולחן ערוך נועד להציע גרסה מקוצרת ובהירה, המתאימה לכל אדם – הדיוט כתלמיד חכם. ואמנם המחבר8 מצהיר בדברי הקדמתו9 שהספר נועד למי שלמד את ההלכה על בוריה, כדי ש"כאשר ישאלו לתלמיד חכם דבר הלכה לא יגמגם בה אלא… יהיה ברור לו כל דין… הלכה למעשה". ועוד הוא מוסיף, שהספר נכתב גם עבור "התלמידים הקטנים, שיהגו בו תמיד וישננו לשונו על פה, ותהיה גרסא דינקותא מסודרת בפיהם מקטנותם…". ומכאן המסקנה כי ר' יוסף קארו חיבר ספר זה "בין לגדולים בין לקטנים".10 וכפי שמציין המחבר בהקדמה, נכתב הספר "בדרך קצרה בלשון צח וכולל יפה ונעים למען תהיה תורת ה' שגורה בפי כל איש ישראל."

שולחן ערוך – מבנה ונושאים

שולחן ערוך מבוסס על המבנה והחלוקה של ספר הטורים שנכתב בספרד כ-200 שנה קודם לכן וכולל ארבעה חלקים – ארבעה טורים:11 טור אוֹרַח חיים – כשמו כן הוא, עוסק בדינים, הלכות ומנהגים הקשורים לחיי היומיום של היהודי – מן ההשכמה בבוקר ועד שנת הלילה – לאורך השנה. חלק זה כולל הלכות, תפילות וברכות, דיני חגים, מועדים וימי צום וזיכרון. טור יורה דעה12 – עוסק בדיני איסור והיתר, הלכות שחיטה, דיני כשרות, הלכות עבודה זרה, הלכות ריבית ועוד עניינים שבהם נדרשת פסיקתו של רב. טור אבן העֵזֶר13 – מפרט הלכות, דינים ומנהגים הנוגעים ליחסים שבין איש לאשתו ולענייני משפחה ואישות – דיני קידושין וגיטין, ייבום וחליצה,14 הולדה ולידה ועוד. טור חושן משפט – כולל דיני ממונות, מקח וממכר ועניינים שבין אדם לחברו. טור זה פותח בהרכב בתי המשפט, סדרי הדין ודיני הראיות, ומסיים בהלכות נזיקין: גניבה, גזילה, וחבלה. רוב הדינים וההלכות בשולחן ערוך תואמים את פסקי רמב"ם בספרו מִשְׁנֵה תורה, שנכתב כ-450 שנה קודם לכן והיה ספר הקודיפיקציה הראשון של ההלכה היהודית אחרי התלמוד. מן הפוסקים הספרדים שקדמו לו15 – התבסס קארו בראש ובראשונה על רמב"ם, שהיה בעיניו גדול הפוסקים. השפעתו של מִשְׁנֵה תורה על שולחן ערוך ניכרת גם בלשון ובסגנון: כשליש מן הניסוחים בשולחן ערוך לקוחים – כמעט כלשונם – מתוך מִשְׁנֵה תורה, עם קיצורים ובהשמטת הנימוקים וההסברים שמביא רמב"ם.16

מפה על שולחן ערוך

בזמן שר"י קארו ישב בצפת וכתב את שולחן ערוך על פי ספר הטורים – חי בקרקוב שבפולין ר' משה איסרליש וכתב פירוש משלו לספר הטורים – "דרכי משה". קארו סיכם בספרו את הדינים על פי הלכות ספרד ומנהגיה, ואילו איסרליש סיכם בספרו את ההלכה האשכנזית ומנהגיה. עם פרסומו של השולחן ערוך החליט איסרליש לתמצת את ההלכה האשכנזית ולהוסיף לכל סעיף בספרו של קארו הערות, השגות ותוספות בהתאם לדינים ולמנהגים של יהדות אשכנז. ובכך כאילו פרס "מפה" אשכנזית "על גבי השולחן ערוך הספרדי".17 כל ההערות והתוספות של איסרליש נדפסו באות שונה, כדי להבחין בינם ובין המקור הספרדי, וכל הערה נפתחה במילה "הגה", שבאה לציין כי הדברים הם הגהה ותוספת. המהדורה הראשונה המשולבת של השולחן ערוך הספרדי והמפה האשכנזית נדפסה בקרקוב בשנת 1570–1571, כחמש שנים לאחר הדפסתו הראשונה של השולחן ערוך בוונציה.

השפעה והתקבלות

שולחן ערוך – השפעתו ומעמדו ביהדות

שולחן ערוך – עם תוספת המפה – התקבל בכל קהילות ישראל כספר פסיקה "הלכה למעשה" החל בסוף המאה ה-16, ובמהלך השנים "נוצרה זהות בין השולחן ערוך לבין האורתודוקסיה". אך בתחילת המאה ה-19, עם צמיחתה של תנועת הרפורמה, התפתחו גישות אחרות להלכה ולאורח החיים היהודי המסורתי, והשולחן ערוך "היה לסמל נערץ ומוכפש כאחד בעת ההתנגשות בין זרם האורתודוקסיה לזרם הרפורמה".18 בקרב היהדות האורתודוקסית המשיך השולחן ערוך לשמש נקודת מוצא ובסיס לרוב החיבורים ההלכתיים, שהשתמשו בשמו –לעתים בשינוי קל – ככותרת.19 ספר ההלכה המקובל בימינו בקהילות אשכנז – "משנה ברורה"20 – אינו אלא פירוש והרחבה לחלק הראשון (אוֹרַח חיים) של השולחן ערוך. ספר הדינים הנפוץ ביותר בקהילות אשכנז הוא "קיצור שולחן ערוך" – סיכום החלק הראשון (אוֹרַח חיים) של השולחן ערוך, ומכאן כינויו – "קיצור".21 פוסק בן ימינו שדבק בשולחן ערוך ובהלכותיו של "מרן המחבר" – הוא הרב עובדיה יוסף, הקובע כי "הנה ידוע שבכל דיני איסור והיתר קיבלנו עלינו הכרעת מרן השולחן ערוך רבנו הגדול מהר"י (=מורנו הר' יוסף קארו), אשר מלך מלכי המלכים חפץ ביקרו".22 גם כ-350 שנה לאחר כתיבתו ממשיך השולחן ערוך לעורר עניין – ולא רק בעולם היהודי. בשנת תשס"ה – 2005 זכה הספר לפרסום בלתי צפוי בתקשורת, לאחר שהתובע הכללי של רוסיה, ולדימיר אוסטינוב הורה לחקור אם יש בספר השקפות גזעניות ודברי הסתה כנגד לא-יהודים, ואם כן – לשקול להוציא את היהדות מחוץ לחוק. הסיפור עורר הדים – אך הסתיים (בשלב זה) בטוב: תיק החקירה נגד השולחן ערוך נסגר…23

לקריאה נוספת

גרסה מלאה של השולחן ערוך, כולל אפשרות חיפוש – באתר חב"ד.

שולחן ערוך, חלק א – אוֹרַח חיים, מפוסק ומבואר – באתר אוניברסיטת בר אילן .

אמר מאת ח"ז הירשברג,  מפעלו בהלכה של מרן יוסף קארו – באתר דעת.

קטעים ממאמרו של שמואל חגי על פרשני השולחן ערוך – באתר דעת.

מאמר מאת יהושע הורוביץ, השולחן ערוך והרמ"א – באתר דעת.

מאמר של משה צדוק, השולחן ערוך ויהדות תימן – באתר דעת.

מאמר של מרדכי פוגלמאן, פסקי הלכות עד לשולחן ערוך, העוסק בכל הפוסקים מתקופת המשנה והתלמוד ועד השולחן ערוך – באתר דעת.