תלמוד בבלי

< 1 דקות

כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים
לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח
אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים
אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך שנאמר (שמות כב, כ) וגר לא תונה ולא תלחצנו:

גמ'

ת"ר (ויקרא כה, יז) לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר
אתה אומר באונאת דברים או אינו אלא באונאת ממון
כשהוא אומר (ויקרא כה, יד)וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך הרי אונאת ממון אמור
הא מה אני מקיים (ויקרא כה, יז) לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים
הא כיצד אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים
אם היה בן גרים אל יאמר לו זכור מעשה אבותיך
אם היה גר ובא ללמוד תורה אל יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה
אם היו יסורין באין עליו אם היו חלאים באין עליו או שהיה מקבר את בניו אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חביריו לאיוב (איוב ד, ו) הלא יראתך כסלתך תקותך ותום דרכיך זכר נא מי הוא נקי אבד
אם היו חמרים מבקשין תבואה ממנו לא יאמר להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר מעולם
ר"י אומר אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים שהרי הדבר מסור ללב וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך
א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו (ויקרא כה, יז)ויראת מאלהיך וזה לא נאמר בו ויראת מאלהיך
ור' אלעזר אומר זה בגופו וזה בממונו
רבי שמואל בר נחמני אמר זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון
תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים
א"ל שפיר קא אמרת דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חוורא

מתוך: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא דף נח.

 

מתוך אתר ויקיטקסט הטקסט מוגש בכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה 3.0


דפי התלמוד הבבלי מאגדים דיונים, ויכוחים ואירועים בני מאות שנים ובאופן פלאי הדף האילם לא נטל מהם את חיותם אלא להיפך, הוא החייה אותם שוב ושוב לאורך הדורות.

רקע

הומור, משפט, פילוסופיה, ספרות, הווי ועוד. התלמוד הוא מעין שוק ססגוני, כשאתה מביט עליו ממעוף הציפור אתה לרגע שוכח שמדובר ביצירה ספרותית. קשה לקטלג את יצירת התלמוד תחת הגדרה של ז'אנר ספרותי מסוים. דפי התלמוד מאגדים דיונים, ויכוחים ואירועים בני מאות שנים ובאופן פלאי הדף האילם לא נטל מהם את חיותם אלא להפך, הוא החייה אותם שוב ושוב לאורך הדורות. על מנת לגשת לדף התלמודי נדרש הקורא בן ימנו לחצות מחסומים של שפה וסגנון, אבל המאמץ משתלם – כניסה לעולם התלמוד היא כניסה לארץ פלאות חיה ותוססת שהיא בעצם ערש תרבותנו.

צוות תרבות il

* * *

תקציר

המושג תלמוד כולל שני תלמודים: התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי, ושניהם נוצרו במאות 3 – 5 לספירה בשני מרכזים – בבל וישראל. שני התלמודים מבוססים על המשנה, אך שלא כמוה הם נכתבו בעיקר בארמית1(ולא בעברית). התלמוד הבבלי זכה למעמד הבכורה, והוא נחשב "לספר היותר חשוב בתרבות היהודית… חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל",2 "מפעל איתנים אינטלקטואלי" של מאות אמוראים שפעלו בבבל ובארץ ישראל במשך כשלוש מאות וחמישים שנה. התלמוד הבבלי כולל דיונים על המשנה, והוא "הסמכות הפרשנית המוסמכת, המרחיבה והיוצרת של משנת ר' יהודה הנשיא".3 לטקסט התלמודי שני היבטים: היבט משפטי הבא לידי ביטוי בדיונים הלכתיים, מנומקים בהרחבה, ובהם טיעונים וטיעוני נגד, ויכוחים ומחלוקות; והיבט ספרותי כללי, בעל "מגמות אמוניות, אתיות וחינוכיות"4 ובו מדרשי אגדה רבים ותיאורים מחיי היום-יום. התלמוד נקרא גם גמרא ,5 והתלמוד כולו נקרא גם ש"ס – שישה סדרים (=חלקים).6

התלמוד הבבלי – רקע

במאות 3 – 5 היו יהודי בבל התפוצה היהודית החשובה ביותר, "מרכז הכובד של חיי האומה". השלטון הפרתי-הפרסי אפשר להם לנהל חיים עצמאיים ולפתח "סדרי משפט וחברה וחיי תרבות" במידה שלא הייתה קיימת בתפוצות האחרות. בתחילת המאה ה-3 חזר מארץ ישראל לבבל האמורא אבא אריכא, הידוע בכינויו רב, והביא אתו את המשנה ואת דרכי לימודה.7 הוא הקים את ישיבת סורא וגרם למפנה "בחיי התרבות, המשפט וההלכה של יהדות בבל". בד בבד התפתח בבבל עוד מרכז תורה – ישיבת נהרדעא בראשותו של שמואל, ועם חורבן העיר נהרדעא ירשה ישיבת פומבדיתא את מקומה של ישיבת נהרדעא. בבבל קמו גם ישיבות אחרות, ישיבות סורא ופומבדיתא "היו לבית היוצר של חיי הרוח", והדיונים שהתנהלו בהן בשעת לימוד המשנה היו הבסיס לתלמוד הבבלי. ראשי ישיבות אלו היו מחשובי האמוראים הנזכרים בתלמוד הבבלי: מהראשונים – רבושמואל, אביי ורבא שדבריהם "ממלאים את התלמוד הבבלי"8 – ועד לרב אשי, עורכו הראשי.

רעיונות מרכזיים

התלמוד הבבלי – מבנה ותוכן

כאמור, מבנה התלמוד מבוסס על מבנה המשנה, ומכאן חלוקתו למסכתות: התלמוד הבבלי כולל שלושים ושבע מסכתות, ובהן כל המסכתות לארבעה משישה סדרי המשנה (ש"ס) – מועד, נשים, נזיקין וקודשים – ומסכת אחת בלבד לכל אחד משני הסדרים – זרעים וטהרות9 כל מסכת בתלמוד הבבלי מחולקת לפרקים, ובכל פרק סוגיות רבות ושונות. בדרך כלל סוגיה תלמודית קלסית פותחת בציטוט מן המשנה.10 אחרי הציטוט באות על פי רוב שאלות הנוגעות לה, כגון: מנין למדו התנאים עניין זה? האין הוא סותר הלכה שנקבעה במקור אחר?11 מה עוד אפשר ללמוד ממשנה זו?12 האמוראים מנסים להשיב על שאלות כאלה ועל שאלות אחרות, לפרש מילים ומונחים הנזכרים בדברי התנאים, לנמק את ההלכות הנזכרות במשנה, להגדיר איסורים וחיובים, ליישב סתירות ועוד13. כאמור, החלק של התלמוד הכולל את דברי האמוראים בלי המשנה נקרא גמרא. בדיונים ההלכתיים בתלמוד יש טיעונים וטיעוני נגד – מעין פרוטוקול של משא ומתן בין האמוראים בסוגיות הנדונות. עם זאת, לעתים קרובות אין בתלמוד הכרעה הלכתית, וספרי ההלכה שנתחברו בדורות שאחריו (דוגמת משנה תורה, שולחן ערוך) נועדו להשלים את החסר ולהציג דינים והלכות פסוקות על בסיס התלמוד הבבלי. כאמור, הטקסט התלמודי הוא טקסט משפטי והלכתי מעיקרו, אך לא כולו כזה: התלמוד הבבלי משקף גם את "תחומי ההגות והחיים של העם"14 ויש בו גם תכנים ספרותיים: "כרבע מן החומר שבתלמוד הבבלי… שייך מבחינת תוכנו לתחום האגדה". 15יש בו דרשות והרחבות סיפוריות על סיפורי המקרא, סיפורים על אישים ועל דמויות מתקופת המשנה והתלמוד, חומר הגותי לא-הלכתי בנושאים תאולוגיים ודתיים (דוגמת ימות המשיח, יחסי אדם ואלוהיו) וכן משלים, אמרי חוכמה ופתגמים.16

עריכת התלמוד

התלמוד הבבלי נוצר והתגבש בישיבות סורא ופומבדיתא בידי אמוראי בבל במאות 3 – 5 לספירה, אך הוא כולל גם מדבריהם של אמוראי ארץ ישראל.17 עורכו הראשי היה רב אשי, ראש ישיבת סורא בשנים 371 – 427 לספירה, אך הוא נחתם לאחר מכן: יש הסבורים כי "חתימתו הסופית" של התלמוד נעשתה במאה החמישית בידי רבינא, האמורא האחרון בישיבת סורא, וזאת גם התפיסה המסורתית.18 לפי חוקרי התלמוד, עבר התלמוד הבבלי "כמה וכמה שלבי סידור ועריכה"19 עד שהגיע לנוסח שבידינו, והוא "אינו כולו מעור אחד",20 והמסכתות "אינן מעריכה אחת ומזמן אחד, [אלא] כל מסכת היא יחידה בפני עצמה ואינה תלויה בחברתה…"21 להערכתם, התלמוד הבבלי לא נחתם בימי האמוראים אלא בימי הסבוראים, "אי שם" במאה השישית לספירה.22 לאחר שהתלמוד נחתם הוא התקבל ונעשה מחייב מבחינה הלכתית בכל תפוצות ישראל, ואף נקבע שאין לערער על סמכותו.23

השפעה והתקבלות

פרשנות התלמוד ולימודו

לימוד התלמוד הבבלי אינו מבוסס רק על הטקסט התלמודי אלא גם על "פרשניו המרובים לדורותיהם". שלא כבפרשנות המקרא המשמשת כלי עזר "להבנת הכתוב", פרשנות התלמוד "כותבת, למעשה, מחדש את התלמוד עצמו על פי דרכה, בכיוונים שונים", המכתיבים לעתים קרובות "הלכה 'תלמודית' חדשה".24 לתלמוד נכתבה פרשנות ענפה במהלך הדורות ובמרחב התפוצות. רש"י, "גדול מפרשי התלמוד" פירש את רוב התלמוד הבבלי ואולי אף את כולו – אך "לא הכול הגיע לידינו". על דעת לומדי התלמוד באשר הם, "מאז ועד היום", זכה פירוש רש"י "למעמד מיוחד על פני יתר פרשני התלמוד, לזמניהם ולמקומותיהם" – ואין לומד המעלה על דעתו לימוד גמרא "בלא פירוש רש"י שעליה".25 הפרשנים העיקריים שבאו אחריו נקראים "ראשונים", ובהם "בעלי התוספות" ורמב"ן, לצד פרשנים רבים מאוחרים מהם (הנקראים: "אחרונים"). ויש גם פירושים העוסקים בעיקר באגדות שבתלמוד הבבלי.26 בימינו תרגם הרב עדין שטיינזלץ (אבן ישראל) את התלמוד הבבלי כולו לעברית וגם ניקד ופיסק את הטקסט והוסיף ביאורים ומידע קצר.27 מאז תקופת הגאונים 28 התלמוד הבבלי הוא הטקסט העיקרי שנלמד בישיבות, ובכלל זה בישיבות התיכוניות בימינו, המשלבות לימודי קודש עם שאר מקצועות הלימוד המקובלים במערכת החינוך הממלכתית. בתחילת המאה העשרים הוקמה מסגרת לימודית כלל עולמית מיוחדת של לימוד הדף היומי בתלמוד הבבלי.29 במסגרת זו לומדים יהודים מכל הקהילות בעולם דף אחד מן התלמוד הבבלי בכל יום, לפי סדר שנקבע מראש, ובתום שבע שנים וחצי (בערך) כל משתתף מסיים ללמוד את 2,711 דפי התלמוד הבבלי. בשנת תשס"ה (2005) הסתיים המחזור האחד עשר של הדף היומי, למרות ההפסקה בלימוד בזמן השואה, ומעריכים כי השתתפו בו אלפי קבוצות לימוד בכל רחבי העולם.

דפוס התלמוד הבבלי

ההדפסה הראשונה (והחלקית) של התלמוד הבבלי הייתה באיטליה, בבית הדפוס בעיר שונצינו בשנת גמר"א – 1484. המהדורה השלמה הראשונה של התלמוד הבבלי – כולל פירוש רש"י ובעלי התוספות – הודפסה בפעם הראשונה בשנים 1520 – 1523 בדפוס דניאל בומברג 30 בוונציה שבאיטליה, והייתה בה החלוקה לדפים ולעמודים. את צורתו הסופית של התלמוד קבע מדפיס נוצרי אחר מוונציה, המדפיס יושטיניאן, בין השנים 1546 – 1551. יושטיניאן הסתמך על מהדורת הדפוס השנייה של בומברג והוסיף לה עזרים חשובים, כגון מראי מקום ליד פסוקים מן התורה השזורים בטקסט התלמודי. מהדורה ידועה ויהודית מן המאה התשע עשרה היא המהדורה של האלמנה והאחים ראם. היא יצאה לאור בפעם הראשונה בשנים תר"ם – תרמ"ו (1880 – 1886), וידועה גם בשם "דפוס וילנה".31 במהדורות המודפסות של התלמוד הבבלי, פירוש רש"י מוצג בשוליים הפנימיים של כל עמוד, ופירושיהם של בעלי התוספות – בשוליים החיצוניים. עקב טעויות מעתיקים בתקופה שקדמה לדפוס, נפלו שיבושים בנוסח המקורי של התלמוד, ופרשנים וחוקרי תלמוד ניסו להגיה ולתקן את השיבושים האלה.32 במהדורות החדשות של התלמוד הבבלי, דוגמת מהדורת שטיינזלץ, שוחזרו גם מדרשי אגדה – בעיקר מדרשים הנוגעים לישו הנוצרי שהשמיטו צנזורים נוצריים במהלך הדורות – לצד ביטויים שנאסרו בשעתם בכתיבה, כגון: משומד, כומר.

לקריאה נוספת

 

  1. אוצר כתבי יד תלמודיים – מבחר של כתבי יד ונוסחים של התלמוד – באתר הספרייה הלאומית.מאמר של בנימין דה פריז, "עריכת התלמוד", המציג גישות אחדות של החוקרים לתהליך העריכה של התלמוד, לזהות העורך, לסתירות ולכפילויות ועוד – באתר דעת.הטקסט המלא של התלמוד הבבלי – באתר מקראנט.מאמר של יפה זלכה, "סיפורי מעשי חכמים בתלמוד ובמדרש" – באתר דעת.

    על שרפת התלמוד בפריז בשנת 1244 במאמר של יוסף נדבה, "גזרות על ספרים עבריים" – באתר דעת.

    דברי רמב"ם על התלמוד בפירושו למשנה – באתר דעת.

    מילון מונחי התלמוד מאת עמירם דומוביץ – באתר דעת.

    שיעורים מוקלטים של הדף היומי בתלמוד הבבלי.