גישות שונות כלפי הגר

עבודה בנושא השוואה של גישת הרמב"ם ורבי יהודה הלוי כלפי הגר.

< 1 דקות

מקרה מבחן – גיור - הצטרפות לעם ישראל

בתחילת הפרק למדנו את דברי הרמב"ם במשנה תורה 'כיצד מקבלין גרי צדק?'  אח"כ למדנו את המשנה ממסכת ביכורים וראינו מהם השינויים שצריך לעשות הגר כאשר הוא מביא ביכורים וכאשר הוא מתפלל. המשנה קובעת שהגר מביא ביכורים ואינו קורא כי אינו יכול לומר "אשר נשבע ה' לאבותינו". לא כולם מסכימים עם העמדה הזו ובתלמוד יש דיון מחודש בסוגיה הזו.

בתלמוד הירושלמי (ראה מושג בעמ' 43) במסכת ביכורים כתוב:

שנינו בשם רבי יהודה (למדנו מדברי רבי יהודה) =רבי יהודה מתנגד למה שנאמר במשנה ואומר שגר מביא ביכורים _______________. רבי יהודה מנמק את דעתו בעזרת ביטוי מהפסוק בבראשית י"ז:5 "אב המון גויים נתתיך" לפי דבריו, אלהים מכנה את אברהם אב ____________________________. בדעתו של רבי יהודה תומך גם רבי ______________ בן לוי שאמר "הלכה כרבי ______________" ומסופר שהגיע מקרה לפני רבי יהושע בן לוי

שאלו אותו: האם גר צריך לקרוא כאשר הוא מביא ביכורים?

אמר רבי יהושע בן לוי: ______________ כפי שאמר רבי יהודה.

לסיכום ראינו בתלמוד דעה ___________________ לדעת המשנה.

לפי המשנה הגר מביא ___________________ שכן אין לו קשר משפחתי ליהדות. ולפי התלמוד הגר מביא ______________.

בהמשך הפרק אנחנו נתקלים בשתי דעות לגבי הגרים:

דעה ראשונה: הגר הוא יהודי לכל דבר ואומר ועושה כל מה שעושים יהודים שנולדו יהודים.

דעה שניה: הגר הוא יהודי אך אינו שווה מעמד ליהודי מלידה ולא יוכל להגיע לעולם למדרגת יהודי מלידה.

על מנת לדעת מי נוקט באיזו עמדה נקרא שני קטעים; תשובת הרמב"ם לרבי עובדיה הגר ודברי ריה"ל מספר הכוזרי.

הרמב"ם – תשובה לרבי עובדיה הגר

רבי עובדיה הגר שאל את הרמב"ם: האם כאשר גר מתפלל ומגיע לביטוי "אלהי אבותינו" או "שעשה ניסים לאבותינו" עליו לשנות את נוסח התפילה?

תשובת הרמב"ם: עליך לומר את כל הברכות ___________________ ואל לך לשנות. עליך להתפלל כמו כל אדם ____________________. הרמב"ם מנמק את דעתו בעזרת הסיפור על אברהם אבינו שהכניס רבים תחת כנפי השכינה, זאת אומרת _____________________________________________________________________________________________

לכן כל מי שמתגייר הוא כמו ______________________________ והוא נחשב כבנו של _________________________. לכן גר יכול להגיד "אלהינו ואלהי אבותינו" שכן _________________________הוא אביו.

הרמב"ם מסייג את דעתו בקשר לשתי ברכות:

א) ______________________________________________________________

ב) ______________________________________________________________

ואומר שאם הגר רוצה לשנות את הברכות האלו __________________________ ואם לא ________________________________. הסיבה שהגר יכול לא לשנות את הברכות היא שכאשר הוא נכנס תחת כנפי השכינה כאילו _____________________________________.

ענו על השאלות הבאות:

1) דעתו של הרמב"ם מתאפשרת בגלל הדבר שלדעתו הוא החשוב ביותר ביהדות. מהו אותו מעגל וכיצד הוא מסביר את דעת הרמב"ם? ______________________________________________________________________________________________

2) לאיזו דעה קרובה דעתו של הרמב"ם לזו של המשנה או לזו של התלמוד? הסבירו ______________________________________________________________________________________________

 

ריה"ל – ספר הכוזרי

מלך כוזר הבין מריה"ל שהדבר החשוב ביותר ביהדות הוא השייכות המשפחתית (מעגל המשפחה) לכן מטריד אותו המצב של מי שמצטרף ליהדות במהלך חייו – גר.

מלך כוזר: מה מעמדו של מי שלא נולד יהודי ואין לו קשר משפחתי ליהדות אך הוא הצטרף ליהדות על ידי גיור?

החבר (תשובתו של ריה"ל): כל מי שמצטרף אל היהודים יקבל ___________ כמו שמטיב אלהים עם ________________ למעשה הגר הוא שווה זכויות. אבל לא יהיה _______________ ליהודים. השוני בין יהודי מלידה ובין גר נובע לדעת ריה"ל מכך שרק היהודים מחוייבים ב_________________ ואילו שאר העמים והאנשים לא מחוייבים לקיים את מה שכתוב בתורה. אילו כולם היו מחוייבים לתורה כולם היו אותו דבר ולא היה הבדל בין _____________________________. כאשר ה' הוציא את ישראל ממצרים ונתן להם את התורה בהר סיני נוצר ____________________ בינו בין _______________________ התחברות זו עוברת למעשה בתוך ה_____________________ מאב לבן והופכת אותנו ל________________________________.

ענו על השאלות הבאות:

1) דעתו של ריה"ל מתאפשרת בגלל הדבר שלדעתו הוא החשוב ביותר ביהדות. מהו אותו מעגל וכיצד הוא מסביר את דעת ריה"ל? __________________________________

____________________________________________________________________

2) לאיזו דעה קרובה דעתו של ריה"ל לזו של המשנה או לזו של התלמוד? הסבירו ________________________________________________________________________________________________________________________________________

לסיכום:

הדעה הראשונה שהצגנו בעמוד הראשון מתאימה לדעתו של __________________________

הדעה השניה שהצגנו בעמוד הראשון מתאימה לדעתו של ___________________________

להורדה והדפסת דף העבודה