דורות האמוראים בארץ ישראל ובבבל

טבלה ובה רשימה של דורות האמוראים בבבל ובארץ ישראל.

< 1 דקות

הדור אמוראי ארץ ישראל אמוראי בבל
ראשון (220-260) 
רבי חייא, בר קפרא, רבי חנינא בר חמא, רבן גמליאל בר רבי, רבי שמעון בר רבי, רבי ינאי, רבי הושעיה, רבי יהושע בן לוי
רב, רב אסי, רבה בר חנא, רב שילא, שמואל
שני (260-290)  רבי יהודה נשיאה, רבי יוחנן, רבי יוסי בר חנינא, רבי שמלאי, רבי שמעון בן לקיש (ריש לקיש) רב הונא, רב יהודה, רב כהנא, רבה בר אבוה 
שלישי (290-330) רבי אבהו, רבי אלעזר בן פדת, רבי אמי, רבי אסי, רבי יהודה נשיאה השני, רבי זידא רב המנונא, רב חסדא, רבה, רב יוסף, רב נחמן, רב ששת, עולא, רבה בר בר חנה 
רביעי (330-360) רבי ירמיה, רבי יונה, רבי יוסי, רבי אחא, רבי חגי  אביי, רבא, רמי בר חמא, רב נחמן בר יצחק, רב אדא בר אהבה, רב דימי, רבין 
חמישי (360-400) רבי מנא, רבי יוסי בר אבין, רבי יוסי בר זבדא, רבי תנחומא, רבי ברכיה  רב פפא, רב הונא בן רב יהושע, רבינא, רב זביד 
שישי (430-400) רב אשי, רב הונא בן רב נתן, אמימר, מר זוטרא, רב יימר, מירימר 
שביעי (430-470) מר בר רב אשי, רב אחא בן רבא, רבינא, רפרם