המשנה ביומא בהקשרה בפרק המשניות

דיון במשנה ביומא בהקשר של כל פרק המשניות (יחיד וחברה, עמ' 30)

< 1 דקות

המשנה שהובאה בספר הלימוד היא חלק מהמשניות האחרונות במסכת יומא. מסכת זו עוסקת בשבעת הפרקים הראשונים שלה בפעילות שהתרחשה בבית המקדש ביום הכיפורים. הפרק האחרון מוקדש ליום הכיפורים במנותק מהמקדש, אם כי ניתן לראות גם במשניות האלו חיבורים לעולם המקדשי. פרק המשניות פותח בהגדרות העינוי ביום הכיפורים ומתייחס בעיקר לתחום של איסורי אכילה ושתייה (משניות א-ו). משנה ז' היא נספח של המשניות הקודמות והיא מדברת על ההיתרים שנובעים מפיקוח נפש.
משניות ח-ט באותו פרק עוסקות בכפרה ובתשובה, שביום הכיפורים שלנו תופסות משמעות נרחבת יותר משתופסות הפעילויות שמתוארות בפרקים א-ז במסכת. כפי שמתאר המדריך למורה, המשניות מתארות את הדרכים השונות לכפרה על העברות שהאדם עשה ואת הדרגות השונות בכפרה.

משנה ח

חטאת ואשם ודאי מכפרין.

מיתה ויום הכפורים מכפרין עם התשובה.

תשובה מכפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה.

ועל החמורות הוא תולה עד שיבא יום הכפורים ויכפר.

משנה ט

האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה.

אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר.

עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר.

עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה חברו.

את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה "מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו"

עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר.

עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו.

אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין? מי מטהר אתכם? אביכם שבשמים

שנאמר "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם".

ואומר "מקוה ישראל ה'" – מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל.

ביטוי גרפי של שתי המשניות האחרונות ניתן לראות בעיבוד על פי החזרה של המילים בקטע (השימוש הוא בתוכנת http://www.wordle.net). קל לראות שהמילה המשמעותית היא 'הכפורים' כלומר, יום הכיפורים, שלכאורה הכפרה יכולה גם בלעדיו, משמעותי ונוכח. גם המילים העבירות והמכפר משמעותיות מאוד.