הערכה חלופית – אדם בצלם

למידה והערכה חלופית על הפרק האחרון של הספר "ובחרת בחיים" - הפרק "אדם בצלם".

< 1 דקות

ספר הלימוד: "ובחרת בחיים – ערך חיי אדם בתרבות ישראל"

פרק: אחרון – "סוף דבר: אדם בצלם"

נושא וטקסטים: הפרק "אדם בצלם" נחלק לשלושה חלקים:

חלק א': "בצלם אלוהים ברא אותו"

6 תשובות שונות לשאלה מהו צלם אלוהים שבאדם, ומדוע אנשים חושבים שלאדם יש ערך מיוחד ומאפיינים שונים משאר בעלי החיים.

"כי בצלם אלוהים ברא את האדם":

 1. השכל והידיעה הם צלם אלוהים שבאדם (רמב"ם).
 2. יכולת שיפוט מוסרי – האדם מבחין בין טוב לרע (ספורנו).
 3. ישנה ציפייה מהאדם שיזכור כי איננו חיה הפועלת רק על פי אינסטינקטים הישרדותיים (ברדייב).
 4. האדם שונה משאר עולם החי גם ביכולתו ליצור, לבנות, לזרוע ולנטוע (דונולו).
 5. מכיוון שאנחנו בעצמינו בני אדם יש לנו אינטרס לשמור על המין האנושי ולכן להחשיב את ערך חיי האדם (אפשר אולי לפרש זאת כך: יש לנו אינטרס לשמור על פרטי הקבוצה אליה אנחנו משתייכים) (הוגה מודרני).
 6. השיר של יהונתן גפן, המובא בראש הפרק, מציג עמדה שלפיה "צלם אלוהים" עשוי לעורר פחד דווקא מהיכולת ההרסנית שבאדם, או פחד מפני גודל האחריות שנובעת מההשוואה. "בצלמו ובדמותו…אלו הן אולי שתי המילים המפחידות ביותר בשפה העברית".

חלק ב': "...לפיכך נברא האדם יחידי" - ערכו וייחודו של כל אחד ואחת מבני האדם

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו – כל אדם זכאי להגנה על חייו, גופו, חירותו וכבודו.

המשנה: מסכת סנהדרין, פרק ד' משנה ה': הייחודיות של דיני נפשות

יש להיזהר מאד בעדות בדיני נפשות. אם יורשע אדם חף מפשע ויוצא להורג העד יהיה אחראי למותו. מצד שני, חשוב להביא את הרוצחים לדין כי הרוצח הורג לא רק את האדם עצמו, את הקורבן, אלא את כל האנשים שהיו יכולים להיות צאצאיו. המשנה מוסיפה כי דמו של הבל היה מושלך על העצים והאבנים ומסמל בכך כי מעשה הרצח לכלך את העולם.

בתורה כתוב כי בניגוד ליתר בעלי החיים שנבראו "למינהו" – זנים וגזעים שונים של כל חיה, האדם נברא יחידי – זוג אנשים, אדם וחווה, שרק מהם התחיל המין האנושי. לפי המשנה דבר זה בא ללמדנו כי כל אדם שקול לעולם ומלואו, שבני האדם שווים, שיש רק אל אחד, את ייחודה של הבריאה ע"י אלוהים – כולם שווים אך יחד עם זאת כל אחד שונה מרעהו, ויש לכבד שונות זו, ואת מקומו המיוחד של כל אחד מאיתנו בעולם.

סולובייצ'יק – אין תחליף לאף אדם.

חשוב לראות כיצד כל אחד ואחד מהערכים הללו עונה לשאלה של חז"ל: מדוע נברא האדם יחידי?

חלק ג: "הזהו אדם?"

ניסיון להבין מה נותר אנושי במקום שבו מוחקים כל דבר מזהותך. פרימו לוי מתוך "הזהו אדם", דן פגיס "עדות".

טקסטים נוספים: ציטוטים מתוך הקוראן, חוברת על מוסלמים חסידי אומות העולם.

סוג הפעילות: עבודה עיונית שיש בה חלק יצירתי.

משקל מומלץ בהערכה: (מתוך 100% ציון בי"ס ליחידת הלימוד) 30%.
(הערה: הצעה זו להערכה חלופית היא מודולרית וניתן לתת חלקים ממנה, כמובן עם פחות משקל בציון).

רציונל: מטרת העבודה היא העמקה בטקסטים הנלמדים בפרק ויישום בדרכי ביטוי אחרות – טקסטים אחרים ויצירת אמנות. מאחר שפרק זה אוניברסלי ביותר בחרנו להפגיש את התלמידים עם טקסטים דומים מתרבות ערב.

מבנה התכנית (תובא במלואה בהמשך):

יש לחלק את הפרק לשלושת חלקיו ובתום כל פרק לתת לתלמידים את המשימה הלימודית.

חלק ראשון: "בצלם אלוהים ברא אותו" – משימה קצרה (שלוש שאלות עיוניות קטנות).

חלק שני: "לפיכך נברא האדם יחידי" –

 • לימוד המשנה המרכזית בפרק באמצעות דף העבודה "לפיכך נברא האדם יחידי" – קובץ וורד.
 • לאחר הלימוד בכיתה – שאלות לסיכום ושאלות השוואה לקוראן. בחלק זה יש גם אפשרות לעבודה יצירתית לסיכום שני החלקים הראשונים של הפרק.

חלק שלישי: "הזהו אדם?" – שתי שאלות עיוניות ואפשרות להעשרה.

מיומנויות נרכשות ומיומנויות נבדקות:

הבנת הנקרא, הכללה, הפשטה, הסקת מסקנות, יצירתיות, יכולת ניתוח, יכולת רפלקטיבית, הבעה בכתב.

לוח זמנים:

מתייחס לכל אחד מחלקי הפרק בנפרד:

חלק ראשון – "בצלם אלוהים ברא אותו"

 • שאלות סיכום ורפלקציה – שיעור אחד.

חלק שני – "לפיכך נברא האדם יחידי"

 • לימוד המשנה – שיעור כפול בכיתה.
 • שאלות עיונית – שיעור אחד.
 • החלק היצירתי – לבקש להגיש לאחר שבוע.

חלק שלישי – "הזהו אדם?"

 • שאלות א'-ב' – לבקש להגישן לאחר שבוע.
 • שאלה ג' – העשרה – אם בוחרים – שבוע נוסף.

תיאור הפעילות:

חלק ראשון: "בצלם אלוהים ברא אותו" (עמ' 256-252)

מהו "צלם אלוהים" שבאדם?

 1. הציגו והסבירו ארבע תשובות שונות מהפרק.
 2. מהי העמדה המקובלת עליכם ומדוע? הסבירו.
 3. האם, לדעתך, יש משמעות לבריאת האדם בצלם גם לאתאיסט? נמק.

חלק שני: "לפיכך נברא האדם יחידי" (עמ' 259-256)

* את המשנה הארוכה (משנה מסכת סנהדרין פרק ד משנה ה) המובאת בחלקו השני של הפרק אנחנו מציעים ללמד בכיתה בעזרת דף העבודה המצורף.

שאלות לעבודה לאחר לימוד המשנה, מסכת סנהדרין פרק ד' משנה ה':

 1. למה מתכוונת המשנה בכך שאומרת כי "האדם נברא יחידי"? במה שונה בריאת האדם מבריאת יצורים אחרים?
 2. ציינו שלושה ערכים שהמשנה לומדת מכך שכתוב בתורה שהאדם נברא יחידי, והסבירו כיצד ערכים אלה נובעים מתפיסה זו.
 3. איזה מהערכים בא לידי ביטוי בדבריו של סולובייצ'יק בעמ' 259? הסבירו.
 4. הרעיון שערך חיי האדם שקול לכל העולם כולו הוא אוניברסאלי, ועל כן יש להניח שקיים גם בתרבויות אחרות. ואכן, גם בקוראן מופיע רעיון דומה: "איש כי יכה נפש אחת … ייחשב לו כאילו המית את כל בני האדם; ואיש כי יחיה נפש אחת כאילו החייה את כל בני האדם". (קוראן סורה 5).
  מה ניתן ללמוד מכך שרעיון זה מופיע גם בקוראן?
 5. ايها الناس وانا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
  מתוך הקוראן, סורת אלחוג'ראת (החדרים) פסוק 13.
  תרגום 1: הוי בני האדם – אני בראתי אתכם מזכר ונקבה וחילקתי אתכם לעמים ושבטים למען תכירו זה את זה.
  תרגום 2: בני אדם! אנחנו בראנוכם מאיש אחד ומאשה אחת, ונפרידכם לגויים ולשבטים למען תאהבו איש את אחיו; (תרגום הרמן [צבי חיים] רקנדורף)
  הקוראן מלמד אותנו ערך נוסף לערכים המובאים במשנה, לכך שהאדם נברא יחידי.
  מהו הערכים הנוספים לפי שני התרגומים שלפניכם?
  הערה מתודית: כדאי לדון בשאלה זו בכיתה – לדייק בכך שהקוראן מכוון לאהבה או להיכרות עם בני העמים השונים, וכן כי החלוקה לעמים היא רצונו של האל. לפי קטע זה בקוראן, האל מעוניין בכך שיהיו קבוצות אתניות שונות.
  * נקודה חשובה נוספת לדיון היא שבכל דת ישנן מגמות פרטיקולריות, שמעדיפות את בני הדת הזאת, אך בכל דת ישנן מגמות אוניברסליות!! וכל אדם בכל דת צריך לבחור עם אילו מגמות הוא מזדהה. האסלאם, כמו היהדות, איננו מקשה אחת.
 6. חלק יצירתי:
  אפשרות א': חישבו על דרך אומנותית המבטאת את ההשקפות השונות ל"צלם אלוהים" והציגו אותה.
  אפשרות ב': בחרו תמונה או פסל המייצגות לדעתכם את תפיסת "צלם אלוהים" שבאדם.
  את היצירה שבחרתם או יצרתם נתחו לפי הקריטריונים הבאים:
  – כיצד מוצג האדם בתמונה? (בתשובתכם התייחסו לכיוון שממנו מגיע האור ביצירה, למקומו של האדם יחסית לשאר התמונה – באמצע? בצד? מהו גדלו?, למעשיו של האדם, ולצבעים שבהם בחר האמן להציג אותו)
  – מה ביצירה מביע את "צלם אלוהים" שבאדם?
  – איזו מהפרשנויות שלמדנו מתאימה ליצירה זו? הסבירו.

חלק שלישי: "הזהו אדם?" (עמ' 262-259)

 1. פרימו לוי מתאר את אבדן צלם האדם ואת גילויו מחדש.
  מהם הדברים, לפי ניסיונו של פרימו לוי, שבלעדיהם אובד גם "צלם האנוש" שבאדם?
  פרימו לוי מתאר את שובו של 'צלם האדם' לאו דווקא ע"י החזרת אותם הדברים, אלא בדרך אחרת. הסבירו.
 2. מה מוסיף פרימו לוי לתשובות שניתנו בראש הפרק לשאלה "מהו צלם אלוהים שבאדם?"
 3. העשרה: פרימו לוי מדבר על לורנצו האיטלקי שלמעשה הציל אותו.
  אפשר להפנות את התלמידים לחוברת "פועלם של מוסלמים חסידי אומות העולם" – קובץ PDF. התלמידים יתאימו (דרך סיפור שיבחרו מהחוברת) את עיקרי דת האיסלאם שדוגלים בדרך זו.
  – בחרו בסיפור אחד מתוך החוברת. ספרו בקצרה את סיפור ההצלה.
  – מהו הערך מתוך דת האיסלאם שמתבטא בסיפור הצלה זה?
  – האם למדתם על ערך דומה בעולם היהודי? מהו ערך זה ובאילו רבדים הוא דומה לערך שהוצג בסיפור?

קבצים להורדה