הצלה במחיר הסתכנות – דף עבודה

שאלות הנחיה לפרק ה' הצלה במחיר הסתכנות.

< 1 דקות

תרומת איברים –  תרומה מן המת – תרומת איברים מאדם שמת מוות מוחי (תלוי בהסכמת המשפחה).
תרומה מן החי – תרומה של איברים מסוימים (כליה, כבד) שאדם בריא תורם לאדם חולה,
מתוך הנחה שיחזור לבריאות שלמה.

שו"ת לרב עובדיה יוסף : האם רשאי חבר או קרוב משפחה לתרום לחולה שנשקפת סכנה לחייו, כדי להציל את חיי חברו. או מכיוון שיש בזה קצת סכנה לתורם, אין לו להכניס עצמו ב"ספק סכנה" אפילו על מנת להציל חברו מ"ודאי סכנה" ?

ראב"ד ורדב"ז – אסור לתרום כליה משום שהתורם מכניס את עצמו לסכנה מסוימת.
לעומתם
הרב עובדיה יוסף: נמסר לנו מפני הרופאים שדרגת הסיכון בהוצאת הכליה לתורם היא מועטת מאד, וכתשעים ותשעה אחוזים מהתורמים חוזרים לבריאותם התקינה…
שבוודאי שמצווה היא לתרום כדי להציל את חברו ממוות בטוח.

ש: כיצד מסתמך הרב עובדיה יוסף על דברי הרמב"ם ?
ת: הרמב"ם אמר – שכל הכול להציל אדם מישראל מסכנה ולא הצילו, עובר על מה שנאמר בתורה "לא תעמוד על דם רעך" (ויקרא י"ט, 19) , זהו גם כשיש "קצת ספק סכנה" למציל …

  • דרגת הסכנה הנשקפת לתורם
  • דרגת הסיכון באחוזים

האם מותר להסתכן בתרומת איבר ?

נימוקים

  • ודאי סכנה
  • ספק סכנה הנוטה אל ודאי סכנה
  • ספק שקול (מאוזן)
  • קצת ספק סכנה