"והשבותו לו …" – לימוד דרשת הפסוק

לימוד דרשת הפסוק - אבדת גופו מנין תלמוד לומר "והשבתו לו".

< 1 דקות

אבדת גופו מנין?

תלמוד לומר "והשבתו לו"

בסוגיה הדנה בחובת הצלה של האדם ממיתה מובאת דרשה:

"אבדת גופו מנין תלמוד לומר "והשבתו לו" ".

רש"י ור' ישראל שטיינזלץ לא דייקו בפרשנות הדרשה. הדרשה מתמודדת עם הבעיה שהפסוק מתייחס בלשונו לגופים נסתרים רבים – המאבד והאבדות, וכך נוצר המקום לדרשה נועזת ויצירתית.
בתמונה למטה ניתן לראות את דרך לימוד הדרשה. שילבנו מצגת כדי לסייע לך ללמד את דרך הדרשה בכיתה.