זה הזמן לסלוח – משנה בבא קמא פרק ח משנה ז

מצגת להבהרת המשנה שבה מובאת החובה לבקש מחילה מנפגע והחובה למחול.

< 1 דקות

המשנה במסכת בבא קמא בסוף פרק שמיני, פרק 'החובל', עוסקת בעניין החורג מדיני נזיקין – החובה לבקש מחילה מהנפגע.

אף על פי שהוא נותן לו,
אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו,
שנאמר (בראשית כ) "ועתה השב אשת" וגו'.

ומנין שלא יהא המוחל אכזרי?
שנאמר (שם) "ויתפלל אברהם אל האלהים, וירפא אלהים את אבימלך" וגו'.

המצגת שלפניכם תוכל לסייע בהבנת דרך הלימוד שבמשנה.

משנה בבא קמא פרק ח משנה ז