כיבוד אם וכיבוד בן

קריאה בשלושה סיפורים תלמודיים על כיבוד אם. בהשתתפות: השחקנית אודיה קורן והאנתרופולוגית ד"ר תמר אלאור.

< 1 דקות

בתכניתנו דנו בשלושה סיפורים תלמודיים אשר בהם גילויים מוחצנים וקיצוניים של אהבה ושל מתן כבוד בין אמהות לבניהן. שוחחנו על הקרבה המוזרה בין כבוד להשפלה, על המקרים בהם מתן עודף כבוד כרוך בהשפלה עצמית אשר מקרינה גם על המכובד וגורמת לו מבוכה ואי נעימות. אולי בשל הקירבה הזו בין המושגים ההפוכים של כבוד והשפלה נדמה שבחלק מהסיפורים שהם דנו העמדה של הגיבורים כלפי הנושא היא אמביוולנטית ואיננה מובנת מאליה.

מקור נלמד: תלמוד ירושלמי מסכת פיאה א, א, תלמוד בבלי מסכת קידושין

משתתפים: ד"ר תמר אלאור, אודיה קורן

אמו של ר' טרפון ירדה לטייל לתוך חצירה בשבת ונפסק קורדייקין שלה
והלך רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת פרסותיה והיתה מהלכת עליהן עד שהגיעה למיטתה

פעם אחת נכנסו חכמי' לבקרו אמרה להן התפללו על טרפון בני שהוא נוהג בי בכיבוד יותר מדאי
אמרין לה מה הוא עביד ליך
ותניית להון עובדא
אמרין לה אפילו הוא עושה כן אלף אלפים אדיין לחצי הכיבוד שאמרה התורה לא הגיע

אמו של ר' ישמעאל באת ואמרה וקבלה עליו לרבותינו
אמרה געורו בישמעאל בני שאינו נוהג בי כבוד
באותה שעה נתכרכמו פניהן של רבותינו אמרין איפשר לית ר' ישמעאל נוהג בכבוד אבתיו
אמרו לה מהו עביד ליך
אמרה כד נפיק מבית וועדא אנא בעה משזגה ריגלוי ומישתי מהן
ולא שבק לי
אמרין הואיל והוא רצונה הוא כיבודה.

רב אסי הוה ליה ההיא אמא זקינה,
אמרה לי': בעינא תכשיטין, עבד לה.
בעינא גברא, נייעין לך. בעינא גברא דשפיר כותך,
שבקה ואזל לארעא דישראל.