כיצד מרקדין לפני הכלה – תלמוד בבלי, כתובות יז ע"א

כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי ובית הלל חולקים בשאלה כיצד יש לשבח את הכלה, ומציגים שתי עמדות בנושא אמת ושקר.

< 1 דקות

תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה?

בית שמאי אומרים: כלה כמות שהיא.

ובית הלל אומרים: כלה נאה וחסודה.

אמרו להן ב"ש לב"ה: הרי שהיתה חיגרת או סומא, אומרים לה כלה נאה וחסודה?

והתורה אמרה "מדבר שקר תרחק"! (שמות כג, ז)

אמרו להם ב"ה לב"ש: לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו?

הוי אומר ישבחנו בעיניו!

מכאן אמרו חכמים: לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות.

כי אתא רב דימי אמר הכי משרו קמי כלתא במערבא:

"לא כחל ולא שרק ולא פירכוס ויעלת חן".

לפניכם מצגת המציגה את חלקי הסוגיה ואת המבנה שלה.

כיצד מרקדין לפני הכלה – תלמוד בבלי כתובות יז עמוד א