מחלוקת לשם שמים סופה להתקיים – מסכת אבות ה טז

"כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים" - מהי משמעות הביטוי "סופה להתקיים"? לפניכם הפירושים השונים שמציע ה"רשב"ץ" למשנה.

< 1 דקות

משנה אבות ה טז (בחלק מהדפוסים משנה כ)

כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים.

ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקיים.

איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הלל ושמאי .

ושאינה לשם שמים, זו מחלוקת קרח וכל עדתו.

לפניכם כמה פרשנויות למשנה במסכת אבות.

קראו את פירושו של הרשב"ץ – "מגן אבות" ולאחר מכן ענו על השאלות:

ומה שאמר שאם היא לשם שמים שסופה להתקיים, פירש רבנו משה ז״ל, שהדברים יתקיימו לפי שכיוון שהמחלוקת היא לשם שמים, אינו מתכווין לסתור דברי חברו אלא לדעת האמת והקב״ה מסכים על ידם שיתקיימו הדברים.

ואיני יודע, לפי פירושו, מה בין מחלוקת הלל ושמאי למחלוקת קרת ועדתו, כי כאן וכאן דברי האמת הם מתקיימין, שהרי התורה נתקיימה שהיה חולק עליה קרח, ודברי שמאי נתבטלו, שאין בית שמאי במקום בית הלל משנה, כמו שנזכר בראש.

ואם נפרש הקיום לאנשי המחלוקת. יבא הדבר כפשוטו, שהרי הלל ושמאי נתקיימו, וקרח ועדתו אבדו.

ואפשר לפרש, סופה להתקיים, שיודו זה לזה שאינן מתכוונין לנצח זה את זה אלא להעמיד הדבר על בוריו. וכשיתקיימו ראיות האחד יתבטלו דברי האחר, וכמו ששנינו, חזרו בית הלל להורות כבית שמאי.

ואפשר לפרש שדברי שניהם יתקיימו, האוסר והמתיר, לפי שאלו ואלו דברי אלוהים חיים הם,שכל אחד מביא ראיה לדבריו מהתורה. ועל זה נאמר, כולם נתנו מרועה אחד.

שאלות:

  1. הרשב"ץ מביא את פירושו של "רבנו משה" – הרמב"ם. כיצד מתפרש הביטוי "סופה להתקיים" על פי הרמב"ם?
  2. מהו הקושי שמעלה הרשב"ץ על פירושו של הרמב"ם?
  3. הרשב"ץ מציע שלוש הצעות חלופיות. כיצד על פי כל הצעה מתפרש הביטוי "סופה להתקיים"?
  4. איזה פירוש נראה לכם מתאים ביותר לפשט? האם יש לכם הצעה נוספת לפירוש המשנה?