מסכת בבא מציעא פרק ח משנה א

מסכת בבא מציעא פרק ח משנה א

< 1 דקות

השוכר את הפועלים,
ואמר להם להשכים ולהעריב–מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב, אינו יכול לכופן;
מקום שנהגו לזון, יזון; לספק במתיקה, יספק: הכול כמנהג המדינה.
מעשה ברבי יוחנן בן מתיה שאמר לבנו, צא ושכור לנו פועלים, ופסק עימהם מזונות.
וכשבא אצל אביו, אמר לו, אפילו את עושה להם כסעודת שלמה בשעתה, לא יצאת ידי חובתך,
שהם בני אברהם יצחק ויעקב;
אלא עד שלא יתחילו במלאכה, צא ואמור להם, על מנת שאין לכם אלא פת וקטנית בלבד.
רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא היה צריך לומר, אלא הכול כמנהג המדינה.