מעשה ברוריא

קריאה במעשה ברוריא מתוך פירוש רש"י לתלמוד. משתתפים: הבמאי-שחקן איציק ויינדרטן והשחקנית-יוצרת נורית הדר.

< 1 דקות

ברוריא, אשתו של רבי מאיר, היתה אשה חריפת שכל, למדנית וביקורתית. היא האשה היחידה שדברי-תורה משמה מובאים בגמרא. אך חריפותה האירונית הביאה את בעלה לחמת-זעם, והוא ציווה על אחד מתלמידיו לפתותה כדי להוכיח ש"נשים דעתן קלות עליהן".

ברוריא נכנעה לפיתוי והתאבדה. סיפור הזה, שהביא רש"י בפירושו לתלמוד, שימש בתכניתנו לדיון בשאלת מעמד-האשה בחברה גברית נוקשה ומאויימת, ולדיון בשאלת כוחו של ההומור ככלי-נשק ביקורתי. שני המשתתפים, בהיותם אנשי תיאטרון, ניתחו את אופי הדמויות ואת מניעיהן.

מקור נלמד: מעשה ברוריא מתוך פירוש רש"י לתלמוד מסכת עבודה זרה יח ע"ב
משתתפים: איציק ויינגרטן ונורית הדר.

המקור הנלמד:

שפעם אחת ליגלגה על שאמרו חכמים (קדושין דף פ:)
נשים דעתן קלות הן עלייהו
ואמר לה חייך סופך להודות לדבריהם
וצוה לאחד מתלמידיו לנסותה לדבר עבירה
והפציר בה ימים רבים עד שנתרצית
וכשנודע לה חנקה עצמה
וערק רבי מאיר מחמת כסופא.