שאלות : דמו של מי אדום יותר? חיים מול חיים

שאלות מבגרויות: שאלות נושא ושאלות בקיאות

< 1 דקות

שאלות נושא

"יהרוגך – ולא תהרוג" – פרק ב' – חיים מול חיים
עיין בשני המקורות I-II שלפניך.

I. תלמוד בבלי(מעובד על פי) מסכת פסחים, כ"ה, ע"ב

מנין שעל אדם ליהרג בעצמו ולא לבצע שפיכות דמים?

הדבר מתקבל על הדעת –

כמו שראינו אצל אדם אחד שבא לפני רבא

אמר לו (האיש לרבא):

מושל הכפר שלי אמר לי:

"לך הרג את פלוני ולא – אהרג אותך".

אמר לו (רבא לאותו איש):

"יהרגוך – ולא תהרג!

מה ראית שדמך שלך אדום יותר –

שמא דמו של חברך אדום יותר? ""

II. פירוש רש"י

"מה ראית שדמך שלך אדום יותר" –

כלומר כלום (האם) באת לשאול על כך,

אלא מפני שאתה יודע

שאין מצוה עומדת בפני פיקוח נפש,

וסבור אתה שאף זו תדחה מפני פיקוח נפשך?

אין (עבירה) זו (רצח) דומה לשאר עבירות,

שמכל מקום יש כאן איבוד נפש.

והתורה לא התירה לדחות את המצוה

אלא מפני חיבת נפשו של ישראל.

וכאן – עבירה נעשית, ונפש אבודה.

מי אמר שנפשך חביבה לפני המקום יותר משל זה?

שמא של זה חביבה יותר עליו?

ענה על שלושה מהסעיפים א-ד.

א. (1) הצג את הדילמה המתעוררת בסוגיה התלמודית. ציין את הערכים המתנגשים בה, והסבר אותם.

(2) הסבר את הכרעת רבא בדילמה זו ואת נימוקו.

ב. לכאורה, אפשר לראות סתירה בין עמדת רבא בסוגיה זו ובין עמדת ר' עקיבא: "חייך קודמים לחיי חברך". הסבר מהי הסתירה, וכיצד אפשר ליישב אותה.

ג. עיין בפירוש רש"י.

(1) הסבר את הכלל "פיקוח נפש דוחה את המצוות", נמק אותו, והבא לו דוגמה אחת.

(2) לפי רש"י, מדוע הכלל של פיקוח נפש אינו חל על הדילמה שהופנתה לרבא? נמק.

ד. בעקבות הסוגיה התלמודית כתב רמב"ם:

"והריגת נפש מישראל (כדי) לרפאת נפש אחרת או להציל אדם מיד אנס (=תוקפן) – דבר שהדעת נוטה לו (הוא) שאין מאבדין נפש מפני נפש".

(משנה תורה, הלכות יסודי התורה, פרק ה', הלכה ז')

רמב"ם מתאר שני מצבים שבהם אפשר לחשוב שמותר להרוג אדם אחד כדי להציל חיי אדם אחר. אחד מהם אינו מוזכר בסוגיה התלמודית.

(1) כתוב בלשונך מהו המצב המוזכר בסוגיה התלמודית, ומהו המצב שמוסיף רמב"ם. הבא דוגמה למצב שמוסיף רמב"ם.

(2) ציין הבדל מהותי בין שני המצבים שמתאר רמב"ם.

שאלות בקיאות

תלמוד בבלי: "יהרגוך – ולא תהרוג"

1. א. הסבירו את משמעות הטענה של רבא: "מה ראית שדמך שלך אדום יותר, שמא דמו של חברך אדום יותר!", ופרטו את הקשרה.

ב. מדוע אין היא עומדת בסתירה לעיקרון של ר' עקיבא "חייך קודמים לחיי חברך"?

רש"י : פיקוח נפש דוחה שפיכות דמים?

2. א. הסבירו, הדגימו ונמקו את הכלל "פיקוח נפש דוחה את כל התורה". (שימו לב, הכלל מוזכר במושג "פיקוח נפש" ומוזכר בשינוי לשון בדברי רש"י לסיפור "דמו של מי אדום יותר?")

ב. לפי רש"י, מדוע אין לפעול על פי כלל זה כאשר אדם נדרש לרצוח מישהו חף מפשע כדי להציל את חייו שלו?

רמב"ם: "אין מאבדין נפש מפני נפש"
3. "והריגת נפש מישראל

(כדי) לרפאת נפש אחרת.

או להציל אדם מיד אנס (=תוקפו)

– דבר שהדעת נוטה לו,

שאין מאבדין נפש מפני נפש".

רמב"ם, משנה תורה, הלכות יסודי התורה, פרק ה' הלכה ז'.

מהם שני המצבים שבהם ניתן לחשוב שמותר להרוג אדם כדי הציל חיי אדם אחר?
מהי הערכת הרמב"ם במקרים אלה ולפי איזה כלל?

4. א. לפי המשנה והרמב"ם: "אין מאבדים נפש מפני נפש". הסבירו ונמקו עיקרון זה.

ב. הביאו דוגמה מעשית לשימוש בכלל זה מתוך דילמות של אתיקה ורפואה.

"מי אני שאגזור את דינם" דילמות מתקופת השואה

א. הביאו דוגמה לדילמה מוסרית מתקופת השואה העוסקת בחיי אדם, והסבירו את הערכים המתנגשים בה.

ב. תארו כיצד נהג בעל הדילמה במקרה שהבאתם, והסבירו את הנימוק המרכזי להכרעתו.

מי לחיים ומי למוות? אתיקה ורפואה

יולדת המתקשה בלידתה

5. המשנה במסכת אוהלות דנה בדילמה של "האישה שהיא מְקַשָּׁה לֵילֵד…", ומציעה הבחנה בן שני מצבים.

א. מהי הדילמה המוצגת במשנה זו? הסבר ונמק את הכרעת המשנה בכל אחד משני המצבים.

ב. באר את המושג "דין רודף", והסבר כיצד מיישם רמב"ם מושג זה בפירושו לדברי משנה זו.

סיפורן של תאומות סיאם

6. בשנת 1977 נולדו בניו ג'רזי זוג תאומות סיאמיות המחוברות בליבן. בתינוקת אחת (תינוקת ב') היה לב נורמאלי, בעל 4 חדשים, שהתמזג עם ליבה של תינוקת א', אשר בו היו שני חדרים בלבד. הרופאים נמצאים בדילמה האם להפריד בין התאומות, ובכך לגרום מידית למות תינוקת א', או להשאירן כך עד שימותו שתיהן?

א. במה דומה ובמה שונה מקרה זה מסוגיית "מים לשניים"?

ב. מה הייתה עמדת הפוסקים בשאלה זו?