שאלות: מעגלי שייכות

שאלות ממבחנים בנושאי מעגלי שייכות (מכל פרקי הספר).

< 1 דקות

שער א': זהות ושייכות

 1. א. לפי הפסיכולוג החברתי, רודולף דרייקורס "המניע היסודי והעיקרי של האדם הוא תחושת ההשתייכות", ורק תפקידו של האדם בקבוצה מקנה לו תחושת סיפוק וביטחון. הסבירו ונמקו עמדה זו.
  ב. מהי הביקורת של הפסיכולוג אריך פרום על עמדה כזו?
 2. "ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים" (מגדל בבל, בראשית יא). האם זהו מצב ראוי או מצב בעייתי? פרטו ונמקו:
  א. לפי שירו של ג'ון לנון, דמיין [יצורפו חלק ממילות השיר]
  ב. לפי ישעיהו ליבוביץ
 3. א. הציגו את בקשתו של האח דניאל להירשם כיהודי ולקבל תעודת עולה.
  ב. על פי אילו מעגלי שייכות ניתן להכיר בו כיהודי, ומדוע?
 4. א. על פי ההלכה, האם יש לראות את האח דניאל כיהודי? נמקו תשובתכם (על פי השיקולים המובאים בפסיקת השופט משה זילברג).
  ב. הכרעתו הסופית של השופט זילברג הייתה כי "יהודי שהתנצר אינו נקרא יהודי". פרטו ונמקו את הכרעתו זו.
 5. א. הסבירו באופן כללי מהו "חוק השבות" ומהי מטרתו.
  ב. האם יש לראות את האח דניאל כיהודי, לפי חוק השבות בנוסחו הישן (כפי שהיה בעת בקשת האח דניאל)? נמקו תשובתכם לפי השופט משה זילברג או לפי השופט חיים כהן.
 6. מגדל בבל
  מקורות מצורפים: סיפור מגדל בבל, בראשית יא (עמ' 15 בספר)
  ישעיהו לייבוביץ, פרשנות למגדל בבל (עמ' 16 בספר)
  א. מדוע ביקשו בני האדם לבנות את מגדל בבל, ומדוע אלוהים שיבש את יוזמתם? בססו תשובתכם בכתוב.
  ב.מהי עמדת המספר המקראי לגבי רעיון האוניברסאליות ולגבי רעיון השונות בין בני אדם, על פי סיפור מגדל בבל?
  ג. לדעת לייבוביץ, מהו הלקח שיש ללמוד מטעותם של בוני מגדל בבל? מהי לדעתו הסכנה שבכל ניסיון להנהיג אחידות בין בני אדם?
  ד. לאור דברי לייבוביץ, האם סוף סיפור מגדל בבל ("ויפץ ה' אותם…") הוא עונש לבני האדם? פרטו ובססו דבריכם.

שער ב': משפחה מול השקפת עולם ואורחות חיים

 1. א. הסבירו מה מאפיין את הזהות של בני ישראל עד למעמד הר סיני (למשל בדברי האל במעמד הסנה), ואיזה מ'מעגלי השייכות' הוא הבולט ביותר בעם באותה תקופה.
  ב. הסבירו מהו מאפיין הזהות המרכזי של בני ישראל ממעמד הר סיני ואילך, ואיזה שינוי מרכזי חל מאז ב'מעגלי השייכות' של העם?
 2. א. לפי הרמב"ם, כיצד הגיע אברהם לאמונה באל אחד, וכיצד הפיץ אותה בעולם?
  ב. מהו 'מעגל השייכות' המרכזי של היהדות, לפי הרמב"ם? נמקו.
 3. מהו הדבר המייחד את היהודים לעומת עמים אחרים? פרטו ונמקו לפי:
  א. הרמב"ם
  ב. ריה"ל
 4. הרמב"ם נשאל על ידי עובדיה הגר, האם הוא רשאי לומר בתפילה "אלוהינו ואלוהי אבותינו"?
  א. הסבירו את השאלה ואת העמדה שהרמב"ם דוחה בתשובתו.
  ב. מהי עמדת הרמב"ם בשאלה זו? הביאו שני נימוקים לדבריו.
 5. א. "חטא ישראל, אף על פי שחטא – ישראל הוא." הסבירו ונמקו עיקרון תלמודי זה.
  ב. פרטו דוגמא אחת להשלכה מעשית הנובעת מעיקרון זה, לפי פוסקי הלכה.
 6. א. תארו את דמותו של 'היהודי המסורתי', לפי עמדת בוזגלו.
  ב. לפי ד"ר מאיר בוזגלו, "אין ניגוד בין מסורת לשינוי, אלא ההפך הוא הנכון: המסורת היא תנאי הכרחי לאפשרות של כל שינוי." הסבירו והדגימו הטענה המצוטטת, התייחסו בעיקר למלים המסומנות בקו.
 7. א. ציינו על פי מגילת העצמאות, שני עניינים המבטאים את היות מדינת ישראל – 'מדינה יהודית'. הסבירו אותם.
  ב. הסבירו שני ערכי יסוד של היהדות המתאימים להשקפת עולם חילונית, על פי עמדת השופט חיים כהן.
 8. א. שני מעגלי השייכות – המשפחה מחד גיסא, ואורחות החיים מאידך גיסא – עשויים לעמוד במתח זה עם זה. תארו מצב שבו עשוי להתעורר מתח כזה. (למשל, על פי: פרשת האח דניאל, שו"ת חת"ם סופר, שו"ת הרב עובדיה יוסף, וכו')
  ב. הציגו ונמקו את אחת העמדות ההלכתיות לגבי המצב שהצגתם.
 9. יש מגוון תשובות לשאלה: "מהי השקפת עולם יהודית?" הציגו ונמקושתיים מן העמדות הבאות. בססו דבריכם בהוגים שלמדתם לגבי אותן עמדות.
  א. השקפת עולם דתית
  ב. השקפת עולם חילונית
  ג. השקפת עולם מסורתית
 10. יהודים: משפחה או השקפת עולם?
  מקורות מצורפים: קטעים מרכזיים מתוך: הרמב"ם, משנה תורה, הלכות עבודת כוכבים, א,ג; ומתוך: ריה"ל, ספר הכוזרי, א,קא-קג (עמ' 33-36 בספר)
  א. על פי הרמב"ם, כיצד הגיע אברהם לאמונה באל, וכיצד עברה אמונה זו לדורות הבאים אחריו?
  ב. לדעת ריה"ל, מהו הדבר המאפיין והמייחד את היהודים בעולם, וכיצד עובר דבר זה לדורות הבאים?
  ג. הסבירו מהו ההבדל בין הרמב"ם ובין ריה"ל בשאלה: מהו העיקרון המרכזי שעליו מושתתת היהדות מאז אברהם אבינו. איזו מבין שתי ההשקפות אוניברסאלית יותר? נמקו.
  ד. כיצד בא לידי ביטוי הבדל זה בין הרמב"ם לבין ריה"ל ביחסם השונה למעמדו של גר המצטרף ליהדות?

שער ג': מעגל הזיכרון

 1. פסח ומעגל הזיכרון
  מקורות מצורפים: משנה, פסחים י,ה (עמ' 56 בספר)
  ברל כצנלסון, מתוך מהפכה ומסורת (עמ' 58 בספר)
  א. מה משמעות הציווי "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"?מדוע לדעת המשנה "חייב" אדם לחוש כך?
  ב. לפי המשנה, באילו דרכים כלליות יוצרים את זיכרון יציאת מצרים, ומדוע דווקא בדרכים אלה?
  ג. מהו היתרון ומהו החיסרון של כוח השכחה בחיי הפרט ובחיי הכלל, לפי דברי כצנלסון?
  ד. לפי כצנלסון, מדוע אין בזיכרון יציאת מצרים של חג הפסח משום נטל של השתקעות בעבר?
 2. א. תארו את התנהגותם של ה"פרושים" בעקבות חורבן הבית. מה הייתה מטרתם בהתנהגות זו?
  ב. הסבירו את הביקורת שמתח עליהם ר' יהושע, ואת הפיתרון שהוצע לבסוף.
 3. א. מדוע זקוק העם גם לכוח זיכרון וגם לכוח שכחה, לפי ברל כצנלסון? הדגימו.
  ב. פרטו מהי הביקורת של יהודה עמיחי בשירו "שהר הזיכרון יזכור במקומי"?
  [יובא קטע מן השיר]
 4. א. מדוע סבור דוד הרטמן שהצבת השואה כרעיון היסוד בהיסטוריה היהודית בימינו היא בעייתית?
  ב. פרטו מהו האירוע ההיסטורי שמציע הרטמן כרעיון יסוד, ומדוע הוא מתאים יותר, לדעתו?

שער ד': מעגל האחריות והמעורבות

 1. "רשע אומר: 'מה העבודה הזאת לכם'? לכם ולא לו, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה הקהה את שיניו, ואמור לו: 'בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים', לי ולא לו, אילו היה שם לא היה נגאל." (הגדה של פסח)
  א. פרטו מהי הביקורת כלפי דבריו וכלפי דמותו של הבן הרשע.
  ב. כיצד יש להשיב לבן הרשע, לפי ההגדה, ומדוע?
 2. א. מנו והסבירו שלושה שיקולים מרכזיים שיש לקחת בחשבון בעת מתן צדקה, על פי הרמב"ם?
  ב. הסבירו ונמקו, מהי הדרגה הגבוהה ביותר של דרגות הצדקה.
 3. א. ז'אן אמרי טוען כי אין לו דבר משותף עם היהודים. פרטו במה הוא בכל זאת רואה עצמו 'יהודי'?
  ב. הציגו מהו משל 'הגוף והאיברים' שמביא ריה"ל, והסבירו מה הוא מבקש להוכיח בעזרתו.

שער ה': מעגל המקום

 1. א. הציגו והסבירושני היבטים שונים המדגישים את חשיבות ארץ ישראל, שבחה ומרכזיותה בחיי העם היהודי, על פי התנ"ך ועל פי ריה"ל.
  ב. פרטו מהי הביקורת של ריה"ל (בדמות החבר ב'כוזרי') כלפי היהודים שנשארו בבבל אחרי שיבת ציון.
 2. א. לפי ליבוביץ, "הקדושה היא מעשה המצוות ולא תכונה של העצמים שבהם מקוימות המצוות." כלפי איזו עמדה מותח ליבוביץ ביקורת, ומדוע?
  ב. הדגימו את המחלוקת בין שתי העמדות השונות לגבי משמעות המושג "קדושת ארץ ישראל". (כלומר: במה היא קדושה?)

שער ו': מעגל הייחודיות

 1. א. לדעת שפינוזה, "כיום היהודים אין להם בהחלט שום דבר שיוכלו לייחס לעצמם על פני שאר העמים." הסבירו ונמקו טענה זו, לפי שפינוזה, על רקע תקופתו.
  ב. כיצד מסביר שפינוזה, למרות הכול, את עובדת הישרדותם של היהודים כעם נבדל?

שאלות כלליות על מעגלים שונים

 1. מעגל האחריות והמעורבות / מעגל הזיכרון / מעגל המקום (השאלה עשויה להתייחס לכל אחד מן המעגלים הנ"ל) הוא מעגל מרכזי בכל זהות קולקטיבית. הסבירו את משמעותו ואת חשיבותו של מעגל זה, והביאו דוגמא מפורטת לאחד מביטויו המעשיים במסורת היהודית.