זכר ליציאת מצרים

בשיעור זה נדון עם התלמידים על מעמדה המכונן של יציאת מצרים בתרבות ישראל, ונבחן הקשרים שונים שבהם אנו מזכירים את יציאת מצרים. ניתן את הדעת על משמעות אזכור יציאת מצרים בליל הסדר, מה עלינו ללמוד ולהסיק מהעיסוק המרובה ביציאת מצרים? האם יש לכך השלכות על העיסוק בנושא בליל הסדר שלנו?

כיתות ט - יב2 שיעורים

מטרת הפעילות

 1. הבנת מקומה המכונן של יציאת מצרים בתרבות היהודית-ישראלית.
 2. הבנת המשמעויות של יציאת מצרים באזכורים שונים.
 3. הבנת המשמעות של יציאת מצרים בליל הסדר.

מהלך הפעילות

פתיח: מה חשוב לזכור, ואיך נזכיר אותו?

א. נבקש מהתלמידים להתחלק לקבוצות של עד ארבעה. נרשום על הלוח ארבעה אירועים:

 • הקמת מדינת ישראל
 • השואה
 • מלחמת יום הכיפורים
 • הפינוי מרצועת עזה

ב. נבקש מהתלמידים לדרג את האירועים מ-1 עד 4 על פי סדר החשיבות שלהם, ולנמק מדוע האירוע שדירגו במקום ה-1 הוא הכי חשוב לדעתם.

ג. נעשה בירור כיתתי ביחס לאירוע החשוב ביותר, ונשאל:

מה נעשה במרחב הציבורי הישראלי כדי לשמר את זכר האירוע הזה?

ד. נבדוק כיצד האירוע הזה בא לידי ביטוי בלוח השנה הישראלי, וכיצד הוא בא לידי ביטוי בחיי השגרה.

שלב 1: עיון במקורות המזכירים את יציאת מצרים

א. נחלק לתלמידים את דף המקורות "יציאת מצרים" המצורף למערך השיעור – גרסת וורד | גרסה מקוונת.

ב. נבקש מהם לקרוא את המקורות ולציין הקשרים שונים שבהם יש אזכור ליציאת מצרים.

ג. בעקבות הדף נקיים דיון עם התלמידים:

 • מתי מזכירים את יציאת מצרים?
 • אילו הזדמנויות, אירועים, טקסים ומעשים הם "זכר ליציאת מצרים"?
 • האם יציאת מצרים מתקשרת להוויה שלכם?
 • האם יש אירוע אחר בתולדות עם ישראל שמתקשר להוויה שלכם וחשוב בעיניכם לזכור ולהזכיר אותו?

שלב 2: צפייה בשיחה על משמעות "זכר יציאת מצרים"

א. נצפה עם התלמידים בסרטון "למה אנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים?" – שיחה של ד"ר אריאל פיקאר ממכון הרטמן עם ד"ר מוטי זעירא ממדרשת אורנים. קישור לצפיה

ב. בעקבות הצפייה, נשאל את התלמידים האם במהלך השיחה עלו רעיונות שהם לא חשבו עליהם.

שלב 3: משמעות זכר יציאת מצרים

א. נרשום על הלוח שתי משמעויות לזכירת יציאת מצרים:

 • משמעות אמונית, יציאת מצרים בגדר נס שעשה הקב"ה לעם ישראל.
 • משמעות סוציאלית, זכירת העבדות ומתוך כך גזירת היחס שלנו כחברה לחלש.

ב. נשאל את התלמידים:

 • עם איזו משמעות אתם מזדהים יותר? מדוע?
 • האם יש לדעתכם משמעויות נוספות לזכירת יציאת מצרים?

סיכום: זכר יציאת מצרים בליל הסדר

א. נחלק לתלמידים את דף המקורות "לספר ביציאת מצרים" – גרסת וורד | גרסה מקוונת.

ב. נבקש מהתלמידים לענות על השאלות בדף המקורות.

ג. נקיים דיון:

 • מה המסר המרכזי שאמור לעבור בליל הסדר?
 • האם ליל הסדר מצליח לגעת במסר הזה?
 • ראינו שיש משמעויות שונות לסיפור יציאת מצרים. אילו משמעויות חשובות יותר לדעתכם? במה ליל הסדר מצליח לגעת יותר ובמה פחות? מדוע?
 • כיצד ניתן לחדד את המסרים של "יציאת מצרים" בליל הסדר?