אפיקורוס – וכפירה

כינוי למי שכופר באמונה ובקיומו של האל ומתנכר לדת.

< 1 דקות

המושג אפיקורוס במסורת ישראל הוא כינוי למי שכופר בעיקרי דת ישראל – "כופר בעיקר": "האמונה באל אחד היא עיקר (=שורש, יסוד), ומי ששולל אותה נקרא "כופר בעיקר".1

המושג אפיקורוס נזכר לראשונה במקורות חז"ל, ומקורו בפילוסוף יווני בשם אפיקורוס:2 אפיקורוס יצא נגד האמונה היוונית בהשגחת האלים על העולם וגם הכחיש את האמונה בהישארות הנפש -בקיומה של הנשמה לאחר המוות – ולפיכך נאשם "בכפירה דתית ובהתפרקות מכל עקרונות המוסר."3

לפי הרמב"ם:4 "ומילת אפיקורוס היא מילת ארמית, עניינה ההקלה והזלזול בתורה או בחכמי התורה, ולפיכך מניחים שם זה בִּסְתָם על מי שאינו מאמין ביסודות התורה או מבזה את החכמים או איזה תלמיד חכמים שיהיה או רבו."5 יתכן שכבר חכמי התלמוד סברו כי מקור המושג אפיקורוס אינו בשמו של הפילוסוף הקדום אלא בצורה הארמית למילה "הפקר".

בתקופת המשנה והתלמוד האפיקורוס, הכופר בעיקר, לא הוגדר כמכחיש את קיומו של האל – אלא כמי שמכחיש את יחידותו של האל או את השגחתו בעולם.6 באותה תקופה הכפירה באה לידי ביטוי "בהתרחקותו של אדם מעולם התורה והמצווה" – התרחקות שהעידה על כפירה "מבלי שהייתה כרוכה בהצהרה… כלשהי".7 ורק בימי הביניים קיבל המושג את המשמעות של כפירה בעיקר הדת, ביסוד האמונה.

האפיקורוס נזכר כבר במשנה כמי שאין לו חלק בעולם הבא,8 ועם זאת חובה להתעמת עם דעותיו ולסתור אותן – "ודע מה שתשיב לאפיקורוס".9 אך התלמוד הבבלי סייג קביעה זו באמירה, שיש להשיב רק לאפיקורוס נוכרי, ולא לאפיקורוס יהודי.10

רמב"ם, ביצירתו ההלכתית משנה תורה, הבחין בין סוגי כפירה שונים והציג שלוש הגדרות אפשריות לאפיקורוס: הכופר בנבואה – בקיומה של ידיעה המגיעה מן האל לאדם; "המכחיש נבואתו של משה רבנו" ובכך כופר בעיקרון של תורה מן השמים; "והאומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם" – וכופר באמונה כי האל הוא יודע-כול, בעיקר בכל הקשור לבני האדם.11

הגדרות אלו אינן כוללות את הכפירה במציאותו של האל – שאותה מגדיר רמב"ם בקטגוריה נפרדת של "מינות" (ולא של אפיקורסות).12 רמב"ם קבע כי האפיקורסות היא "אמונה רעה" שמכירה ומודה במקצת ואינה כופרת בכול – לדוגמה: מאמינה בתורה שבכתב אך לא בתורה שבעל פה, ולכן אינה נדחית על ידי הציבור – ובכך סכנתה הגדולה.13 מכאן ההחמרה ההלכתית בפסיקת רמב"ם נגד אפיקורסים, שנועדה להדיר אותם מן הקהילה עד כדי איסור על קרובי האפיקורוס לקיים את מנהגי האבלות על מותו.14
בלשון ימינו משמש המושג אפיקורוס כמילה נרדפת לכופר וככינוי לאדם חופשי בדעותיו, בעיקר בעניינים הקשורים לאמונה. המושג נוגע לא רק לכפירה בדת – אלא גם לכפירה בדבר מוסכם או בתפיסה מקובלת.