לוח גזר

"לוח השנה" העתיק ביותר (המאה ה-10 לפני הספירה) שהתגלה בארץ בתל גזר (ליד רמלה). בלוח נזכרים חודשים מסוימים בקשר לעבודות החקלאות העונתיות, ומכאן כינויו - "לוח האיכר".

< 1 דקות

לוח גזר הוא "לוח השנה" העתיק ביותר שהתגלה בארץ ישראל. הלוח נכתב על אבן גיר בכתב עברי קדום ונמצא בחפירות תל גזר (מדרום מזרח לרמלה). לוח גזר הוא כנראה מן המאה ה-10 לפני הספירה – מתקופתו של שלמה המלך (או זמן קצר אחריו, בתחילת ימי התפלגות ממלכה).

לוח גזר מפרט את שמותיהם של חודשים מסוימים בשנה על פי העבודות החקלאיות הקשורות לכל עונה, ומכאן שמו הנוסף – "לוח האיכר". בלוח שבע שורות, שכל אחת מהן פותחת במילה "ירחו" או במילה "ירח" – חודש. אם המילה "ירחו" מציינת חודשיים, כי אז הלוח מונה את כל חודשי השנה, מקצתם כזוגות ומקצתם כיחידים: "ירחו אסף" הם שני חודשי האסיף, תשרי וחשוון; "ירחו זרע" – שני חודשי הזריעה, כסלו וטבת; שני חודשי הלקש, הזריעה המאוחרת, הם שבט ואדר, ואחריהם – חודש של קטיף (או עקירת) הפשתה – ניסן. חודש קציר השעורים – הוא אייר; שני החודשים של זמירת הגפנים – תמוז ואב, ולסיום – חודש הקיץ, אלול. אם המילה "ירחו" פירושה "ירח" – חודש (אחד), כי אז נמנו בלוח זה רק מקצת חודשי השנה – ולא כל שנים עשר החודשים.