תפילת העמידה

התפילה המרכזית בסידור התפילה - ובכל אחת משלוש תפילות הקבע היומיות - בחול ובשבת, בחג ובמועד. היא נקראת בשם זה משום שהיא נאמרת בעמידה.

< 1 דקות

תפילת העמידה היא התפילה המרכזית בסידור התפילה ובתפילות הקבע של עם ישראל – בכל אחת משלוש התפילות בימי החול (ערבית, שחרית ומנחה) – וכן בתפילות השבת, ראש החודש והחג (הכוללות תפילת מוסף).1
התפילה נקראת בשם זה מכיוון שהיא נאמרת בעמידה. לתפילה שני שמות נוספים, הנזכרים לראשונה במשנה: תפילת שמונה עשרה2 – על שם 18 הברכות שהיו בתחילה בתפילת העמידה של חול, או סתם תפילה – ללא כל תוספת שהיא.3
קיימות "שתי מערכות יסוד" של תפילת העמידה: אחת של ימי החול, ובה 19 ברכות,4 והשנייה – של שבת וחג, ובה בדרך כלל שבע ברכות (פרט לתפילת העמידה במוסף של ראש השנה).
תפילת העמידה עוצבה ונוסחה בתהליך ארוך: ראשיתו בתקופת המשנה בידי רבן גמליאל, שגם דאג למסד תפילה זו,5 וסיומה בתקופת הגאונים.

שלוש הברכות הראשונות ושלוש האחרונות משותפות לכל תפילות העמידה. אלה שלוש הברכות הראשונות: ברכת אבות, שבה נזכרים אבות האומה – אברהם , יצחק ויעקב – וזכויותיהם. ברכת גבורות, הפותחת במילים "אתה גיבור לעולם אדוני" ומשבחת את האל המחייה מתים, מוריד הטל (בקיץ) ומשיב הרוח ומוריד הגשם (בחורף). והברכה השלישית הקצרה מקודמותיה – ברכת קדושת ה'.
ואלה שלוש הברכות האחרונות: ברכת העבודה, ובה בקשה להחזרת עבודת הקרבנות ולשיבת ה' לירושלים. ברכת ההודאה, ובה מודה המתפלל לה' על חסדיו ומסיים במילים "הטוב שמך ולך נאה להודות". ברכת השלום, שבה מסתיימת תפילת העמידה, ובה מבקש המתפלל מה' לברך את עמו ישראל בשלום, והיא נחתמת במילים: "ברוך אתה ה', המברך את עמו ישראל בשלום."
החלק המרכזי של תפילת העמידה אינו אחיד, והוא משתנה בתפילות העמידה של שבתות וחגים (וימים נוראים).6 בתפילת עמידה של ימות החול כולל החלק המרכזי 13 ברכות שהן בקשות בנושאים שונים, ובהן: בקשה שה' יעניק למתפלל דעת, חכמה ובינה; בקשה מה' שיסייע למתפלל להתקרב לתורת ה'; בקשת סליחה מה'; בקשה לגאולת ישראל, לרפואת כל חולי עם ישראל;7 בקשה לשנים מבורכות ביבול, בטל ובגשמים; בקשה לקיבוץ הגלויות, לחידוש המשפט בישראל, להשמדת האויבים, לשמירת הצדיקים, לבניין ירושלים ולביאת משיח בן דויד, והאחרונה – בקשה לה' שישמע את התפילה. חלק זה של תפילת העמידה כולל אפוא בקשות של המתפלל הנוגעות גם לצרכיו האישיים וגם לצורכי הציבור והעם, אך אלו ואלו נאמרות בלשון רבים.
לתפילת העמידה נוסחים שונים על פי נוסחי התפילה המקובלים – אשכנז, ספרד, עדות המזרח ותימן. לכל נוסח יש את הנוסחים הייחודיים לו.