אלו ואלו דברי אלקים חיים – עירובין יג ע"ב

לימוד סוגיית הגמרא בעירובין על הכרעת המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל.

< 1 דקות

אלו ואלו דברי אלוהים חיים – עירובין יג ע"ב

סוגיית הגמרא בנויה מכמה חלקים שרובם פשוטים להבנה. אנו מציעים לכם לתת את סוגיית הגמרא בקובץ ללא חלוקה ולאפשר לתלמידים לחלק את הסוגיה לשורות ולחלקים.

סוגיית אלו ואלו דברי אלהים חיים – עירובין יג עמוד ב – דף נקי

1. פתחו את קובץ הוורד (סוגית אלו ואלו דברי אלוהים חיים).
2. חלקו את הסוגיה לחמישה חלקים וקראו להם בשם.
היעזרו במונחים הפותחים: אמר ר' פלוני, ת"ר.
3. חלקו את החלקים לשורות על פי המבע שלהם תוך שימת לב לתוכן הדברים.
4. הוסיפו סימני פיסוק כמו נקודתיים (:) לפני דיבור ישיר או מקף (-) לפני היגד מנגיד.

לאחר חלוקת הפשט והבנתו ניתן להורות את הסוגיה בעזרת המצגת.

אלו ואלו דברי אלהים חיים – תלמוד בבלי עירובין יג ע"ב