המחלוקת על קביעת החודש

משנה ראש השנה פרק ב משניות ח-ט

לימוד המשנה על מחלוקתם של רבן גמליאל ור' יהושע על קביעת החודש

< 1 דקות

משנה ראש השנה פרק ב משניות ח-ט

ללימוד המשנה ניתן להשתמש במצגת הכוללת נקודות לדיון:

המחלוקת על קביעת החודש – משנה ראש השנה ב ח-ט – עמוד 87

דמות צורות לבנות היו לו לרבן גמליאל בטבלא ובכותל בעלייתו

שבהן מראה את ההדיוטות.

ואומר: 'הכזה ראית? או כזה?'.

מעשה שבאו שנים ואמרו: 'ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב'.

אמר רבי יוחנן בן נורי: 'עדי שקר הם'.

כשבאו ליבנה קיבלן רבן גמליאל.

ועוד באו שנים ואמרו: 'ראינוהו בזמנו ובליל עבורו לא נראה'.

וקבלן רבן גמליאל.

אמר רבי דוסא בן הרכינס: 'עדי שקר הן,

היאך מעידים על האשה שילדה ולמחר כריסה בין שיניה'.

אמר לו ר' יהושע: 'רואה אני את דבריך'.

שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך

ביום הכפורים שחל להיות בחשבונך.

הלך ומצאו רבי עקיבא מיצר.

אמר לו: יש לי ללמוד שכל מה שעשה רבן גמליאל עשוי.

שנאמר "אלה מועדי ה' מקראי קודש אשר תקראו אתם" (ויקרא כג ד)

בין בזמנן בין שלא בזמנן אין לי מועדות אלא אלו.

בא לו אצל רבי דוסא בן הרכינס,

אמר לו: אם באין אנו לדון אחר בית דינו של רבן גמליאל

צריכין אנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שעמד מימות משה ועד עכשיו

שנאמר "ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל" (שמות כד ט)

ולמה לא נתפרשו שמותן של זקנים?

אלא ללמד שכל שלשה ושלשה שעמדו בית דין על ישראל

הרי הוא כבית דינו של משה.

נטל מקלו ומעותיו בידו והלך ליבנה אצל רבן גמליאל

ביום שחל יום הכפורים להיות בחשבונו

עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו

אמר לו: בוא בשלום רבי ותלמידי

רבי – בחכמה

ותלמידי שקבלת דברי.