קרב בבית המדרש

התלמוד מספר על המפגש הייחודי בין ריש לקיש לר' יוחנן (תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פד עמוד א). בפריט יש מצגת שבה ניתוח הסוגיה ושאלות מנחות ללימודה.

< 1 דקות

מוצגת לפניכם הסוגיה ערוכה ותרגום לאחריה.
במצגת המצורפת מופיעים ניתוח של הסוגיה ושאלות. מצגת

יומא חד הוה קא סחי ר' יוחנן בירדנא

חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה.

אמר ליה: 'חילך לאורייתא'

אמר ליה: 'שופרך לנשי'

אמר ליה: 'אי הדרת בך יהיבנא לך אחותי דשפירא מינאי'

קביל עליה.

בעי למיהדר לאתויי מאניה ולא מצי הדר.

אקרייה ואתנייה ושוייה גברא רבא.

יומא חד הוו מפלגי בי מדרשא הסייף והסכין והפגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר מאימתי מקבלין טומאה?

משעת גמר מלאכתן!

ומאימתי גמר מלאכתן?

רבי יוחנן אמר: 'משיצרפם בכבש'ן

ריש לקיש אמר: 'משיצחצחן במים'

א"ל: 'לסטאה בלסטיותיה ידע'

אמר ליה: 'ומאי אהנת לי התם רבי קרו לי הכא רבי קרו לי'

אמר ליה: 'אהנאי לך דאקרבינך תחת כנפי השכינה'

חלש דעתיה דרבי יוחנן

חלש ריש לקיש

אתאי אחתיה קא בכיא

אמרה ליה: 'עשה בשביל בני'

אמר לה: "עזבה יתומיך אני אחיה" (ירמיהו מט, יא)

'עשה בשביל אלמנותי'

אמר לה: "ואלמנותיך עלי תבטחו" (ירמיהו מט, יא)

נח נפשיה דר' שמעון בן לקיש והוה קא מצטער ר' יוחנן בתריה טובא

אמרו רבנן: 'מאן ליזיל ליתביה לדעתיה?

ניזיל רבי אלעזר בן פדת דמחדדין שמעתתיה'

אזל יתיב קמיה כל מילתא דהוה אמר רבי יוחנן אמר ליה: 'תניא דמסייעא לך'

אמר: את כבר לקישא? בר לקישא כי הוה אמינא מילתא הוה מקשי לי עשרין וארבע קושייתא ומפריקנא ליה עשרין וארבעה פרוקי וממילא רווחא שמעתא

ואת אמרת תניא דמסייע לך ?

אטו לא ידענא דשפיר קאמינא ?

הוה קא אזיל וקרע מאניה וקא בכי ואמר היכא את בר לקישא היכא את בר לקישא והוה קא צוח עד דשף דעתיה [מיניה]

בעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיה

תרגום:

יום אחד שחה ר' יוחנן בירדן
ראה אותו ריש לקיש וקפץ לירדן אחריו
אמר לו: כוחך לתורה.
אמר לו: יופייך לנשים.
אמר לו: אם תחזור בך אתן לך את אחותי שיפה ממני
קיבל עליו.
רצה לחזור להביא בגדיו ולא היה יכול.
קרא ושנה ונעשה אדם גדול
יום אחד נחלקו בבית המדרשהסייף והסכין והפגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר מאימתי מקבלין טומאה?

משעת גמר מלאכתן!

ומאימתי גמר מלאכתן?

רבי יוחנן אמר: משיצרפם בכבשן

ריש לקיש אמר: משיצחצחן במים
אמר לו: ליסטים בלסטיותו יודע.
אמר לו: ומה הועלת לי? שם רבי קראו לי, כאן רבי קראו לי
אמר לו: הועלתי לך שקרבתיך תחת כנפיה השכינה
חלשה דעתו של ר' יוחנן
חלשה דעתו של ריש לקיש
באה אחותו (של ר' יוחנן) ובכתה.
אמר לו: עשה בשביל בני
אמר לה: "עזבה יתומיך אני אחיה"
עשה בשביל אלמנותי.
אמר לה: "ואלמנותיך עלי תבטחו"
נפטר ר' שמעון בן לקיש והיה מצטער ר' יוחנן אחריו הרבה
אמרו חכמים: מי יילך ליישב את דעתו
יילך ר' אלעזר בן פדת שמחודדות שמועותיו
הלך וישב לפניו.
כל דבר שהיה אומר ר' יוחנן אמר לו: יש ברייתא המסייעת לך.
אמר: אתה כבן לקיש?
בן לקיש כאשר הייתי אומר דבר, היה מקשה לי עשרים וארבע קושיות והייתי מתרץ לו עשרים וארבע תירוצים, וממילא רווחה השמועה.
ואתה אומר לי: ברייתא מסייעת לך.
וכי איני יודע שטוב אמרתי?
היה הולך וקורע בגדיו ובוכה ואומר: 'היכן אתה בן לקיש, היכן אתה בן לקיש והיה צווח עד שיצאה דעתו
ביקשו חכמים רחמים עליו ומת.