על שלושה דברים העולם עומד

שלושת הדברים שבלעדיהם אין לעולם זכות קיום - מהם? לרבי שמעון הצדיק ולרבן שמעון בן גמליאל יש מה לומר בנושא.

כיתה ח2 שיעורים

מטרת הפעילות

 • לימוד משנה ב' מפרק א' במסכת אבות
 • השוואה בין עמדות שונות המובעות במסכת
 • עיסוק בבחינת ערכים מובילים בחברה
 • היכרות עם מקורות מידע שונים ופיתוח מודעות למקור שממנו מופק המידע

מהלך הפעילות

פתיח/שאלת דריכה

מנו שלושה ערכים חשובים, מרכזיים, המניעים אתכם.

שלבי הפעילות

1. נכתוב על הלוח הצעות שונות של התלמידים ביחס לערכים מובילים. נבדוק:

 • האם יש ערכים משותפים לכמה תלמידים?
 • האם יש ערכים סותרים?

2. נעלה את המצגת על הלוח, או שנעביר אותה לתלמידים לעבודה עצמית.

3. נבקש מהתלמידים להוציא מידע בסיסי:

 • מי היה שמעון הצדיק?
 • מהי הכנסת הגדולה?
 • נבקש מהם להשוות בין שני מקורות מידע ולעמוד על ההבדלים ביניהם

4. נראה לתלמידים את תמונת הפסל הרומי ואת התמונה מהמיתולוגיה הרומית שבהן העולם מוחזק ממש. ונשאל:

 • במה דומה ובמה שונה תפיסתו של שמעון הצדיק ביחס לתפיסות הבאות לידי ביטוי בתמונות?

5. נלמד מהם הערכים המובילים בעיני שמעון הצדיק באמצעות התמונות שבמצגת.

6. נקשור בין הביוגרפיה של שמעון הצדיק לבין העבודה (עבודת בית המקדש) כערך מוביל בעולמו. נעמוד על מגוון הפעולות הקרויות גמילות חסדים.

7. נשווה בין שלושת הערכים המובילים בחברה על פי שמעון הצדיק לערכים המובילים שקבעו התלמידים בתחילת השיעור.

 • האם יש ערכים משותפים?
 • מהם ההבדלים?
 • על מה מצביעים ההבדלים הללו?

8. נבקש מהתלמידים למלא את העבודה שבשקף השישי.

9. נשווה בין משנה ב' בפרק א' למשנה יח' בפרק ב' ונראה את הבדלי הגישה וההשקפה שבין שמעון הצדיק לבין רבן שמעון בן גמליאל. ננסה לקשור את ההבדלים גם לתפקידים השונים שנשאו בהם ונשאל:

 • האם גם הבחירות שלנו מייצגות את הביוגרפיה שלנו (גילנו, מקום מגורנו, משפחתנו וכו')?

חומרי למידה

שאלות מרכזיות לדיון:

 1. מדוע יש צורך לקבוע ערכים מרכזיים/מובילים בחברה?
 2. האם ערכים אלו משתנים או שמא הם נצחיים?
 3. האם אפשר להצביע על הבדלים בולטים בין חברות המונעות על-פי ערכים מובילים שונים?

סיכום

ערכים מובילים בחברה הם פונקציה של השקפות עולם, תפיסות אידאולוגיות, קורות חיים, סביבות צמיחה ועוד. ערכים מובילים בחברה משקפים את החזון שלאורה היא פועלת.

פעילות המשך:

התלמידים מוזמנים לאפיין את הערכים המובילים את קהילת בית הספר, את החברה הישראלית, את המשפחה שלהם, ולקבוע האם יש הלימה ביניהם או סתירות.